Пре­зи­дент на па­пе­рі, пар­ла­мент у го­ло­ві Про ви­бор­чі ам­бі­ції на­ціо­на­лі­стів

На­ціо­на­лі­сти по­обі­ця­ли ви­бор­цям ви­су­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти, але пе­ре­мо­ви­ни да­ле­кі від успі­шно­го за­вер­ше­н­ня

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ан­дрій Го­луб, Ро­ман Мал­ко, Ста­ні­слав Ко­злюк

Ше­сте­ро лю­дей одно­ча­сно кла­дуть ру­ку на те­ку тем­но­си­ньо­го ко­льо­ру. Во­ни пред­став­ни­ки рі­зних по­ко­лінь, по-рі­зно­му одя­га­ю­ться та ма­ють рі­зну істо­рію вза­є­мин. Усі ше­сте­ро усмі­ха­ю­ться. За мить фо­то­ко­ри ро­блять сві­тли­ну, яка фі­ксує ва­жли­вий мо­мент. Щой­но лі­де­ри ші­стьох на­ціо­на­лі­сти­чних ор­га­ні­за­цій під­три­ма­ли ма­ні­фест про об’єд­на­н­ня зу­силь. На­дво­рі бе­ре­зень 2017-го. До ви­бо­рів пре­зи­ден­та ли­ша­є­ться два ро­ки.

Ма­ні­фест на­ціо­на­лі­стів не мі­стить жо­дно­го пун­кту, який сто­су­є­ться уча­сті у ви­бо­рах. По су­ті, це де­кла­ра­ція по­лі­ти­чних ці­лей, із яки­ми по­го­джу­ю­ться всі під­пи­сан­ти. Однак для ши­ро­ко­го за­га­лу уго­да від по­ча­тку асо­ці­ю­є­ться з пе­ре­мо­ви­на­ми пра­вих про спільну участь у ви­бо­рах. Пі­зні­ше на­мір ви­су­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти під­твер­ди­ли клю­чо­ві під­пи­сан­ти ма­ні­фе­сту: лі­де­ри «Сво­бо­ди» (Олег Тя­гни­бок) і «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су» (Ан­дрій Білецький). Ін­ші че­тве­ро — Ан­дрій Та­ра­сен­ко з «Пра­во­го се­кто­ру», Сер­гій Ма­зур із С14, Сте­пан Бра­цюнь від Кон­гре­су укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів та Бо­г­дан Чер­вак від ОУН.

На по­ча­ток ли­сто­па­да 2018-го єди­но­го кан­ди­да­та від на­ціо­на­лі­стів до­сі не­має. Сто­сун­ки між під­пи­сан­та­ми та­кож не без­хмар­ні. Офі­цій­но сто­ро­ни не від- мо­ви­ли­ся від ідеї ви­су­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та, однак вза­єм­но­го не­за­до­во­ле­н­ня по­ве­дін­кою ко­лег та­кож не при­хо­ву­ють.

Одним із ре­аль­них, а не по­зір­них ре­зуль­та­тів ма­ні­фе­сту ста­ли спіль­ні ву­ли­чні акції пра­вих сил. Най­го­лов­ні­шою із них є що­рі­чний Марш Сла­ви УПА 14 жов­тня. 2018-й не став ви­ня­тком. За ти­ждень до акції по­ши­ри­ли­ся чу­тки про ого­ло­ше­н­ня на ній іме­ні спіль­но­го кан­ди­да­та. Однак зго­дом це спро­сту­ва­ли, мов­ляв, пе­ре­го­во­ри ще не за­вер­ше­но. То­му за­ява пе­ред уча­сни­ка­ми мар­шу Оле­га Тя­гни­бо­ка ста­ла не­спо­ді­ван­кою. Не­змін­ний лі­дер «Сво­бо­ди» та дво­ра­зо­вий кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти від­мо­вив­ся від уча­сті в на­сту­пних пе­ре­го­нах. На­то­мість за­про­по­ну­вав на роль єди­но­го кан­ди­да­та від на­ціо­на­лі­сти­чних сил сво­го одно­пар­тій­ця та екс-ві­це- спі­ке­ра Вер­хов­ної Ра­ди Руслана Ко­шу­лин­сько­го: «Це лю­ди­на, яка вже пе­ре­ві­ре­на дер­жа­во­твор­чи­ми спра­ва­ми. Він має до­свід ке­рів­ни­цтва дер­жа­вою в кри­ти­чний для Укра­ї­ни мо­мент. Бра­ти і се­стри, по­бра­ти­ми-на­ціо­на­лі­сти, про­шу під­три­ма­ти йо­го кан­ди­да­ту­ру».

