НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Фран­цу­зи на­гля­нуть за на­ши­ми ри­бал­ка­ми

Те­хні­чний на­гляд за су­дна­ми, які ма­ють пра­во пла­ва­ти під пра­по­ром Укра­ї­ни, змо­же здій­сню­ва­ти фран­цузь­ке кла­си­фі­ка­цій­не то­ва­ри­ство. Пред­став­ни­ки Дер­жри­б­агент­ства та іно­зем­них кла­си­фі­ка­цій­них то­ва­риств пі­сля успі­шних пе­ре­го­во­рів під­пи­са­ли від­по­від­ну дво­сто­рон­ню Уго­ду про спів­ро­бі­тни­цтво. Від­те­пер укра­їн­ські ри­бо­лов­ні су­дна ма­ти­муть мо­жли­вість про­хо­ди­ти не­об­хі­дні те­хні­чні про­це­ду­ри з отри­ма­н­ня кла­си­фі­ка­цій­них до­ку­мен­тів у Bureau Veritas. До­ку­мен­та­ція ці­єї фран­цузь­кої ком­па­нії ви­зна­є­ться всі­ма кра­ї­на­ми. На­шим ри­бо­лов­ним су­днам ста­не лег­ше та де­шев­ше здій­сню­ва­ти те­хні­чний на­гляд, оскіль­ки за­зна­че­на ком­па­нія має роз­га­лу­же­ну си­сте­му пред­став­ництв. Най­ближ­чим ча­сом пе­ре­гля­нуть уго­ду з Ре­гі­стром су­дно­плав­ства Укра­ї­ни в ча­сти­ні умов та яко­сті на­да­н­ня по­слуг цим кла­си­фі­ка­цій­ним то­ва­ри­ством.Та­кож Дер­жри­б­агент­ство про­дов­жує пе­ре­го­во­ри що­до спів­пра­ці з Аме­ри­кан­ським бю­ро су­дно­плав­ства, де су­дно­вла­сни­ки мо­жуть про­хо­ди­ти від­по­від­ний на­гляд. До­ку­мен­ти, ви­да­ні за­зна­че­ним то­ва­ри­ством, та­кож мі­жна­ро­дно­го зраз­ка. Bureau Veritas ще роз­по­ря­дже­н­ням КМУ від 06 бе­ре­зня 1996 ро­ку вклю­че­но до пе­ре­лі­ку кла­си­фі­ка­цій­них то­ва­риств, яким до­ру­чав­ся те­хна­гляд за су­дна­ми, що ма­ють пра­во пла­ва­ти під пра­по­ром Укра­ї­ни згі­дно з ви­мо­га­ми між­на­ро­дних до­го­во­рів Укра­ї­ни з оформ­ле­н­ням від­по­від­них до­ку­мен­тів від іме­ні уря­ду Укра­ї­ни.

Фер­мер­ське зер­но збе­ре­же держ­кор­по­ра­ція

Ми­ну­ло­го се­зо­ну ДПЗКУ змі­ни­ло під­хо­ди у си­сте­мі за­ку­пі­вель: прі­о­ри­тет надано пря­мій спів­пра­ці з не­ве­ли­ки­ми сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми. Від­так їхня час­тка у стру­кту­рі за­ку­пі­вель збіль­ши­лась до май­же 80 від­со­тків, і ко­ло по­стій­них клі­єн­тів ДПЗКУ ни­ні скла­да­є­ться зі 1100 фер­мер­ських го­спо­дарств. Кор­по­ра­ція та­кож за­про­по­ну­ва­ла сіль­го­спви­ро­бни­кам піль­го­ві умо­ви збе­рі­га­н­ня та аван­су­ва­н­ня у рам­ках фор­вар­дної про­гра­ми. Ко­е­фі­ці­єнт за ко­ри­сту­ва­н­ня аван­со­ви­ми ко­шта­ми змен­ше­но з 1,06 до 0,89 гри­вень за тон­но-день. Це при­бли­зно від­по­від­ає змен­шен­ню від­со­тко­вої став­ки з 15 до 12,5 від­со­тка рі­чних. Усі роз­ра­хун­ки не мі­стять жо­дних при­хо­ва­них ко­мі­сій чи пла­те­жів. А якщо вра­ху­ва­ти, що пе­рі­од ко­ри­сту­ва­н­ня ко­шта­ми скла­дає від 3 до 6 мі­ся­ців, цей від­со­ток стає зна­чно мен­шим. Та­кож змен­ше­но об­ся­ги мі­ні­маль­ної до­го­вір­ної пар­тії зер­на з 500 до 100 тонн. Се­ре­дній до­го­вір­ний об­сяг по­ста­вок у рам­ках фор­вар­дної про­гра­ми ста­но­вив близь­ко 750 тонн.

