Сі­є­мо, ві­є­мо, по­сі­ва­є­мо

В Укра­ї­ні кіль­ка обла­стей уже за­сі­ва­ють по­ля ози­ми­ною

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Окре­мі го­спо­дар­ства де­яких пів­ден­них та схі­дних ре­гіо­нів роз­по­ча­ли осін­ню по­сів­ну. Ста­ном на пер­ше ве­ре­сня під уро­жай 2018 ро­ку при про­гно­зі 7,2 міль­йо­на ге­кта­рів ози­ми­ми куль­ту­ра­ми всти­гли за­сі­я­ти пло­щу май­же у 12 ти­сяч ге­кта­рів. Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, у роз­рі­зі куль­тур про­ве­де­но по­сів:

— ози­мої пше­ни­ці та три­ти­ка­ле на пло­щі 10,7 тис. га при про­гно­зі 6,1 млн. га;

— жи­та на пло­щі 0,6 ти­ся­чі ге­кта­рів при про­гно­зі 161 ти­ся­ча;

— ячме­ню на пло­щі 0,5 ти­ся­чі ге­кта­рів при про­гно­зі 926 ти­сяч;

— ози­мо­го рі­па­ку на пло­щі 574 ти­ся­чі ге­кта­рів при про­гно­зі 777 ти­сяч.

Па­ра­лель­но в Укра­ї­ні три­ває зби­ра­н­ня пі­зніх зер­но­вих. На по­ча­ток ве­ре­сня вже зі­бра­но ку­ку­ру­дзи 26 ти­сяч тонн iз пло­щі 7 ти­сяч ге­кта­рів, со­ня­шни­ку — 242 ти­ся­чі тонн iз пло­щі 158 ти­сяч ге­кта­рів, сої — 25 ти­сяч тонн iз пло­щі 15 ти­сяч ге­кта­рів. Цукро­вих бу­ря­ків на цю да­ту зі­бра­ли 74,4 ти­ся­чі тонн iз пло­щі 1,6 ти­ся­чi ге­кта­рів.

Фото з сай­та mip.com.ua.

На­сі­н­ня май­бу­тньої ози­ми­ни вже за­си­па­ють у сі­вал­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.