Крем­лю да­дуть по ру­ках

США ма­ють на­мір по­си­ли­ти сан­кції про­ти Ро­сії

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

Гру­па аме­ри­кан­ських се­на­то­рів на чо­лі з гла­вою ко­мі­те­ту зброй­них сил США Джо­ном Мак­кей­ном го­тує за­ко­но­про­ект iз но­ви­ми «все­о­хо­плю­ю­чи­ми» сан­кці­я­ми про­ти Мо­скви. В роз­роб­ці до­ку­мен­та та­кож бе­руть участь се­на­тор-ре­спу­блі­ка­нець Лінд­сі Грем та се­на­то­ри-де­мо­кра­ти Бен Кар­дін і Ро­берт Ме­нен­дес. Ча­сти­на аме­ри­кан­ських ана­лі­ти­ків вва­жає, що но­ві ще жорс­ткі­ші сан­кції про­ти Крем­ля є ре­а­кці­єю на втру­ча­н­ня в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри. Ця тема на­бу­ла над­зви­чай­но­го роз­го­ло­су як у США, так і в Єв­ро­пі. На­віть пре­зи­дент-елект До­нальд Трамп, який по­пе­ре­дньо від­ки­дав мо­жли­вість впли­ву Крем­ля на пе­ре­біг аме­ри­кан­ських пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, пі­сля озна­йом­ле­н­ня зі зві­том аме­ри­кан­ської роз­від­ки зму­ше­ний був ви­зна­ти факт втру­ча­н­ня.

Із цьо­го при­во­ду бу­де про­ве­де­не до­да­тко­ве роз­слі­ду­ва­н­ня і, мо­жли­во, за­про­ва­дже­ні до­да­тко­ві сан­кції. То­му ін­ша ча­сти­на аме­ри­кан­ських ана­лі­ти­ків не пов’язує те­пе­рі­шню ро­бо­ту з за­го­стре­н­ня сан­кцій iз втру­ча­н­ням у ви­бо­ри, а вва­жає їх про­дов­же­н­ням по­ка­ра­н­ня Мо­скви за ане­ксію Кри­му, ін­тер­вен­цію до Дон­ба­су та дії у Си­рії. Сам ав­тор но­во­го за­ко­но­про­е­кту Джон Мак­кейн ли­ше за­зна­чив, що сан­кції бу­дуть «все­о­хо­плю­ю­чи­ми», але по­дро­биць не на­звав. Спі­вав­тор Лінд­сі Грем де­що від­крив за­ві­су та­єм­ни­ці і ска­зав: «Ми ого­ло­си­мо сан­кції, які зав­да­дуть уда­ру по їхньо­му фі­нан­со­во­му се­кто­ру та енер­ге­ти­ці, тоб­то там, де во­ни най­слаб­ші». А се­на­тор Мак­кейн по­ві­до­мив в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу Ен-Бі-Сі, що сам бу­де ви­ма­га­ти ство­ре­н­ня спе­ці­аль­ної се­нат­ської ко­мі­сії з роз­слі­ду­ва­н­ня ха­кер­ських атак iз бо­ку Ро­сії та спроб

впли­ву на пе­ре­біг пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США, і зро­бить усе, щоб пе­ре­ко­на­ти ін­ших се­на­то­рів ство­ри­ти та­ку ко­мі­сію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.