Ре­а­кці­єю низ­ки «по­бра­ти­мів-на­ціо­на­лі­стів» на дії Тя­гни­бо­ка ста­ла кри­ти­ка. Зокре­ма, у «На­ціо­наль­но­му кор­пу­сі» вже на­сту­пно­го дня зви­ну­ва­ти­ли пар­тне­рів у «не­зро­зумі­лій грі».

«Сво­бо­да» на пе­ре­мо­ви­нах не ви­су­ва­ла Ко­шу­лин­сько­го чи ко­гось іще. 14 жов­тня во­ни це зро­би­ли пов­ні­стю зі сво­єї іні­ці­а­ти­ви. Пе­ред сво­ї­ми лю­дьми під час мар­шу, на яко­му не бу­ло за­пла­но­ва­но жо­дних мі­тин­гів, ска­за­ли, що їхня ре­ко­мен­да­ція від пар­тій­ців — Ко­шу­лин­ський. Це на­віть не всі лю­ди під час мар­шу по­чу­ли. Го­лов­не, що ми вза­га­лі не хо­ті­ли 14 жов­тня пе­ре­тво­рю­ва­ти на за­яви і по­лі­ти­чні га­сла», — ка­же Ро­діон Ку­дря­шов, ке­рів­ник шта­бу «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су».

Спів­ро­змов­ни­ки Ти­жня у «На­цко­рі» вва­жа­ють, що «Сво­бо­да» ви­ко­ри­ста­ла спіль­не для всіх на­ціо­на­лі­стів свя­то з ме­тою вла­сно­го по­лі­ти­чно­го пі­а­ру. Вчи­нок Тя­гни­бо­ка по­за очі на­зи­ва­ють до­во­лі м’яко: «не джентль­мен­ським», але пе­ре­ко­на­ні, що та­кі за­яви слід бу­ло по­го­джу­ва­ти з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми ма­ні­фе­сту.

Та­кож у пар­тії не вва­жа­ють Ко­шу­лин­сько­го єди­ним кан­ди­да­том від на­ціо­на­лі­стів. Пра­во так на­зи­ва­ти­ся він здо­бу­де ли­ше пі­сля по­го­дже­н­ня ре­шти уча­сни­ків ма­ні­фе­сту. Хо­ча пред­став­ни­ки «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су» від­кри­то не на­зи­ва­ють імен, однак у їхніх сло­вах від­чу­тні на­тя­ки, ко­го са­ме там во­лі­ють ба­чи­ти єди­ним кан­ди­да­том. «Сьо­го­дні лі­дер від на­ціо­на­лі­стів по­ви­нен бу­ти від­по­від­аль­ним і впі­зна­ва­ним. У до­сить-та­ки скру­тні ча­си пі­сля 2014 ро­ку, пі­сля Май­да­ну, під час вій­ни по­ви-

нен бу­ти фла­гма­ном цьо­го ру­ху. І я га­даю, що ця лю­ди­на то­чно не Ко­шу­лин­ський», — ка­же Ку­дря­шов.

Сам го­ло­ва пар­тії Ан­дрій Білецький ще влі­тку за­явив про свої пре­зи­дент­ські ам­бі­ції. В ін­терв’ю «РБКУкра­ї­на» у черв­ні на пря­ме за­пи­та­н­ня він від­по­вів: «Ба­жа­н­ня одно­зна­чно є». При цьо­му зно­ву на­го­ло­сив, що кан­ди­дат має бу­ти єди­ним від усіх пра­вих сил.

