То­ма­ти зда­тні ди­ву­ва­ти

Вста­нов­ле­но но­вий ре­корд Укра­ї­ни: з одно­го ку­ща фер­мер зі­брав одра­зу 165 по­мі­до­рів за­галь­ною ва­гою 8,5 кі­ло­гра­ма

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА Хер­сон­ська область

Із та­кої кіль­ко­сті то­ма­тів оща­дли­ва го­спо­ди­ня змо­же за­ка­та­ти на зи­му від­ра­зу п’ять три­лі­тро­вих ба­нок ві­та­мін­ної про­ду­кції. За сло­ва­ми пред­став­ни­ці Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни Ла­ни Ві­тро­вої, та­кий результат агро­но­мів пів­дня Укра­ї­ни гі­дний сві­то­во­го ви­зна­н­ня.

— Фер­мер із Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну пан Ти­мур Алі­єв до­вів, що з ко­жно­го ку­ща мо­жна зби­ра­ти близь­ко 130 пло­дів за­галь­ною ва­гою до 6 кі­ло­гра­мів, — під­твер­джує до­ся­гне­н­ня агра­рі­їв Хер­сон­щи­ни Ла­на Ві­тро­ва. — Но­ве ві­та­мін­не до­ся­гне­н­ня зайня­ло своє по­че­сне мі­сце у роз­ді­лі «На­у­ка і те­хно­ло­гії» Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни.

По­су­шли­ва по­го­да та за­галь­ний не­вро­жай не ста­ли пе­ре­шко­дою для тих фер­ме­рів, які пра­гну­ли успі­ху. При­єм­но, що при цьо­му не бу­ло ви­ко­ри­ста­но жо­дно­го зай­во­го гра­ма ніт­ра­тів, що під­твер­джу­ють ла­бо­ра­тор­ні ви­снов­ки екс­пер­тів. Сам ре­корд­смен ствер­джує, що сер­пне­ва ано­маль­на спе­ка пі­шла йо­му на­віть на бла­го зав­дя­ки су­ча­сній те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня по­мі­до­рів. По­ки йо­го ко­ле­ги під­ра­хо­ву­ва­ли зби­тки, він із пра­ців­ни­ка­ми сво­го го­спо­дар­ства не всти­гав на­пов­ню­ва­ти скла­ди сві­жо­зі­бра­ною ві­та­мін­ною про­ду­кці­єю. А без­по­се­ре­дньо в день вста­нов­ле­н­ня ре­кор­ду то­ма­ти до­ве­ло­ся ви­ри­ва­ти з зем­лі не по­шту­чно, а від­ра­зу ку­ща­ми ра­зом із ко­рі­н­ням.

— Гі­гант­ський ку­щре­корд­смен із по­мі­до­ра- ми ви­ро­сти­ли на екс­пе­ри­мен­таль­но­му по­лі, — роз­по­від­ає Ти­мур Алі­єв. — Ду­же ва­жли­во бу­ло вда­ло пі­ді­бра­ти від­по­від­ний сорт то­ма­тів під на­звою «П’єтра Рос­са», а та­кож си­сте­му вне­се­н­ня до­брив у ґрунт.

За сло­ва­ми фер­ме­ра-кон­суль­тан­та Бо­ри­са Ка­ра­ба­но­ва, здо­ро­ва ро­сли­на з мі­цним іму­ні­те­том змо­же ви­три­ма­ти не­бу­ва­лу спе­ку та да­ти чу­до­вий вро­жай. Ре­корд ни­ні­шньо­го лі­тньо­го се­зо­ну бу­де ре­тель­но ви­вче­но, а йо­го ре­зуль­та­ти ля­жуть в осно­ву но­вих роз­ро­бок се­ле­кціо­не­рів пів­дня Укра­ї­ни. Це дасть шанс усім фер­ме­рам Хер­сон­щи­ни на­сту­пно- го ро­ку зі­бра­ти ма­кси­маль­ний уро­жай то­ма­тів.

Ві­дзна­чи­мо, що по­мі­до­ри, зі­бра­ні з гі­гант­сько­го ку­ща-ре­корд­сме­на, вже у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му змо­жуть ку­пи­ти ме­шкан­ці цен­траль­них ре­гіо­нів на­шої кра­ї­ни. Пі­сля ре­є­стра­ції ре­кор­ду Укра­ї­ни ве­ли­кі ві­та­мін­ні пло­ди роз­сор­ту­ють по ящи­ках i від­прав­лять на про­даж до су­пер­мар­ке­тів Хер­со­на, Ки­є­ва, Дні­пра та Оде­си. Отож ціл­ком мо­жли­во, що чи­юсь кон­сер­ва­цію при­кра­сять яскра­ві по­мі­дор­чи­ки, зі­бра­ні зі зна­ме­ни­то­го хер­сон­сько­го ку­ща-ре­корд­сме­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.