Апо­ка­лі­псис від Ні­бі­ру

Чер­го­вий кі­нець сві­ту нам про­ро­ку­ють че­рез три ти­жні

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Між 20 і 23 ве­ре­сня ста­не­ться Апо­ка­лі­псис. І спри­чи­нить йо­го не Пів­ні­чна Ко­рея чи «Іслам­ська дер­жа­ва», а та­єм­ни­ча пла­не­та Ні­бі­ру, яка в ті дні мо­же та­ра­ни­ти Зем­лю. При­найм­ні так ствер­джує Де­від Мід, ав­тор ви­да­ної на по­ча­тку цьо­го ро­ку кни­ги «Пла­не­та Ікс». Чи справ­дя­ться ці про­ро­цтва, пе­ре­ко­на­є­мо­ся са­мі че­рез три ти­жні. Чи на­віть ра­ні­ше, бо «хри­сти­ян­ський ну­ме­ро­лог», як на­зи­ває се­бе Де­від Мід, у ми­ну­лі ви­хі­дні уто­чнив у роз­мо­ві з пред­став­ни­ка­ми бри­тан­сько­го та­бло­ї­ду «Дей­лі Мейл», що на­бли­же­н­ня Ні­бі­ру до Зем­лі мо­жна бу­де спо­сте­рі­га­ти на не­бі не­озбро­є­ним оком вже в се­ре­ди­ні цьо­го мі­ся­ця.

Ін­фор­ма­ція про па­не­ту Ні­бі­ру пе­рі­о­ди­чно з’яв­ля­є­ться вже не одну ти­ся­чу ро­ків. Ста­ро­дав­ні ва­ви­лон­ці вва­жа­ли, що це не­бе­сне ті­ло при­свя­че­не їхньо­му бо­гу Мар­ду­ку. Але, най­імо­вір­ні­ше, іме­нем Ні­бі­ру во­ни на­зи­ва­ли По­ляр­ну зір­ку чи Юпі­тер. Та­кож шу­ме­ри за­ли­ши­ли по со­бі тра­кта­ти, в яких зга­ду­є­ться та­єм­ни­чий об’єкт iз ко­смо­су і на­віть «ста­ро­жи­тні астро­нав­ти». Але не­має га­ран­тії, що йде­ться са­ме про Ні­бі­ру.

«Ба­тьком» Ні­бі­ру став ав­тор псев­до­на­у­ко­вих книг За­ка­рія Сі­тчін, який 1974 ро­ку на вла­сний роз­суд про­ін­тер­пре­ту­вав ме­со­по­там­ські дже­ре­ла і ді­йшов ви­снов­ку, що в Со­ня­чній си­сте­мі є не­ві­до­ма астро­но­мам пла­не­та, яку він на­рік Ні­бі­ру. Сі­тчін роз­ра­ху­вав, що цей об’єкт обер­та­є­ться нав­ко­ло Сон­ця по елі­псо­по­ді­бній ор­бі­ті й ро­бить один оберт впро­довж 3600 ро­ків. Біль­ше то­го, він пе­ред­ба­чав, що на Ні­бі­ру ме­шкає ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чна ра­са осіб — анун­на­ків, які в да­ле­ко­му ми­ну­ло­му від­ві­ду­ва­ли Зем­лю і спри­чи­ни­ли ци­ві­лі­за­цій­ний роз­ви­ток люд­ства.

Мо­жна бу­ти впев­не­ним, що кін­ця сві­ту та­ки не ста­не­ться. Бо йо­го про­ро­ку­ють так дов­го, як існує люд­ська ци­ві­лі­за­ція. Офі­цій­не сві­то­ве на­у­ко­ве спів­то­ва­ри­ство за­пе­ре­чує факт існу­ва­н­ня пла­не­ти Ні­бі­ру. Але оскіль­ки чер­го­ве про­ро­цтво про на­бли­же­н­ня кін­ця сві­ту на­бра­ло роз­го­ло­су в ін­тер­не­ті, то аме­ри­кан­ська ко­смі­чна аген­ція НАСА ви­рі­ши­ла втру­ти­ти­ся й цьо­го ра­зу та спро­сту­ва­ла по­ши­рю­ва­ну в ме­ре­жі ін­фор­ма­цію, на­звав­ши її «ін­тер­не­тів­ським ша­храй­ством». Аген­ція за­пев­няє, що не пе­ред­ба­чає зі­ткне­н­ня Зем­лі з будь-яким ве­ли­ким ко­смі­чним об’єктом впро­довж кіль­ка­сот най­ближ­чих ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.