Міль­йо­ни на про­пан-бу­та­ні

У ре­кор­дно­му за всю істо­рію Укра­ї­ни по­до­рож­чан­ні скра­пле­но­го га­зу все біль­ше ви­дно озна­ки змо­ви. Трей­де­ри, ймо­вір­но, са­мі ди­кту­ва­ли ці­ни «ау­кціо­нів» — по­при мов­ча­н­ня АМКУ

Ukrayina Moloda - - Економiка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Без­пре­це­ден­тне по­до­рож­ча­н­ня ав­то­га­зу — зов­сім не ди­во­ви­жний збіг об­ста­вин, пов’яза­ний із си­ту­а­ці­єю на зов­ні­шніх рин­ках, ре­мон­том за­во­дів, по­га­ною ро­бо­тою за­лі­зни­ці і так да­лі, а ба­наль­на змо­ва опто­ви­ків, які «роз­хи­ту­ва­ли ри­нок і сво­ї­ми ан­ти­кон­ку­рен­тни­ми ді­я­ми за кіль­ка ти­жнів під­ня­ли ці­ну в по­над пів­то­ра ра­за! Са­ме на та­кій дум­ці, ви­вчив­ши си­ту­а­цію, схо­дя­ться ни­ні ана­лі­ти­ки рин­ку, уря­дов­ці та жур­на­лі­сти. Тим ча­сом, ні­би за­чув­ши не­до­бре, вар­тість скра­пле­но­го га­зу по­чи­нає зни­жу­ва­ти­ся. Що­прав­да, не до ті­єї по­зна­чки, яка мо­гла би озна­ча­ти по­до­ла­н­ня про­бле­ми. До то­го ж екс­пер­ти за­зна­ча­ють: якщо АМКУ на­ре­шті не по­чне щось ро­би­ти і не по­ка­рає вин­них, то ці­но­ві ка­ру­се­лі хло­пці-гур­то­ви­ки вла­што­ву­ва­ти­муть ще не раз. До­мов­ля­ю­чись і за­ро­бля­ю­чи на по­ро­жньо­му мі­сці міль­йо­ни гри­вень. Ви­ка­ча­них із ки­шень укра­їн­ських ав­то­мо­бі­лі­стів.

Газ зля­кав­ся Пре­зи­ден­та

Ста­ном на вчо­ра LPG в Укра­ї­ні по­де­шев­шав на 50—70 ко­пі­йок. Бу­кваль­но за один день ці­на на сте­лі за­прав­ки «Фа­ктор» зни­зи­ла­ся на 60 ко­пі­йок: із 15,70 до 15,10 грн. Утім по­ді­бне ці­но­ве ко­ли­ва­н­ня важ­ко на­зва­ти різ­ким зде­шев­ле­н­ням, адже всі ми зна­є­мо, що бу­кваль­но два ти­жні то­му про­пан-бу­тан ко­шту­вав тро­хи біль­ше 10 грн. за літр.

У дрі­бних за­прав­ни­ків ці­на ко­ли­ва­є­ться у ме­жах 15 гри­вень, іно­ді пе­ре­хо­дя­чи тро­хи ниж­че за цю пси­хо­ло­гі­чну від­мі­тку. Най­де­шев­ше паль­не сьо­го­дні в ре­гіо­нах. У Ки­є­ві, де ста­ра­н­ням ме­ра дрі­бних за­прав­ни­ків ви­ті­сни­ли за «со­тий кі­ло­метр» і ці­ни ди­кту­ють ве­ли­кі ме­ре­же­ві грав­ці, вар­тість лі­тра аль­тер­на­тив­но­го ав­то­мо­біль­но­го паль­но­го пра­кти­чно не опу­ска­є­ться ниж­че 16 грн. за літр. Що ро­бить ви­ко­ри­ста­н­ня скра­пле­но­го га­зу ду­же ма­ло­ви­гі­дним у по­рів­нян­ні з бен­зи­ном.

