Пу­тін­ський торг бі­жен­ця­ми Хто має від­бу­до­ву­ва­ти Си­рію

Ро­сія хо­че за єв­ро­пей­ські гро­ші від­бу­до­ву­ва­ти Си­рію та пре­зен­тує де­таль­ні пла­ни по­вер­не­н­ня бі­жен­ців. Про­те це обман­ний ма­невр. На­справ­ді Мо­сква й ре­жим у Да­ма­ску ма­ють на ме­ті щось ін­ше

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Да­ні­ель-ді­лан Бе­мер, Па­вєл Ло­кшин, Die Welt

Ко­ли на си­рій­сько­му са­мі­ті з Анґе­лою Меркель, Ем­ма­ню­е­лем Ма­кро­ном і Ре­дже­пом Та­ї­пом Ер­до­га­ном хтось звер­тав­ся до ра­дни­ків пре­зи­ден­та Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на, ті дра­ту­ва­ли­ся. «Не розумію, чо­му Єв­ро­па зав­жди має па­су­ва­ти пе­ред США, — обу­рю­вав­ся не­що­дав­но під час ін­терв’ю ін­форм­агент­ству Bloomberg Ві­та­лій На­ум­кін (ро­сій­ський схо­до­зна­вець, ра­дник Пу­ті­на. — Ред.). — Якщо єв­ро­пей­ці спо­ді­ва­ю­ться, що ми змо­же­мо по­збу­ти­ся Аса­да, а то­ді при­йдуть до вла­ди якісь по­мір­ко­ва­ні опо­зи­ціо­не­ри, то во­ни жи­вуть у сві­ті фан­та­зій». І, звер­та­ю­чись до єв­ро­пей­ців, він за­пи­тує: «Чо­му ви не хо­че­те до­по­мог­ти лю­дям по­вер­ну­ти­ся до Си­рії?». Це ж, мов­ляв, ду­же про­сто, тре­ба ли­ше «по­бу­ду­ва­ти там жи­тло, шко­ли, лі­кар­ні й до­ро­ги».

Двох ре­чей не зга­дує На­ум­кін. По-пер­ше, са­ме ро­сій­ська вій­сько­ва аві­а­ція зруй­ну­ва­ла ве­ли­ку ча­сти­ну ці­єї ін­фра­стру­кту­ри. По-дру­ге, від­бу­до­ва Си­рії мо­же ко­шту­ва­ти до $500 млрд. І, за ро­сій­ським сце­на­рі­єм, яко­мо­га біль­ше з ці­єї су­ми має за­пла­ти­ти Єв­ро­па. Са­ме про це йшло­ся на са­мі­ті в Стам­бу­лі.

На пер­ший по­гляд ви­да­є­ться, що вій­на в Си­рії пра­кти­чно за­кін­че­на. Від­ко­ли ро­сій­ські вій­ська 2015-го всту­пи­ли у вій­ну на бо­ці ди­кта­то­ра Аса­да, опо­зи­цій­ні ре­жи­му си­ли від­сту­па­ють. Остан­ні вці­лі­лі й під­три­му­ва­ні Ту­реч­чи­ною пов­стан­ці се­ку­ляр­ної Віль­ної си­рій­ської ар­мії та де­яких ісла­міст­ських груп око­па­ли­ся в Ідлі­бі. На­ра­зі це мі­сто вва­жа­є­ться «зо­ною де­е­ска­ла­ції». Чи бу­де зна­йде­но мир­не рі­ше­н­ня для ре­гіо­ну на три­ва­лий час, за­ле­жить від Ро­сії. А от­же, і від її фі­нан­со­вих ви­мог. Адже Пу­тін має ба­га­то сол­да­тів, але не­до­ста­тньо гро­шей для від­нов­ле­н­ня си­рій­ської дер­жа­ви. Однак єв­ро­пей­ці, які най­біль­ше спро­мо­жні на це, ва­га­ю­ться. Во­ни не по­спі­ша­ють да­ру­ва­ти но­ву ін­фра­стру­кту­ру са­ме то­му ре­жи­му, який за остан­ні ро­ки зни­щив по­над 300 тис. вла­сних гро­ма­дян. То­му Мо­сква на­ма­га­є­ться до­мог­ти­ся сво­го ар­гу­мен­том, спря­мо­ва­ним на вну­трі­шні єв­ро­пей­ські кон­флі­кти: швид­ким по­вер­не­н­ням си­рій­ських бі­жен­ців на Ба­тьків­щи­ну.

