А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економiка - Газ у бан­де­ро­лі!

Мо­но­по­ліст по­што­во­го зв’яз­ку в Укра­ї­ні, ком­па­нія «Укр­по­шта», по­да­ла за­яв­ку на отри­ма­н­ня лі­цен­зії на по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу до на­шої дер­жа­ви. Рі­ше­н­ня про ви­да­чу лі­цен­зії бу­де роз­гля­ну­то на за­сі­дан­ні На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП) 7 ве­ре­сня 2017 ро­ку.

Та­ким чи­ном, Укр­по­шта, яка сьо­го­дні вхо­дить у сфе­ру управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри і до­во­лі не­які­сно, на дум­ку спо­жи­ва­чів, на­дає 50 ви­дів по­слуг у 10,6 тис. від­ді­ле­н­нях по всій Укра­ї­ні, ви­рі­ши­ла за­мість по­лі­пше­н­ня сво­єї ро­бо­ти за­ро­бля­ти гро­ші на зна­чно ви­гі­дні­шо­му рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.