За да­ни­ми кон­сал­тин­го­вої гру­пи «А95», у ме­ре­жах за­пра­вок «Со­кар» та «UPG» газ по­де­шев­шав на 30 ко­пі­йок, до 16,19 та 15,40 грн. за літр від­по­від­но. В «Амік», «Шелл» та низ­цi ін­ших за­пра­вок ці­ни на про­пан-бу­тан зни­зи­ли­ся від 2 до 36 ко­пі­йок. У се­ре­дньо­му по кра­ї­ні газ по­де­шев­шав на 7 ко­пі­йок, до 15,97 грн. за літр. Утiм не всі за­прав­ки сьо­го­дні зни­жу­ють ці­ну. На­при­клад, ме­ре­жа «Аван­таж», за да­ни­ми «А-95», нав­па­ки, під­ви­щи­ла вар­тість скра­пле­но­го га­зу на 60 ко­пі­йок — до 15,15 грн.

Ко­лапс із ці­на­ми на ав­то­газ на­дав цьо­му ви­ду паль­но­го по­лі­ти­чно­го зву­ча­н­ня. Пер­шим, як ві­до­мо, ви­сло­вив­ся Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман, за­явив­ши, що по­до­рож­ча­н­ня має всі озна­ки змо­ви. Грой­сман до­ру­чив зайня­ти­ся про­бле­мою Ан­ти­мо­но­поль­но­му ко­мі­те­ту і ці­лій низ­ці пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Прем’єр на­звав си­ту­а­цію ди­вер­сі­єю і по­скар­жив­ся на ка­ме­ру, що він сам зму­ше­ний ви­тра­ча­ти свій до­ро­го­цін­ний ро­бо­чий час і вла­што­ву­ва­ти на­ра­ду, аби по­до­ла­ти цей без­мір.

Не менш рі­шу­чим був і Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, який дав га­зу три ти­жні, аби ста­ти де­шев­шим. «Уже по­став­ле­но зав­да­н­ня, і в дру­гій по­ло­ви­ні ве­ре­сня во­но має бу­ти ви­ко­на­не, про зни­же­н­ня ці­ни на скра­пле­ний газ і про при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті всіх, хто допу­стив по­ру­ше­н­ня. Всіх їх бу­де ви­яв­ле­но», — су­во­ро і без­ком­про­мі­сно, як і на­ле­жить гла­ві дер­жа­ви, за­явив По­ро­шен­ко. Га­рант Кон­сти­ту­ції та­кож за­лу­чив до роз­слі­ду­ва­н­ня див­ної си­ту­а­ції На­цпо­лі­цію, Ген­про­ку­ра­ту­ру. «І вже най­ближ­чим ча­сом ви змо­же­те по-

ба­чи­ти ре­зуль­та­ти. Адже з ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки, без­сум­нів­но, має озна­йо­ми­ти­ся гро­мад­ськість», — до­дав Пре­зи­дент.

У то­му, що на рин­ку ав­то­га­зу все не зов­сім чі­тко та про­зо­ро, не сум­ні­ва­ю­ться й чи­нов­ни­ки ран­гом ниж­че. Як, на­при­клад, за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ма­ксим Не­фьо­дов. «Сте­пан Ку­бів (мі­ністр еко­но­мі­ки. — Ред.) уже на­пи­сав звер­не­н­ня в Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет та ін­ші про­філь­ні ор­га­ні­за­ції, ситуація й справ­ді ви­гля­дає тро­хи див­ною, на­віть з ура­ху­ва­н­ням зви­чних ко­ли­вань на ці­ни ав­то­га­зу влі­тку, — ска­зав Не­фьо­дов. — Хтось із грав­ців і справ­ді мо­же роз­хи­ту­ва­ти ри­нок, вла­што­ву­ю­чи змо­ву».

«Ці­ну не опу­сти­мо, на­віть якщо ні­чо­го не про­да­мо!