Спів­ро­змов­ни­ки Ти­жня з кіль­кох рі­зних по­лі­тсил і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які під­три­ма­ли ма­ні­фест, ви­зна­ють, що пи­та­н­ня ви­су­не­н­ня кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти за­ле­жить пе­ред­усім від двох сто­рін — «Сво­бо­ди» та «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су». «Від нас кан­ди­да­тів не бу­де. Ми ухва­ли­ли рі­ше­н­ня ні­ко­го не ви­су­ва­ти. Пе­ре­го­во­ри, так би мо­ви­ти, на остан­ньо­му ета­пі. Ду­маю, що до кін­ця мі­ся­ця то­чно ма­є­мо ви­зна­чи­ти­ся. Най­ближ­чим ча­сом ми іні­ці­ю­є­мо кру­глий стіл, щоб усі вре­шті за ньо­го сі­ли й до чо­гось ді­йшли», — ка­же очіль­ник «Пра­во­го се­кто­ру» Ан­дрій Та­ра­сен­ко.

Ін­ші ор­га­ні­за­ції-під­пи­сан­ти на ви­су­не­н­ня Ко­шу­лин­сько­го під час акції 14 жов­тня ре­а­гу­ють не так не­га­тив­но, як у «На­цко­рі». Це ви­дно на­віть з офі­цій­них дже­рел. У зві­ті про марш на­ціо­на­лі­стів на сай­ті то­го са­мо­го «Пра­во­го се­кто­ру» по­ві­до­ми­ли про по­дію одним ряд­ком, але без не­га­ти­ву: «По­ча­ло­ся свя­то з ві­ча, на яко­му «Сво­бо­да» за­про­по­ну­ва­ла на роз­гляд на­ціо­на­лі­сти­чно­го се­ре­до­ви­ща сво­го кан­ди­да­та на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви. Ним став Ру­слан Ко­шу­лин­ський».

Одра­зу два спів­ро­змов­ни­ки Ти­жня з рі­зних ор­га­ні­за­цій на­ціо­на­лі­стів не по­ді­ля­ють обу­ре­н­ня «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су» ді­я­ми «Сво­бо­ди» 14 жов­тня. За їхні­ми сло­ва­ми, оста­н­ня за­про­по­ну­ва­ла Ко­шу­лин­сько­го про­сто як ва­рі­ант від се­бе, на що ма­ла пов­не пра­во. По­над те, за сло­ва­ми одно­го з них, во­на ні­би­то по­пе­ре­ди­ла про на­мір за­зда­ле­гідь.

За­га­лом пі­сля по­дій 14 жов­тня у від­но­си­нах на­ціо­на­лі­сти­чних ор­га­ні­за­цій від­чу­ва­є­ться прохо­ло­да. Однак уча­сни­ки ма­ні­фе­сту роз­ді­ли­ли­ся не­рів­но­мір­но. Один та­бір пред­став­ле­ний «На­ціо­наль­ним кор­пу­сом», ін­ші кри­ти­ку­ють дії пар­тне­рів. На­при­клад, пред­став­ни­ки від­ра­зу трьох ор­га­ні­за­цій за­яви­ли жур­на­лі­стам Ти­жня, що «На­цкор» уза­га­лі ви­йшов із пе­ре­го­во­рів про спіль­но­го кан­ди­да­та близь­ко трьох мі­ся­ців то­му. І са­ме це при­зве­ло до не­ро­зу­мі­н­ня ін­ши­ми під­пи­сан­та­ми.

«На­цкор» ви­йшов із пе­ре­мо­вин. Не бра­ли слу­хав­ку, обі­ця­ли пе­ре­дзво­ни­ти, але не зро­би­ли цьо­го. Ми в їхніх роз­кла­дах уза­га­лі ней­траль­ні. Ну ме­ні осо­би­сто вза­га­лі бай­ду­же, бо що один (Білецький. — Ред.), що дру­гий (Ко­шу­лин­ський. — Ред.) про­гра­ють ви­бо­ри. Але я то­чно ба­чу, що «На­цкор» це му­тить, це їхня гра. «Сво­бо­да» зро­зумі­ла: во­ни по­лі­ти­ка­ни, але то зви­чай­ні ре­чі. Яв­но ро­звал за­пу­стив «На­ціо­наль­ний кор­пус», — ка­же в при­ва­тній роз­мо­ві пред­став­ник одні­єї з ор­га­ні­за­цій — під­пи­сан­тів ма­ні­фе­сту.

