НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Суспільство -

Ра­да роз­гля­не 10 ти­сяч по­пра­вок

Сьо­го­дні роз­по­чи­на­є­ться чер­го­ва се­сія Вер­хов­ної Ра­ди, і про­тя­гом неї де­пу та­ти ма­ють роз­гля­ну ти близь­ко 9,7 ти­ся­чі пра­вок до за­ко­но­про­е­ктів, які сто­су­ю­ться ва­жли­вих ре­форм в Укра­ї­ні. Про це спі­кер ВР Ан­дрій Парубій роз­по­вів на по­го­джу­валь­ній ра­ді в по­не­ді­лок. «Я вам ска­жу, що ме­ди­чна ре­фор­ма має 893 прав­ки, осві­тня — 1700 пра­вок, з яких 600 від­хи­ле­но, змі­ни до ко­де­ксів у рам­ках су­до­вої ре­фор­ми ма­ють май­же 5000 пра­вок, пен­сій­на ре­фор­ма має 2100 пра­вок», — за­явив він. За сло­ва­ми го­ло­ви пар­ла­мент у, че­рез це роз­гляд ко­жної з цих ре­форм мо­же за­би­ра­ти в Ра­ди від одно­го до кіль­кох днів. Во­дно­час спі­кер ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що впро­довж най­ближ­чих 2-3 ти­жнів ВР впо­ра­є­ться iз цим зав­да­н­ням. Парубій за­про­по­ну­вав го­ло­вам фра­кцій роз­по­ча­ти се­сію з роз­гля­ду осві­тньої ре­фор­ми. «Я ві­рю і спо­ді­ва­ю­ся, що ми про­тя­гом пер­шо­го дня змо­же­мо її роз­гля­ну ти і прийня­ти рі­ше­н­ня», — за­зна­чив він.

Са­а­ка­шві­лі го­ту­є­ться до про­во­ка­цій

У пар­тії «Рух но­вих сил» за­яви­ли про під­го­тов­ку про­во­ка­цій на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні в пун­кті про­пу­ску «Кра­ко­вець» у день при­бут тя в Укра­ї­ну екс-пре­зи­ден­та Гру­зії, екс-го­ло­ви Оде­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Мі- хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі 10 ве­ре­сня. Про це роз­по­ві­ла на прес-кон­фе­рен­ції в по­не­ді­лок у Ки­є­ві член ра­ди «Ру­ху но­вих сил» Оль­га Га­ла­ба­ла. «Ми очі­ку­є­мо, що бу­де пе­ре­кри­тий пункт «Кра­ко­вець». Мо­жли­во, бу­де пе­ре­кри­то до­ро­гу, яка ве­де до пункт у, під ви­гля­дом ре­мон­тних ро­біт». За сло­ва­ми Га­ла­ба­ли, в пар­тії та­кож ма­ють ін­фор­ма­цію, що у схі­дних ре­гіо­нах «гот ую­ться гру­пи тіт ушок, щоб вла­шту­ва­ти бій­ки і про­во­ка­ції».

При цьо­му во­на під­кре­сли­ла: «Ми очі­ку­є­мо про­во­ка­цій iз бо­ку вла­ди. Але на­ша ре­а­кція бу­де — сміх. Із по­ру­шни­ка­ми не­хай роз­би­ра­ю­ться пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни». Га­ла­ба­ла роз­по­ві­ла, що за­раз Са­а­ка­шві­лі пе­ре­бу­ває в Єв­ро­со­ю­зі, де зу­стрі­ча­є­ться з по­лі­ти- ка­ми для то­го, щоб за­ру­чи­ти­ся їхньою під­трим­кою. «Єв­ро­пей­ські кра­ї­ни ви­зна­ють за­кон­ність пе­ре­бу­ва­н­ня Са­а­ка­шві­лі на їхній те­ри­то­рії. Він там пе­ре­бу­ває згі­дно з па­спор­том гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, в яко­му є шен­ген­ська ві­за до 2023 ро­ку. На­яв­ність цьо­го до­ку­мен­та для єв­ро­пей­ців є за­кон­ною під­ста­вою пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії єв­ро­пей­ських кра­їн», — під­кре­сли­ла во­на. За її сло­ва­ми, очі­ку­є­ться, що до пунк т у про­пу­ску в день при­бу т тя Са­а­ка­шві­лі при­їд у ть ба­га­то йо­го при­хиль­ни­ків, во­ни ма­ють на­мір ве­сти се­бе ко­рек тно, не вла­што­ву­ва­ти про­во­ка­ції, мо­жли­во, облашт ують на­ме­то­ве мі­сте­чко. «Але ні­хто ні­ку­ди «про­ри­ва­ти­ся» не бу­де», — за­пев­ни­ла Га­ла­ба­ла.

У свою черг у, адво­кат Мар­кі­ян Га­ла­ба­ла на­по­ля­гає, що Са­а­ка­шві­лі був по­збав­ле­ний укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства не­за­кон­но, а від­так має пра­во по­вер­ну­ти­ся в Укра­ї­ну і звер­ну ти­ся до вла­ди з пи­та­н­ня від­нов­ле­н­ня гро­ма­дян­ства. «Ми не ви­клю­ча­є­мо, що на під­ста­ві офі­цій­но­го звер­не­н­ня дер­жа­ви Гру­зія Са­а­ка­шві­лі бу­де за­три­ма­ний у пун­кті про­пу­ску «Кра­ко­вець», до­став­ле­ний на те­ри­то­рію Укра­ї­ни для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня екс­тра­ди­ції. Та­ка опція за­ли­ша­є­ться», — ска­зав він. Адво­кат під­кре­слив: «Осо­ба, яка ко­ри­сту­є­ться пра­во­вим за­хи­стом дер­жа­ви Укра­ї­на, не мо­же бу ти ви­да­на іно­зем­ній дер­жа­ві». Як ві­до­мо, 26 ли­пня По­ро­шен­ко під­пи­сав указ, яким зу­пи­нив гро­ма­дян­ство Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.