До про­бле­ми зi скра­пле­ним га­зом, ко­ли ти­ся­чі ві­тчи­зня­них ав­то­мо­бі­лі­стів бу­ли зму­ше­ні або сут­тє­во пе­ре­пла­чу­ва­ти, або ж від­мов­ля­ти­ся від аль­тер­на­тив­но­го паль­но­го, до­лу­чи­ли­ся і по­лі­ти­ки. І по­ки одні в те­ле­ві­зій­них ефі­рах по­ясню­ва­ли, що ні­чо­го стра­шно­го не ста­ло­ся, що, мов­ляв, ці­на на­бли­жа­є­ться до єв­ро­пей­ської, — якщо ра­ху­ва­ти в єв­ро, і що вза­га­лі їзди­ти на про­пан-бу­та­ні шкі­дли­во для ав­то­мо­бі­ля, а от­же, по­до­рож­ча­н­ня — це, фа­кти­чно, до­брий знак, ін­ші — акти­ві­зу­ва­ли про­те­сти.

«Дру­зі, ви сер­йо­зно? Ви хо­че­те про­ба­чи­ти Ме­двед­чу­ку та По­ро­шен­ку вкра­де­ні з ва­ших ки­шень 5 гри­вень на ко­жно­му лі­трі паль­но­го? — на­пи­сав у сво­є­му «Фейс­бу­цi» член де­пу­тат­ської фра­кції Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка Сер­гій Ле­щен­ко. — Якщо вам не хо­че­ться бу­ти дій­ною ко­ро­вою для пу­тін­сько­го ку­ма та йо­го укра­їн­сько­го «да­ху», ви­ходь­те на акцію про­те­сту».

Про мо­но­поль­ну змо­ву на рин­ку за­явив і ще один екс-жур­на­ліст, а ни­ні по­лі­тик Му­ста­фа Найєм. «Ще на по­ча­тку ро­ку на рин­ку скра­пле­но­го га­зу при мов­ча­зній зго­ді уря­ду та адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Слу­жба без­пе­ки вби­ла кон­ку­рен­цію шля­хом ви­дав­лю­ва­н­ня низ­ки трей­де­рів», — за­явив він.

Оби­два ко­ле­ги-де­пу­та­ти на­зи­ва­ють

го­лов­ним ви­ну­ва­тцем ком­па­нію Proton Energy, час­тка рин­ку скра­пле­но­го га­зу якої, за сло­ва­ми Сер­гія Ле­щен­ка, зро­сла до 40%. Зав­дя­ки ді­ям СБУ, вва­жає нар­деп. За вер­сі­єю Ле­щен­ка, са­ме че­рез сан­кції про­ти ім­пор­те­рів iз бо­ку ві­тчи­зня­ної спец­слу­жби на три з по­ло­ви­ною мі­ся­ці бу­ло за­бло­ко­ва­но ро­бо­ту цьо­го бі­зне­су, а ком­па­нії за­зна­ли ве­ли­че­зних зби­ткiв. Які в під­сум­ку ви­ли­ли­ся у зна­чне по­до­рож­ча­н­ня га­зу на за­прав­ках.

Не менш ці­ка­ва вер­сія по­дій у жур­на­лі­стів сай­ту «Обо­зрє­ва­тєль», які ствер­джу­ють, що ма­ють у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні ли­сту­ва­н­ня ком­па­ній-ім­пор­те­рів га­зу: «На­дія», «Газ­трон-Укра­ї­на», «Про­па­нТрейд», «Аван­таж7», «СВГ Плюс» та ін­ших. І з яко­го ціл­ком оче­ви­дно ви­пли­ває, як са­ме роз­хи­ту­ва­ли укра­їн­ський ри­нок аль­тер­на­тив­но­го ав­то­мо­біль­но­го паль­но­го.