«Мо­же, Білецький і хо­че, але ні­де цьо­го не ка­же. А мав би ска­за­ти: «Я хо­чу». У по­лі­ти­ці та­кі ре­чі про­го­во­рю­ю­ться. Актив­них пе­ре­го­во­рів не­має. Він кіль­ка мі­ся­ців мо­ро­зи­ться. 14 жов­тня бу­ла ідея про­ве­сти пе­ре­мо­ви­ни. Не ви­йшло. Бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на зу­стріч Тя­гни­бо­ка й Бі­ле­цько­го. Обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня ко­му­ні­ка­ції, бо її не­має. Білецький обі­цяв пе­ре­дзво­ни­ти, але мов­чок. Ко­му­ні­ка­ції на­ра­зі не­має», — роз­по­від­ає пред­став­ник ін­шої ор­га­ні­за­ції.

Ра­зом із тим від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня, яка ме­та в «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су» з та­ки­ми йо­го ді­я­ми, спів­ро­змов­ни­ки Ти­жня не змо­гли. Тим ча­сом у са­мій по­лі­тси­лі ка­жуть, що діа­лог три­ває по­стій­но, а зу­стрі­чі на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів на­віть ста­ли ча­сті­ши­ми. Однак за­зна­ча­ють, що во­ни від­бу­ва­ю­ться пе­ре­ва­жно на рів­ні ке­рів­ни­ків шта­бів або ор­го­ви­ків пар­тій для узго­дже­н­ня ро­бо­чих пи­тань.

«Пе­ре­го­во­ри скла­дні, і не то­му, що в ко­гось ба­га­то осо­би­стих ам­бі­цій чи щось іще. Во­ни скла­дні то­му, що сьо­го­дні нам по­трі­бно ви­рі­ши­ти, хто ста­не фла­гма­ном від на­ціо­на­лі­стів. Тоб­то ді­є­вою си­лою, яка на ву­ли­ці є номером один. Номером один ни­ні є па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні гро­ма­дя­ни. Ви­бір скла­дний са­ме че­рез це. Дру­гий основ­ний мо­мент по­ля­гає в то­му, що офі­цій­на агі­та­ція роз­по­чне­ться за два мі­ся­ці до ви­бо­рів, то­му час ще є. І це основ­ний еле­мент пе­ре­го­во­рів на­ціо­на­лі­сти­чних сил», — ка­же Ку­дря­шов із «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су».

У «Сво­бо­ді» не­о­фі­цій­но ви­зна­ють, що крок із ви­су­не­н­ням Ко­шу­лин­сько­го кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти мо­жна вва­жа­ти на­ма­га­н­ням спро­во­ку­ва­ти «На­ціо­наль­ний кор­пус» на актив­ні дії. Та­ким чи­ном Бі­ле­цько­го хо­чуть вса­ди­ти за стіл пе­ре­мо­вин. Ка­жуть, що роз­гля­да­ють рі­зні ва­рі­ан­ти. Зокре­ма, і ви­су­не­н­ня двох кан­ди­да­тів від на­ціо­на­лі­стів за умо­ви, що во­ни не пра­цю­ва­ти­муть один про­ти одно­го.

«Суть у чо­му. Пар­ла­мент­ська кам­па­нія є клю­чо­вою. По­ки що ми не мо­же­мо ка­за­ти, що Ко­шу­лин­ський ви­йде у дру­гий тур. Пе­ре­ва­жно йде­ться про ви­бо­ри до Ра­ди. Тре­ба ви­су­ну­ти нор­маль­ний спи­сок для по­ро­зу­мі­н­ня. Для цьо­го мо­жна йти дво­ма кан­ди­да­та­ми, не во­ро­гу­ю­чи, хтось по­тім зні­ме­ться, мо­жна узго­джу­ва­ти кан­ди­да­тів в окру­гах. Ва­рі­ан­тів спів­пра­ці та ко­му­ні­ка­ції без­ліч. Однак якщо їх не про­го­во­рю­ва­ти, а про­сто впер­ти­ся, то ні­чо­го не бу­де», — ка­же пред­став­ник «Сво­бо­ди», який по­ба­жав ли­ши­ти­ся не­на­зва­ним.

