День на­ро­дже­н­ня Ісу­са

50-рі­чна Джа­нет Дже­ксон на­пе­ре­до­дні Рі­здва на­ро­ди­ла пер­віс­тка

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Ще ро­ків 10 то­му жін­ки, які на­ва­жи­ли­ся впер­ше за­ва­гі­тні­ти пі­сля 30-ти, ав­то­ма­ти­чно пе­ре­хо­ди­ли в роз­ряд «ве­ли­ко­ві­ко­вих по­ро­діль». Ни­ні ж і вік очі­ку­ва­н­ня пер­віс­тка, осо­бли­во у зір­ко­вих ро­ди­нах, зна­чно зріс, і ме­ди­ци­ну вже ні­чим не зди­ву­єш. Тож ін­фор­ма­ція, що ві­до­ма спів­а­чка, рі­дна се­стра Май­кла Дже­ксо­на Джа­нет у 50 ро­ків на­ре­шті зва­жи­ла­ся на­ро­ди­ти ди­ти­ну, ста­ла сен­са­ці­єю, але не на­стіль­ки, щоб па­па­ра­ці вла­што­ву­ва­ли за зір­кою по­лю­ва­н­ня. Та й зро­би­ти це бу­ло не­про­сто — зо­се­ре­див­шись на май­бу­тньо­му ма­те­рин­стві, Джа­нет від­кла­ла свій тур Unbreakable World і ли­ше кіль­ка ра­зів про­тя­гом ва­гі­тно­сті з’яв­ля­ла­ся на лю­ди. До ре­чі, як пи­са­ла сво­го ча­су «УМ», одно­го ра­зу во­на вбра­ла­ся у му­суль­ман­ський ко­стюм і вдя­гла хі­джаб — чи то для ма­ску­ва­н­ня, чи то щоб до­го­ди­ти сво­є­му чо­ло­ві­ко­ві, мо­лод­шо­му за неї на ві­сім ро­ків ка­тар­сько­му мі­льяр­де­ру Віс­са­му аль-Ма­на, з яким одру­жи­ла­ся ще у 2012 ро­ці.

І от за кіль­ка днів пі­сля Но­во­го ро­ку спів­а­чка на­ро­ди­ла пер­віс­тка, яко­го ви­рі­ши­ли на­зва­ти Іс­са — му­суль­ман­ською фор­мою іме­ні Ісус. «Джа­нет Дже­ксон і її чо­ло­вік з тре­пе­том ві­та­ли по­яву на світ си­на Іс­си альМа­на. Джа­нет на­ро­джу­ва­ла, не від­чу­ва­ю­чи стре­су. Во­на від­нов­лює си­ли в ком­фор­тних умо­вах», — по­ві­до­ми­ли офі­цій­ні пред­став­ни­ки зір­ки.

На­ба­га­то біль­шою сен­са­ці­єю ста­ли чу­тки про те, що у Джа­нет Дже­ксон є вже до­чка від її пер­шо­го чо­ло­ві­ка, му­зи­кан­та Джейм­са де Бар­жа, з яким спів­а­чка про­жи­ла тро­хи біль­ше ро­ку, одру­жив­шись у 1984му. Ви­сту­па­ю­чи в те­ле­шоу Growing Up Hip Hop, він роз­по­вів, що два ро­ки то­му йо­му на­пи­са­ла на по­шту жін­ка, яка на­зва­лась йо­го донь­кою від Джа­нет. Во­на роз­по­ві­ла, що її при­йом­на ма­ти по­ві­до­ми­ла їй цю но­ви­ну перед смер­тю. Де Барж за­кли­кав Джа­нет роз­по­ві­сти всю прав­ду, хо­ча й зі­знав­ся, що він особисто свою та­єм­ни­чу донь­ку ні­ко­ли не ба­чив.

Са­ма Джа­нет від бу­дья­ких ко­мен­та­рів на цю те­му утри­му­є­ться. Тож пи­та­н­ня, бу­ла в неї донь­ка чи це чийсь жарт або про­сто спро­ба ко­ли­шньо­го по­грі­ти­ся в про­ме­нях її сла­ви, ли­ша­є­ться від­кри­тим. Зре­штою, «мо­ло­дій» ма­мі за­раз геть не до то­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.