При за­ку­пів­лі зер­на кор­по­ра­ці­єю пе­ре­ві­ря­є­ться по­хо­дже­н­ня ко­жної пар­тії то­ва­ру. Сіль­го­спви­ро­бни­ки на­да­ють до­від­ки ста­ти­чної зві­тно­сті про по­сів­ні пло­щі та вро­жай, а та­кож до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють пра­во на обро­бiток зем­лі. По­се­ре­дни­ки на­да­ють до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють при­дба­н­ня про­ду­кції без­по­се­ре­дньо у ви­ро­бни­ка. У ра­зі ви­яв­ле­н­ня роз­бі­жно­стей у на­да­ній ін­фор­ма­ції та за­ува­жень з бо­ку під­роз­ді­лу ДПЗКУ з без­пе­ки, ви­яв­ле­н­ня фа­ктів ша­храй­ства ро­бо­та з та­ки­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми при­пи­ня­є­ться.

Пта­хів­ни­ки від­нов­лю­ють екс­порт

Пі­сля не­при­єм­но­го ка­ран­тин­но­го пе­рі­о­ду, пов’яза­но­го зі спа­ла­ха­ми хво­роб та пев­ни­ми за­ко­но­дав­чи­ми не­узго­дже­но­стя­ми, Укра­ї­на по­тро­ху ре­а­ні­мує по­ста­ча­н­ня про­ду­кції пта­хів­ни­цтва на зов­ні­шні рин­ки. Так, Йор­дан­ське Ха­ши­міт­ське Ко­ро­лів­ство зня­ло обме­же­н­ня на ім­порт м’яса ку­ря­ти­ни та до­ма­шніх тва­рин з Укра­ї­ни, яке ра­ні­ше бу­ло за­про­ва­дже­не у зв’яз­ку з ре­є­стра­ці­єю ви­пад­ків ви­со­ко­па­то­ген­но­го ку­ря­чо­го гри­пу.

Зер­но за­ку­по­вує Ки­тай

У 2016/17 мар­ке­тин­го­вих ро­ках Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни зна­чно акти­ві­зу­ва­ла тор­гів­лю з ки­тай­ською ком­па­ні­єю ССЕС. Упро­довж мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну ки­тай­ською сто­ро­ною за­кон­тра­кто­ва­но біль­ше 720 ти­сяч тонн зер­но­вих. Із за­галь­но­го за­кон­тра­кто­ва­но­го об­ся­гу від­ван­та­же­но біль­ше се­ми­сот ти­сяч тонн, а це вже на оди­над­цять від­со­тків біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні. Для роз­ши­ре­н­ня тор­гів­лі між ДПЗКУ та її ки­тай­ським пар­тне­ром сто­ро­ни впер­ше здій­сни­ли по­ста­ча­н­ня зер­но­вих че­рез ССЕС у тре­ті кра­ї­ни. Та­ким чи­ном, із 702 ти­сяч тонн зер­но­вих, від­ван­та­же­них на адре­су ССЕС, 432 ти­ся­чі екс­пор­то­ва­но без­по­се­ре­дньо до КНР, а 270 ти­сяч тонн — до Пор­ту­га­лії, Ні­дер­лан­дів, Іта­лії, Єги­пту та Ту­ні­су.

Офі­цій­на зар­пла­та

За да­ни­ми Держ­ста­ту, се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та шта­тних пра­ців­ни­ків у сіль­сько­му го­спо­дар­стві у ли­пні 2017 ро­ку ста­но­ви­ла 6 293 грив­ні. Це на 13,1 від­со­тка біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му мі­ся­ці, а у по­рів­нян­ні з ли­пнем 2016-го зро­ста­н­ня скла­ло 41,4 від­со­тка. Май­же до 7 ти­сяч гри­вень (6993) зро­сла за­ро­бі­тна пла­тня шта­тних пра­ців­ни­ків у хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті. У від­но­сних по­ка­зни­ках збіль­ше­н­ня ста­но­ви­ло 3,5 від­со­тка до черв­ня ни­ні­шньо­го та 25,1 від­со­тка до ли­пня 2016 ро­ку.Се­ре­дня но­мі­наль­на за­ро­бі­тна пла­та шта­тно­го пра­ців­ни­ка під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій у ли­пні 2017 ро­ку ста­но­ви­ла 7339 гри­вень. Но­мі­наль­на за­ро­бі­тна пла­та вклю­чає та­ри­фні став­ки (по­са­до­ві окла­ди), пре­мії, допла­ти, на­дбав­ки, опла­ту за не­від­пра­цьо­ва­ний час, а та­кож обов’яз­ко­ві від­ра­ху­ва­н­ня: по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб, вій­сько­вий збір.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.