Во­гонь знань у Го­ло­сі­є­ві

На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня роз­по­чав 120-й на­вчаль­ний рік

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ін­на СТЕПАНЧУК

По­над 26 ти­сяч сту­ден­тів роз­по­ча­ли вчо­ра на­вча­н­ня в сті­нах На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та йо­го під­роз­ді­лів. Ни­ні­шній на­вчаль­ний рік є для ви­шу зна­ко­вим, адже свої две­рі для мо­ло­ді аль­ма-ма­тер від­чи­ни­ла вже 120-й раз. На­га­да­є­мо, що істо­рія цьо­го на­вчаль­но­го за­кла­ду бе­ре свій по­ча­ток від сіль­сько­го­спо­дар­сько­го від­ді­ле­н­ня, яке бу­ло від­кри­то 30 ве­ре­сня 1898 ро­ку в Ки­їв­сько­му по­лі­те­хні­чно­му ін­сти­ту­ті. Зго­дом во­но транс­фор­му­ва­ло­ся у фа­куль­тет, а да­лі — в ін­сти­тут, який iз 1923 ро­ку став са­мо­стій­ним ви­щим на­вчаль­ним за­кла­дом. На по­ча­тку трид­ця­тих ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя виш «осе­лив­ся» у ма­льов­ни­чо­му Го­ло­сі­їв­сько­му лі­сі, де для ньо­го бу­ло збу­до­ва­но вла­сне мі­сте­чко. Сьо­го­дні уні­вер­си­тет — це три ін­сти­ту­ти, 13 фа­куль­те­тів, 10 від­окрем­ле­них під­роз­ді­лів i кіль­ка на­у­ко­во­до­слі­дних ін­сти­ту­тів. Це в йо­го сті­нах го­ту­ють май­бу­тніх лі­сів­ни­ків, ве­те­ри­на­рів, агро­но­мів, ди­зай­не­рів, еко­но­мі­стів, ме­не­дже­рів, еко­ло­гів, біо­те­хно­ло­гів, хар­чо­ви­ків, тва­рин­ни­ків, зем­ле­впо­ря­дни­ків, са­дів­ни­ків, ін­же­не­рів то­що.

Щой­но до уні­вер­си­тет­ської ро­ди­ни вли­ло­ся по­пов­не­н­ня, пер­шо­кур­сни­ка­ми ста­ли кіль­ка ти­сяч учо­ра­шніх абі­ту­рі­єн­тів. По­свя­ту в сту­ден­ти з отри­ма­н­ням сим­во­лі­чно­го Клю­ча знань, а та­кож сту­дент­сько­го кви­тка і «за­лі­ков­ки» во­ни про­йшли в День знань.

«За ро­ки існу­ва­н­ня на­шо­го на­вчаль­но­го за­кла­ду під­го­тов­ле­но по­над 175 ти­сяч фа­хів­ців, ви­хо­ва­но ти­ся­чі ві­до­мих уче­них і на­у­ков­ців, по­лі­ти­ків, ке­рів­ни­ків дер­жа­ви, на­ро­дних де­пу­та­тів, зна­них ор­га­ні­за­то­рів аграр­но­го се­кто­ру, та­ла­но­ви­тих під­при­єм­ців, фер­ме­рів, справ­жніх па­трі­о­тів Укра­ї­ни, — ска­зав у ві­таль­но­му сло­ві ре­ктор уні­вер­си­те­ту Ста­ні­слав Ні­ко­ла­єн­ко. — Наш уні­вер­си­тет ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться, змі­цнює свої по­зи­ції в за­галь­но­дер­жав­них рей­тин­гах і вхо­дить до ко­гор­ти кра­щих ви­шів Укра­ї­ни. А про йо­го ви­зна­н­ня у сві­ті свід­чать ши­ро­кі мі­жна­ро­дні зв’яз­ки та спів­пра­ця зі 151 уста­но­вою з ба­га­тьох кра­їн сві­ту. Ось і цьо­го ро­ку на на­ше свя­то за­ві­та­ли го­сті з Уні­вер­си­те­ту шта­ту Айо­ва (США) та Вар­шав­сько­го уні­вер­си­те­ту на­ук про життя».

В уні­вер­си­те­ті вже сфор­му­ва­ла­ся тра­ди­ція вла­сно­го свя­тку­ва­н­ня Пер­шо­ве­ре­сня. Цьо­го дня на уні­вер­си­тет­сько­му ста­діо­ні під час уро­чи­сто­го дій­ства за­па­лю­ють во­гонь у сим­во­лі­чній ча­ші знань. Не­хай цей во­гонь не зга­сає в сту­дент­ських сер­цях, а жа­га знань не обме­жу­є­ться ли­ше уні­вер­си­тет­ською ау­ди­то­рі­єю.

Сим­во­лі­чний ключ знань вру­чив пер­шо­кур­сни­кам ре­ктор Ста­ні­слав Ні­ко­ла­єн­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.