У де­таль­ній бро­шу­рі, фра­гмен­ти якої є в роз­по­ря­джен­ні ви­да­н­ня Die Welt, ро­сій­ські ав­то­ри пре­зен­ту­ють єв­ро­пей­ським по­се­ре­дни­кам до­кла­дний ко­што­рис, що по­трі­бно для від­бу­до­ви зруй­но­ва­них бун­тів­них ра­йо­нів і скіль­кох бі­жен­ців во­ни зав­дя­ки цьо­му змо­жуть від­пра­ви­ти на­зад. Вра­хо­ва­но все вклю­чно з по­ту­жно­стя­ми па­са­жир­ських лі­та­ків, які бу­дуть для цьо­го по­трі­бні. Бро­шу­ру, яка є в обі­гу з кін­ця лі­та, при­кра­шає ло­го­тип ро­сій­ської ар­мії, і вру­ча­ють її єв­ро­пей­ським ди­пло­ма­там під час роз­мов про май­бу­тнє Си­рії. У ній на­го­ло­ше­но, що, за да­ни­ми ООН, у Ні­меч­чи­ні пе­ре­бу­ва­ють 697,8 тис. бі­жен­ців і, щоб пе­ре­вез­ти їх на­зад до Си­рії, по-

трі­бно рів­но 4154 рей­си. Оче­ви­дно, ро­сій­ські ав­то­ри роз­ра­хо­ву­ють по 170 лю­дей на рейс, при­чо­му в лі­та­ку се­ре­дньо­го роз­мі­ру, як-от Airbus 320, за­ли­ша­ти­ме­ться мі­сце для ще при­бли­зно де­ся­ти су­про­від­них осіб. «У не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му по­вер­ну­ти­ся змо­же міль­йон си­рій­ських гро­ма­дян», — обі­цяє бро­шу­ра, яка впер­ше бу­ла зга­да­на в он­лайн-вер­сії ні­ме­цько­го жур­на­лу Zenith, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на про­бле­мах Схо­ду.

На­скіль­ки близь­ким є це віль­не від бі­жен­ців май­бу­тнє, не уто­чню­є­ться. Але на­тя­ки на ці­ну та­ко­го по­вер­не­н­ня чі­ткі: 30 420 м³ це­гли, 3900 м³ це­мен­ту, 5070 збір­них пе­ре­крит­тів, 66 300 м во­до­гін­них труб, 7800 ру­ло­нів ущіль­ню­ва­ча. Зві­сно, для всі­єї Си­рії цьо­го не ви­ста­чить. Та­ки­ми є ро­зра­хун­ки для пе­ред­мі­стя Ду­ма, по­бли­зу Да­ма­ска, одно­го з ше­сти ра­йо­нів, у яких бро­шу­ра ре­ко­мен­дує по­втор­не за­се­ле­н­ня. Там че­рез, імо­вір­но, здій­сне­ну ре­жи­мом га­зо­ву ата­ку у кві­тні 2018 ро­ку за­ги­ну­ло що­най­мен­ше 70 лю­дей.

Для Ан­ва­ра аль-бун­ні са­ме Ду­ма є осо­бли­во ци­ні­чним при­кла­дом ре­аль­но­го змі­сту ро­сій­ських пла­нів. «Щой­но три дні то­му в Ду­мі за­а­ре­шту­ва­ли кіль­кох жі­нок, які на­ва­жи­ли­ся по­вер­ну­тись у свої до­мів­ки, бо во­ни за­бу­ли взя­ти до­звіл, — роз­по­вів адво­кат, який че­рез свою кри­ти­ку Аса­да сам си­дів у в’язни­ці й те­пер, пе­ре­бу­ва­ю­чи в Бер­лі­ні, до­по­ма­гає бі­жен­цям та опо­зи­ціо­не­рам. — Чи­нов­ни­ки ре­жи­му все ще на­ма­га­ю­ться лі­кві­ду­ва­ти до­ка­зи хі­мі­чної ата­ки в Ду­мі. Але по­всю­ди в Си­рії бі­жен­ці, якщо ви­рі­шать по­вер­ну­ти­ся, ри­зи­ку­ва­ти­муть жи­т­тям. Вре­шті, ар­мія й та­єм­ні слу­жби ді­ють без­кон­троль­но. І в ні­би­то мир­них ра­йо­нах уже дав­но почалися аре­шти ре­аль­них і по­зір­них кри­ти­ків ре­жи­му».

Для фе­де­раль­но­го уря­ду Ні­меч­чи­ни це все не но­ве. То­му він, вла­сне, як і ЄС, вві­чли­во, але чі­тко по­яснив, що ду­має про ро­сій­ські пла­ни-обо­руд­ки з від­бу­до­вою. «Ко­жна пер­спе­кти­ва для Си­рії по­вин­на на­сам­пе­ред га­ран­ту­ва­ти за­хист лю­дям від дер­жав­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня», — за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Гай­ко Ма­ас (СДПН) усе­ре­ди­ні ве­ре­сня під час зу­стрі­чі зі сво­їм ро­сій­ським ко­ле­гою Лав­ро­вим. І до­дав: «Не­ма що ду­ма­ти про від­бу­до­ву й по­вер­не­н­ня бі­жен­ців, по­ки не­має ці­єї еле­мен­тар­ної мо­жли­во­сті».