Як ствер­джу­ють жур­на­лі­сти, де­які опе­ра­то­ри рин­ку в цьо­му ли­сту­ван­ні за­яв­ля­ли прай­си по ко­жно­му з ре­гіо­нів і про­по­ну­ва­ли ці­ни на на­сту­пний день. І та­ким чи­ном на ау­кціо­нах фор­му­ва­ла­ся при­бли­зно одна­ко­ва ці­на. «Ре­аль­но за чо­ти­ри дні зро­би­ти +2000 грн. на тон­ні», — ци­тує сайт одно­го з опто­ви­ків. Та­ким чи­ном трей­де­ри за­яв­ля­ли ці­ни на гур­то­ві пар­тії, а за­пра­во­чні стан­ції, не ма­ю­чи аль­тер­на­ти­ви, бу­ли зму­ше­ні ку­пу­ва­ти де-фа­кто в єди­но­го про­дав­ця.

Так, у ли­пні опто­ви­ки що­ден­но до­да­ва­ли на тон­ні 200 гри­вень, та­ким чи­ном газ по­віль­но до­рож­чав пра­кти­чно що­дня. «Ми опу­ска­ти ці­ну на ау­кціо­ні не пла­ну­є­мо, на­віть якщо ні­чо­го не про­да­мо», — пи­ше у цьо­му ли­сту­ван­ні один із трей­де­рів.

У се­ре­ди­ні сер­пня ці­ни по­ча­ли роз­га­ня­ти до плюс 500 гри­вень що­дня. Від­так, якщо в се­ре­ди­ні ли­пня літр скра­пле­но­го га­зу ко­шту­вав у се­ре­дньо­му 10,74, уже че­рез кіль­ка ти­жнів — 10,85, а бу­кваль­но на­при­кін­ці сер­пня — 16,05.

Де­фі­цит га­зу, той са­мий, який по­ясни­ли низ­кою ціл­ком об’єктив­них при­чин, трей­де­ри, як ви­пли­ває із цьо­го ли­сту­ва­н­ня, са­мі ж і го­ту­ва­ли. І до яко­го са­мі й го­ту­ва­ли­ся... «Де­фі­цит — це до­бре», — на­во­дять жур­на­лі­сти ви­слів

одно­го фі­гу­ран­та скан­да­лу.

Най­ці­ка­ві­ше в цьо­му ли­сту­ван­ні — став­ле­н­ня до грав­ців рин­ку, які не бе­руть участь у змо­ві. Із ни­ми про­по­ну­ють зу­стрі­ти­ся і «по­го­во­ри­ти». Або па­са­жі на кшталт «Якщо не зу­мі­є­мо під­ня­ти ці­ни в мі­сті Н., то зір­ве­мо весь схід...» Або «До­тя­гне­мо до 16... Бу­дуть кри­ви­ти­ся, але ку­пу­ва­ти...»

На­ра­зі ні­хто з уча­сни­ків скан­да­лу не під­твер­див і не спро­сту­вав цих зви­ну­ва­чень. І якщо ви­яви­ться, що до­ку­мен­ти не фаль­ши­ві, ро­бо­та в Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту зна­чно спро­сти­ться. Якщо укра­їн­ський АМКУ, зви­чай­но, ще зда­тний на якусь сер­йо­зну ро­бо­ту.

Збу­ду­є­мо но­ве ви­ро­бни­цтво, за­бо­ро­ни­мо ко­ру­пцію...

Ро­бо­та над по­мил­ка­ми пе­ред­ба­чає, з одно­го бо­ку, актив­ну бо­роть­бу зi зло­вжи­ва­н­ням на рин­ку ав­то­га­зу. А з дру­го­го — ма­ють бу­ти зро­бле­ні кро­ки в еко­но­мі­чній пло­щи­ні. Пер­ший і най­го­лов­ні­ший — збіль­ши­ти вну­трі­шнє ви­ро­бни­цтво скра­пле­но­го га­зу. А та­кож ди­стан­ці­ю­ва­ти­ся від та­ко­го не­ста­біль­но­го ді­ло­во­го пар­тне­ра, як Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. Адже ле­во­ва час­тка то­ва­ру сьо­го­дні на наш ри­нок над­хо­дить са­ме звід­ти.