У «На­ціо­наль­но­му кор­пу­сі» й да­лі на­по­ля­га­ють на єди­но­му кан­ди­да­ті, по­го­дже­но­му всі­ма під­пи­сан­та­ми ма­ні­фе­сту. Про ви­бо­ри до парламенту біль­шість спів­ро­змов­ни­ків Ти­жня го­во­рять не так актив­но. І це чи не най­біль­ше на­штов­хує на дум­ку, що то клю­чо­ве пи­та­н­ня пе­ре­мо­вин на­ціо­на­лі­стів. За да­ни­ми остан­ньо­го ве­ли­ко­го опи­ту­ва­н­ня гру­пи «Рей­тинг» (ви­бір­ка 13 тис. осіб), про­ве­де­но­го на по­ча­тку жов­тня, кан­ди­дат від на­ціо­на­лі­стів Олег Тя­гни­бок на­брав би 2,6% се­ред тих, хто зі­брав­ся го­ло­су­ва­ти. Ко­шу­лин­сько­го та Бі­ле­цько­го в про­по­но­ва­но­му пе­ре­лі­ку не­має. Не на­ба­га­то кра­щі по­ка­зни­ки в на­ціо­на­лі­стів, як за­свід­чи­ло опи­ту­ва­н­ня, і з ви­бо­ра­ми до Ра­ди: «Сво­бо­да» — 3,4%, «Пра­вий се­ктор» — 0,7%, «На­ціо­наль­ний кор­пус» — 0,6%. Однак якщо пер­спе­кти­ви ви­йти в дру­гий тур пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів у будь-яко­го кан­ди­да­та від на­ціо­на­лі­стів примарні, то по­до­ла­ти 5% бар’єр у ра­зі об’єд­на­н­ня зу­силь ціл­ком ре­аль­но. Єди­ний кан­ди­дат на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах ав­то­ма­ти­чно пе­ре­тво­рю­є­ться на лі­де­ра по­тен­цій­но­го єди­но­го спи­ску на­ціо­на­лі­стів на пар­ла­мент­ських. З усі­ма вигодами, го­лов­ною з яких є біль­ший вплив на фор­му­ва­н­ня прохідної ча­сти­ни. За ін­фор­ма­ці­єю Ти­жня, під­пи­сан­там ма­ні­фе­сту за­про­по­ну­ва­ли про­ве­сти но­вий ра­унд пе­ре­мо­вин що­до єди­но­го кан­ди­да­та 9 ли­сто­па­да. Мо­жли­во, пі­сля ці­єї да­ти си­ту­а­ція сут­тє­во змі­ни­ться.

ЄДИ­НИЙ КАН­ДИ­ДАТ НА ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­СЬКИХ ВИ­БО­РАХ АВ­ТО­МА­ТИ­ЧНО ПЕ­РЕ­ТВО­РЮ­Є­ТЬСЯ НА ЛІ­ДЕ­РА ПО­ТЕН­ЦІЙ­НО­ГО ЄДИ­НО­ГО СПИ­СКУ НА­ЦІО­НА­ЛІ­СТІВ НА ПАР­ЛА­МЕНТ­СЬКИХ. З УСІ­МА ВИГОДАМИ, ГО­ЛОВ­НОЮ З ЯКИХ Є БІЛЬ­ШИЙ ВПЛИВ НА ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ПРОХІДНОЇ ЧА­СТИ­НИ

Єди­ні на свя­та. Пра­ві чу­до­во ор­га­ні­зо­ву­ють спіль­ні ву­ли­чні акції, але по­лі­ти­чні до­мов­ле­но­сті вда­ю­ться їм гір­ше

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.