Сті­ною за «сті­ну»

Акти­ві­сти ви­йшли на за­хист зна­ме­ни­то­го бу­дин­ку

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на ЛАЗАНЮК Оде­са

Про­те­сти та обу­ре­н­ня гро­мад­сько­сті ви­кли­ка­ло бу­дів­ни­цтво впри­тул до пам’ятки ар­хі­те­кту­ри три­по­вер­хо­во­го при­ва­тно­го осо­бня­ка. На­га­да­є­мо, що зна­ме­ни­тий «бу­ди­нок-сті­на» у Во­рон­цов­сько­му про­вул­ку — одна з ві­зи­ток Оде­си. Він є стан­дар­тним екс­кур­сій­ним об’єктом, оскіль­ки во­ло­діє ві­зу­аль­ною ілю­зі­єю — під пев­ним ра­кур­сом зда­є­ться, що в ньо­го ли­ше одна сті­на. Но­во­бу­до­ва зни­щить усю «ма­гію» бу­дин­ку.

За до­брою тра­ди­ці­єю, про про­ект ста­ло ві­до­мо вже за фа­ктом зве­де­н­ня стін. Пер­ші не­вда­лі спро­би зро­би­ти це бу­ли ще в 2011му та 2013 ро­ках. Та­ке скан­даль­не та на­ха­бне бу­дів­ни­цтво ви­кли­ка­ло хви­лю про­те­сту се­ред оде­си­тів. Ме­рія по­ча­ла пе­ре­ко­ну­ва­ти, що три­має пи­та­н­ня під кон­тро­лем. За сло­ва­ми ме­ра мі­ста Ген­на­дія Тру­ха­но­ва, мі­сце­ва вла­да пла­нує ве­сти пе­ре­го­во­ри з вла­сни­ка­ми і на­віть го­то­ва на­да­ти їм ін­шу ді­лян­ку під за­бу­до­ву в ме­жах мі­ста та ком­пен­су­ва­ти зби­тки. Але на тлі та­ких за­яв і по­ши­ре­н­ня у ки­шень­ко­вих ЗМІ не­прав­ди­вих про­е­ктів з одно­по­вер­хо­вою бу­дів­лею це­гля­ні сті­ни по­ряд із пам’яткою «по­пов­зли» вго­ру.

Це зму­си­ло гро­мад­ськість вда­ти­ся до рі­шу­чiших дій. У не­ді­лю лю­ди при­йшли до Во­рон­цов­сько­го про­вул­ку на ор­га­ні­зо­ва­ний мі­тинг. Їх зу­стрів жи­вий кор­дон пра­во­охо­рон­ців. Спо­ча­тку мі­тин­гу­валь­ни­ки мир­но зби­ра­ли під­пи­си, а по­тім най­більш ра­ди­каль­но на­ла­што­ва­ні за­хи­сни­ки бу­дин­ку пе­ре­тну­ли кор­дон по­лі­ції (не обі­йшло­ся без кий­ків i сльо­зо­гін­но­го га­зу) та ді­ста­ли­ся на са­ме бу­дів­ни­цтво. Там во­ни по­ча­ли руй­ну­ва­ти сті­ни ку­вал­да­ми та мо­ло­та­ми, ла­ма­ти ме­та­ле­ве ри­шту­ва­н­ня та пар­кан. Під час зне­се­н­ня стін двоє осіб отри­ма­ли трав­ми.

По­лі­ція не пе­ре­шко­джа­ла цим ді­ям, але фі­ксу­ва­ла їх. «Є не­зро­зумі­лі рі­ше­н­ня су­дів, ор­га­нів мі­сце­вої вла­ди, їхня не­чі­тка позиція у цій спра­ві, — про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію ра­дник го­ло­ви ГУНП в Оде­ській обла­сті Ру­слан Фо­ро­стяк. — Пра- во­охо­рон­ці ста­ли за­ру­чни­ка­ми ці­єї си­ту­а­ції. Бу­ла не­об­хі­дна кіль­кість спе­цпі­дроз­ді­лів для за­без­пе­че­н­ня гро­мад­сько­го по­ряд­ку на мі­сці, але ви зваж­те, що тут, окрім ра­ди­каль­но на­ла­што­ва­них хло­пців, бу­ли ще жін­ки, лю­ди стар­шо­го ві­ку, ме­шкан­ці квар­та­лу. То­му по­лі­ція не змо­гла вда­ти­ся до рі­шу­чiших дій. Це бу­ло не­без­пе­чно». Він та­кож за­кли­кав ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу з акти­ві­стів i ви­рі­ши­ти все мир­ним шля­хом, звер­нув­шись до мі­ської ра­ди, а не­кон­тро­льо­ва­ним ді­ям ра­ди­ка­лів по­обі­цяв да­ти від­по­від­ну пра­во­ву оцін­ку. На­ра­зі від­кри­то кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня за ста­т­тя­ми «ху­лі­ган­ство» та «уми­сне зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня май­на».

Акти­ві­сти ні про що не шко­ду­ють і вва­жа­ють, що «мо­лот у ру­ці» на­дій­ні­ший за «мо­ра­то­рій на па­пе­рі». «Сьо­го­дні ва­ли­ла­ся не про­сто за­бу­до­ва. Ва­ли­лись i рей­тин­ги Тру­ха­но­ва, й остан­ні бар’єри, що стри­му­ють су­спіль­ство в мир­них ме­жах. То­му ко­ли лю­дей ді­ста­не вже зов­сім — ні­які чи­ни, сті­ни та охо­рон­ці вже не до­по­мо­жуть, — за­зна­чив уча­сник по­дій, гро­мад­ський акти­віст, ко­ли­шній лі­дер оде­сько­го «Пра­во­го се­кто­ру» Сер­гій Стер­нен­ко. — В ра­зі по­втор­ної спро­би зни­щи­ти ар­хі­те­ктур­ну пам’ятку та про­дов­жи­ти бу­дів­ни­цтво Іго­ря Те­плі­цу (вла­сни­ка скан­даль­но­го бу­дів­ни­цтва. — Ред.) мо­жуть че­ка­ти та сер­йо­зні на­слід­ки. Ре­аль­ні­шi, ніж він со­бі мо­же уяви­ти».

Ко­ли рі­ше­н­ня не­має на па­пе­рі — йо­го при­ймає ву­ли­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.