А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

На­ро­дний де­пу­тат На­дія Сав­чен­ко опри­лю­дни­ла спи­ски укра­їн­ських по­ло­не­них в ОРДЛО і на те­ри­то­рії Ро­сії та зни­клих без­ві­сти. Та­кож во­на на­во­дить спи­ски з 524 осіб, яких за­пи­ту­ють в укра­їн­ської сто­ро­ни так зва­на «ДНР». Се­ред них є, зокре­ма, і прі­зви­ще обви­ну­ва­чу­ва­ної в се­па­ра­ти­змі Не­лі Ште­пи під №517, яка бу­ла ме­ром Слов’ян­ська під час йо­го оку­па­ції.

Сав­чен­ко вва­жає, що обмін «всіх на всіх» по­ви­нен від­бу­ти­ся за три ета­пи. При цьо­му во­на вка­зує дві ка­те­го­рії обмі­ну: вій­сько­во­по­ло­не­ні та зни­клі без­вiсти. Від­так про­по­нує про­ве­сти пер­ший етап обмі­ну під­твер­дже­них осіб з обох бо­ків: 42 укра­їн­цiв обмі­ня­ти на 256 се­па­ра­ти­стів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.