Ро­сія пропу­сти­ла, Укра­ї­на за­три­ма­ла

Тран­зит не­ле­га­лів до Єв­ро­пи пе­ре­р­ва­ли на­ші по­лі­цей­ські

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Ек­стре­маль­ні по­до­ро­жі, ма­буть, чи не в ко­жно­го з нас ви­кли­ка­ють за­хо­пле­н­ня, але якщо во­ни не су­пе­ре­чать за­ко­ну. Адре­на­лі­ну та го­стрих від­чут­тів за­хо­ті­ло­ся го­стям із да­ле­ко­го В’єтна­му, іна­кше як по­ясни­ти те, що «по­до­ро­жу­ва­ли» во­ни, як осе­лед­ці в дiж­ці. Го­ре-ман­дрів­ни­ків у Львів­ській обла­сті ци­ми дня­ми ви­яви­ли спів­ро­бі­тни­ки Де­пар­та­мен­ту На­цпо­лі­ції з бо­роть­би зі зло­чи­на­ми, пов’яза­ни­ми з тор­гів­лею лю­дьми, ко­трі пiд час про­ве­де­н­ня спе­ці­аль­них за­хо­дів за­три­ма­ли мі­кро­ав­то­бус «Мер­се­дес», ван­та­жний від­сік яко­го кон­тра­бан­ди­сти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для пе­ре­ве­зе­н­ня не­ле­га­лів.

Про цю при­го­ду роз­по­вів пер-

ший за­сту­пник го­ло­ви На­цпо­лі­ції В’яче­слав Абро­ськін, який ку­ри­рує кар­ний роз­шук: «У хо­ді пе­ре­вір­ки на цій «ско­то­воз­ці» бу­ло ви­яв­ле­но 20 гро­ма­дян В’єтна­му (з них 14 чо­ло­ві­ків i шість жі­нок). Усі во­ни бу­ли без до­ку­мен­тів. Їхня «по­до­рож» до кра­що­го життя про­хо­ди­ла в не­стер­пних умо­вах. Кін­це­вим пун­ктом мар­шру­ту цих не­ле­га­лів ма­ли ста­ти кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу».

До­да­мо ці­ка­вий факт: по­лі­цей­ські з’ясу­ва­ли, що в Укра­ї­ну в’єтнам­ці по­тра­пи­ли з... Ро­сії, а пе­ре­ве­зе­н­ням за­ймав­ся жи­тель мі­ста Глу­хів, що на Сум­щи­ні. Ко­жен із нев­дах за­пла­тив пе­ре­ві­зни­ку в се­ре­дньо­му по сім ти­сяч до­ла­рів.

На­га­да­є­мо, що не так дав­но в ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» за­три­ма­ли трьох гро­ма­дян Іра­ну, ко­трі на­ма­га­ли­ся тран­зи­том че­рез Укра­ї­ну по­тра­пи­ти до Шве­ції під ви­гля­дом... гро­ма­дян Ту­реч­чи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.