Зда­є­ться, у Ро­сії все те ма­ло ко­го ці­ка­вить. Адже, не­зва­жа­ю­чи на чі­ткі за­яви з Бер­лі­на й Брюс­се­ля, Кремль чи­нить тиск, щоб за до­по­мо­гою ле­ген­ди про ні­би­то без­про­блем­не по­вер­не­н­ня бі­жен­ців шан­та­жем ви­ма­га­ти гро­ші й по­сту­пки. На по­ча­тку жов­тня, під час ві­зи­ту ав­стрій­сько­го фе­де­раль­но­го кан­цле­ра Се­ба­сті­а­на Кур­ца до Санкт-пе­тер­бур­га, Пу­тін ре­кла­му­вав свій план: мов­ляв, біль­ше си­рій­ців змо­жуть по­вер­ну­ти­ся на Ба­тьків­щи­ну, якщо Ро­сія та Єв­ро­па «со­лі­дар­но» пра­цю­ва­ти­муть над від­бу­до­вою кра­ї­ни. Тим ча­сом Кремль де­мон­струє чі­ткі озна­ки не­тер­пі­н­ня й за­ти­скає ри­то­ри­чні ле­ща­та. Не­дав­но уря­до­ва «Рос­сий­ская га­зе­та» опу­блі­ку­ва­ла до­пис ге­не­ра­ла Мі­ха­і­ла Мі­зін­це­ва, ке­рів­ни­ка Ко­ор­ди­на­цій­но­го шта­бу з по­вер­не­н­ня бі­жен­ців на те­ри­то­рію Си­рії. Під за­го­лов­ком «Хто за­ва­жає се­ми міль­йо­нам бі­жен­ців по­вер­ну­ти­ся до Си­рії» ге­не­рал зви­ну­ва­чує За­хід. «На­ші за­хі­дні «пар­тне­ри» зно­ву й зно­ву шу­ка­ють ви­прав­да­н­ня вла­сній без­ді­яль­но­сті», — пи­ше він.

АСАД ПЛА­НУЄ НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ

Він пе­ре­ко­на­ний, що си­рій­ський уряд уже до­сяг «ве­ли­ких успі­хів у від­ро­джен­ні кра­ї­ни». Однак че­рез те, що бі­жен­ці є за­со­бом ти­ску на не­згі­дли­ві єв­ро­пей­ські кра­ї­ни, ЄС, мов­ляв, пе­ре­шко­джає їхньо­му по­вер­нен­ню. Крім то­го, Єв­ро­па гео­стра­те­гі­чно сто­їть на бо­ці аме­ри­кан­ців, то­му не ви­знає успі­хів РФ у «бо­роть­бі з те­ро­ри­змом» у Си­рії з ме­тою бло­ку­ва­н­ня зро­ста­н­ня ро­сій­сько­го впли­ву. На дум­ку ге­не­ра­ла, по­бо­ю­ва­н­ня єв­ро­пей­ців що­до дер­жав­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня тих, хто по­вер­та­ти­ме­ться, це тіль­ки при­від. Зре­штою, Да­маск ухва­лює но­ві за­ко­ни, які га­ран­ту­ва­ти­муть пра­во вла­сно­сті на не­ру­хо­мість, й ого­ло­шує ам­ні­стії.

