Ла­бо­ра­то­рія успі­ху

У про­кат ви­йшов «Рі­вень чор­но­го» — укра­їн­ський пре­тен­дент на «Оска­ра»

Ukrayina Moloda - - Культура - Ін­на УСТИЛОВСЬКА

«Я то­бі ра­джу за­ли­ши­ти­ся на цей фільм, справ­ді кру­тий», — го­во­рить спів­ро­бі­тни­ця кі­но­про­ка­тної ком­па­нії «Ар­тха­ус Тра­фік» ді­джею, який має гра­ти на прем’єрі філь­му «Рі­вень чор­но­го». Стрі­чка цьо­го­річ отри­ма­ла пре­мію Мі­жна­ро­дної фе­де­ра­ції кі­но­пре­си (FIPRESCI) як кра­щий укра­їн­ський пов­но­ме­тра­жний фільм на Оде­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі. На­при­кін­ці сер­пня Укра­їн­ський оска­рів­ський ко­мі­тет обрав її пре­тен­ден­том від кра­ї­ни на пре­мію «Оскар» у но­мі­на­ції «Най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою».

У стрі­чці по­ка­зу­ють фо­то­гра­фа Ко­стю, який жи­ве, ко­жно­го дня ро­бля­чи дві ре­чі: фо­то­гра­фує ща­сли­ві облич­чя на чи­ї­хось ве­сі­л­лях та при­хо­вує вла­сне облич­чя, на яко­му де­да­лі чі­ткі­ше про­сту­пає ма­лю­нок роз­ча­ру­ва­н­ня й са­мо­тно­сті. Ко­сті п’ят­де­сят ро­ків; у ньо­го є ро­бо­та, сто­сун­ки, які при­но­сять хі­ба що фі­зи­чне за­до­во­ле­н­ня, та й вре­шті за­кін­чу­ю­ться; а та­кож па­ра­лі­зо­ва­ний ба­тько і пу­хна­стий кіт. Чі­пляє стрі­чка тим, як упер­то чо­ло­вік бо­ре­ться з сі­рі­стю сво­го пов­сяк­де­н­ня. Впер­то за­йма­ю­чись ске­ле­ла­зі­н­ням у вла­сно­му до­мі, спу­ска­ю­чись до під­ва­лу на мо­туз­ці та вре­шті тан­цю­ю­чи не­стрим­ний, над­то див­ний та­нець на свій день на­ро­дже­н­ня, він ні­би за­яв­ляє про се­бе як про лю­ди­ну, а не до­да­ток до фо­то­апа­ра­та.

Фільм «Рі­вень чор­но­го» зро­бле­ний на­стіль­ки ре­а­лі­сти­чно, що в якийсь мо­мент хо­че­ться за­кри­ча­ти: ко­ли ро­зу­мі­єш, що це від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло ко­жен день, адже все біль­ше лю­дей від­чу­ва­ють се­бе са­мо­тні­ми. Ре­а­лі­сти­чність ви­ра­же­на не ли­ше в сю­же­ті, а й у де­ко­ра­ці­ях та на­віть та­ту­ю­ван­ні на ру­ці дів­чи­ни у ве­сіль­ній су­кні.

Грає ве­сіль­но­го фо­то­гра­фа Ко­стю не про­фе­сій­ний актор, а фо­то­граф по жи­т­тю Ко­стян­тин Мо­хнач. Йо­го по­дру­гу — актор­ка Ка­те­ри­на Мол­ча- но­ва, ві­до­ма за філь­мом «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план». Про актор­ську ро­бо­ту Ко­стян­ти­на для «Укра­ї­ни мо­ло­дої» ре­жи­сер філь­му Ва­лен­тин Ва­ся­но­вич ка­же: «Хо­тів спер­шу зня­ти до­ку­мен­таль­ний фільм про Ко­стю. На­справ­ді на се­ре­ди­ні зні­маль­но­го про­це­су зро­зу­мів: так, фільм бу­де. Ко­стя ви­явив­ся най­кра-

щим акто­ром: до­слу­хав­ся до ре­жи­се­ра і ви­ко­ну­вав усе чiтко з пер­шо­го ра­зу».

Ва­лен­тин Ва­ся­но­вич роз­по­від­ає, що на­зва «Рі­вень чор­но­го» по­хо­дить від та­ко­го са­мо­го ві­до­мо­го опе­ра­то­ра те­хні­чно­го тер­мі­ну. «Він є у ко­жній ка­ме­рі. Ті­ні мо­жна або про­ва­ли­ти че­рез цю то­чку, або під­ня­ти і зро­би­ти ви­ди­мою з фа­кту­рою — і то­ді для гля­да­ча це пе­ре­ста­не бу­ти по­хму­рою, тра­ур­ною істо­рі­єю». Основ­ні ко­льо­ри філь­му — чор­ний, бі­лий та ті­ле­сний.

За сло­ва­ми го­ло­ви Держ­кі­но Пи­ли­па Іл­лєн­ка, фільм не має ана­ло­гів у ві­тчи­зня­но­му кі­но і є вда­лою ла­бо­ра­тор­ною ро­бо­тою. А про­дю­сер філь­му Де­нис Іва­нов жар­тує: «На фільм ма­ють пі­ти не ли­ше до­ро­слі, а й мо­лодь. Чо­му? Бо там є секс, ве­сі­л­ля, що по­ка­зує ве­ли­кий бю­джет, і ко­ти­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.