«Ми го­во­ри­ли з уря­дом, да­ли від­по­від­ні вка­зів­ки від­по­від­ним мі­ні­стер­ствам, ви­ро­бни­кам... Ми му­си­мо на­ла­го­ди­ти вла­сне ви­ро­бни­цтво скра­пле­но­го га­зу, а ті за­бло­ко­ва­ні об­ся­ги по­ста­вок із РФ ма­ють бу­ти ком­пен­со­ва­ні укра­їн­ським ви­ро­бни­ком», — ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко. Укра­їн­ський ви­ро­бник ще кіль­ка ро­ків то­му пра­кти­чно пов­ні­стю за­до­воль­няв по­пит, але че­рез стрім­ке зро­ста­н­ня цьо­го рин­ку час­тка ім­пор­ту по­стій­но збіль­шу­ва­ла­ся. А го­лов­ним ве­кто­ром цьо­го ім­пор­ту зно­ву, як і у си­ту­а­ції з при­ро­дним га­зом, ста­ва­ла Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція.

Екс­пер­ти звер­та­ють ува­гу й на ін­ші ню­ан­си. Ска­жі­мо, на ті­ньо­вий ри­нок скра­пле­но­го га­зу. Фор­му­є­ться він за «сі­рою схе­мою»: газ за­во­зи­ться до Укра­ї­ни ле­галь­но, а по­тім йо­го про­да­ють по­се­ре­дни­кам за го­тів­ку, і да­лі ав­то­мо­бі­лі­стам. Ча­сто не­про­зо­ро. «Па­ра­лель­но від­бу­ва­є­ться по­став­ка гро­шей у кон­вер­та­цій­ні цен­три», — ка­же ке­рів­ник кон­сал­тин­го­вої гру­пи «А-95» Сер­гій Ку­юн. Екс­пер­ти оці­ню­ють час­тку ті­ньо­во­го рин­ку у ме­жах 30%.

Існу­ють про­бле­ми і з пе­ре­ве­зе­н­ням га­зу. Екс­пер­ти скар­жа­ться на Укр­за­лі­зни­цю, яка не змо­гла вча­сно на­да­ти не­об­хі­дну кіль­кість ва­го­нів. Швид­ко до­ста­ви­ти газ із Єв­ро­пи не­мо­жли­во те­хні­чно, адже тре­ба мі­ня­ти ко­лі­сні па­ри з вузь­кої єв­ро­пей­ської ко­лії на ши­ро­ку, пост­ра­дян­ську, яка є в Укра­ї­ні.

Ще один аспект — уряд за­про­ва­джує лі­цен­зії на пе­ре­ве­зе­н­ня паль­но­го. Вар­тість одно­го до­звiль­но­го до­ку­мен­та — близь­ко 100 тис. гри­вень. Екс­пер­ти ствер­джу­ють, що одній ком­па­нії мо­же зна­до­би­ти­ся кіль­ка лі­цен­зій. Але проблема не тіль­ки у вар­то­сті. На дум­ку Сер­гія Ку­ю­на, но­ві правила, які вже успі­шно ді­ють у Єв­ро­пі, в Укра­ї­ні мо­жуть ста­ти дже­ре­лом ко­ру­пції, а лі­цен­зу­ва­н­ня — ін­стру­мен­том ти­ску на ком­па­нію. «Ска­жі­мо, ста­ру лі­цен­зію мо­жна від­кли­ка­ти, а но­ву тре­ба бу­де че­ка­ти кіль­ка ти­жнів» — ка­же Сер­гій Ку­юн. Або ж «до­мов­ля­ти­ся» з ін­спе­кто­ром.

Або — паль­не сто­я­ти­ме, на рин­ку фор­му­ва­ти­ме­ться де­фі­цит. Який у під­сум­ку зно­ву ви­смо­кту­ва­ти­ме гро­ші з ки­шень укра­їн­ців.

На афе­рах зi скра­пле­ним га­зом де­хто в Укра­ї­ні за­ро­бив гру­бі гро­ші бу­кваль­но за кіль­ка «спри­я­тли­вих» днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.