Ре­аль­ність є іна­кшою: Де­кре­том № 10 від кві­тня 2018-го Асад до­зво­лив за­для від­бу­до­ви кра­ї­ни на­ціо­на­лі­зу­ва­ти вла­сність на зем­лю й не­ру­хо­мість, якщо го­спо­да­рі осо­би­сто, без­по­се­ре­дньо в Си­рії, не за­яв­лять про свої пре­тен­зії про­тя­гом 30 днів. Без ри­зи­ку бу­ти за­а­ре­што­ва­ни­ми й уби­ти­ми на Ба­тьків­щи­ні міль­йо­ни бі­жен­ців зро­би­ти цьо­го вже пра­кти­чно не змо­жуть. Ло­гі­ку, при­хо­ва­ну за та­ким та ін­ши­ми за­хо­да­ми, по­яснив Джа­маль аль-га­сан, ке­рів­ник си­рій­ської слу­жби без­пе­ки вій­сько­во-по­ві­тря­них сил та один із най­впли­во­ві­ших осіб ре­жи­му. «Нам ми­лі­ша Си­рія з 10 млн слу­хня­них ме­шкан­ців, ніж із 30 млн бун­тів­ни­ків, — ска­зав він у ли­пні в роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми. — Пі­сля во­сьми ро­ків на­ша кра­ї­на не тер­пі­ти­ме біль­ше ра­ко­вих клі­тин, а пов­ні­стю їх лі­кві­дує». Тоб­то ве­ли­ко­го по­вер­не­н­ня, яке так об­сто­ює Пу­тін, си­рій­ський ре­жим уза­га­лі не зби­ра­є­ться сер­йо­зно до­пу­ска­ти. «Справ­жній на­мір, при­хо­ва­ний за ро­сій­ськи­ми па­пе­ра­ми, та­ки­ми як бро­шу­ра про по­вер­не­н­ня, — роз­ко­ло­ти за­хі­дні су­спіль­ства й шан­та­жем ви­ти­сну­ти гро­ші на від­бу­до­ву, — ствер­джує На­зіф Найєм із бер­лін­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Zenithcouncil. — Не­без­пе­чним у цих пре­зен­та­ці­ях є те, що ци­фри та­ки до­бре ви­ві­ре­ні. От­же, ство­рю­є­ться вра­же­н­ня, що пред­став­ле­но ре­а­лі­сти­чний план». Якщо Си­рія ко­лись ста­бі­лі­зу­є­ться, Бер­лін, зві­сно, бу­де зму­ше­ний за­ду­ма­ти­ся, у ко­го з бі­жен­ців ще акту­аль­на при­чи­на для на­да­н­ня при­тул­ку, а в ко­го вже ні. Але пе­ред тим За­хід му­сить ви­ма­га­ти на пе­ре­го­во­рах га­ран­тій без­пе­ки для по­вер­не­н­ня. «А це по­тре­бує по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня, — ка­же Найєм. — яке ста­не ре­пре­зен­та­тив­ним для всіх груп на­се­ле­н­ня в си­рій­сько­му су­спіль­стві. Тіль­ки це бу­де умо­вою дов­го­стро­ко­вої успі­шної від­бу­до­ви».

ОПЛА­ТА ЗА РІ­ШЕ­Н­НЯ ДЛЯ ІДЛІБА

У Стам­бу­лі Анґе­ла Меркель на­пев­но до­мов­ля­ла­ся про по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня, ма­буть, так са­мо, як і про га­ран­тії для гро­ма­дян Си­рії. Во­дно­час тре­ба бу­ло обго­во­ри­ти май­бу­тнє Ідліба — ан­кла­ву пов­стан­ців. Але оче­ви­дно, — так мо­жна по­чу­ти в Мо­скві, — що зав­дя­ки цим те­мам Кремль спо­ді­ва­є­ться хоч би й об­хі­дни­ми шля­ха­ми, але та­ки від­хо­пи­ти гро­шей для ба­га­то­обі­цяль­ної від­бу­до­ви. На­при­клад, як опла­ту за м’яке рі­ше­н­ня в Ідлі­бі. Або ви­кро­ї­ти гро­ші з но­во­го фі­нан­су­ва­н­ня ЄС для Ту­реч­чи­ни, якщо Брюс­сель щось до­ки­не до до­по­мо­ги, яку Анґе­ла Меркель ви­тор­гу­ва­ла в ме­жах «тор­гів бі­жен­ця­ми» 2016 ро­ку з Ер­до­га­ном.

У ро­сій­ській бро­шу­рі є й фо­то зруй­но­ва­ної Ду­ми. Вла­сне, там усе ви­гля­дає не так уже й по­га­но. У при­мі­щен­ні, две­рі до яко­го вир­ва­ні ра­зом із ра­мою, уже зно­ву си­дять за пар­та­ми дів­ча­та. Ви­дно та­кож істо­ри­чну ар­хі­те­ктур­ну спад­щи­ну. Май­же як у про­по­зи­ції не­ру­хо­мо­сті. Час­тко­во ще сто­ять ба­ри­ка­ди пе­ре­мо­же­них пов­стан­ців (по­ясню­є­ться в су­про­від­но­му текс­ті) і ще за­ли­ши­ло­ся смі­т­тя. Але вже за шість мі­ся­ців най­менш зруй­но­ва­ні жи­тло­ві бу­дів­лі мо­жна бу­де від­но­ви­ти — у будь-яко­му ра­зі «спе­ці­аль­ною те­хні­кою, бу­ді­вель­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми та ви­со­ко­про­ду­ктив­ною пра­цею». От­же, усе зов­сім про­сто.

Від­бу­до­ва Си­рії мо­же ко­шту­ва­ти до $500 млрд. І, за ро­сій­ським сце­на­рі­єм, яко­мо­га біль­ше з ці­єї су­ми має за­пла­ти­ти Єв­ро­па

Обо­руд­ка гео­по­лі­ти­чно­го мас­шта­бу. Кремль при­му­шує Єв­ро­со­юз за­пла­ти­ти за від­нов­ле­н­ня си­рій­ських міст, зни­ще­них ро­сій­ськи­ми бом­бар­ду­валь­ни­ка­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.