Го­стро­сю­же­тна жін­ка з УПА

«Кон­тра­вер­сій­ні» спо­га­ди

Ukrayina Moloda - - Культура - Олег КОЦАРЕВ

«Ти­ся­ча до­ріг» — не су­хий пе­ре­лік фа­ктів, не па­фо­сний гімн на честь ОУН-УПА і — по­го­тів — не спе­ку­ля­тив­не ви­ти­ска­н­ня сліз у чи­та­ча. Ма­рія Сав­чин зумі­ла пе­ре­тво­ри­ти пів­то­ра де­ся­тка ро­ків зі сво­го три­ва­ло­го життя (1925-2013) на яскра­во­де­таль­но-роз­ма­ї­тий лі­те­ра­тур­ний твір, що дає ши­ро­ку па­но­ра­му життя За­хі­дної Укра­ї­ни та «За­кер­зо­н­ня» (те­ри­то­рія Поль­щі з ве­ли­ким від­со­тком укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня), кар­ти­ну пов­сяк­ден­них по­дро­биць під­піль­ної пра­ці та бо­їв. Зре­штою, це й ці­ка­ві вра­же­н­ня про во­ро­гів — не бай­ду­жо-зверх­ні, але ува­жні, пре­дме­тно-кри­ти­чні.

Ува­жність вза­га­лі — чи не головна ри­са «Ти­ся­чі до­ріг». Книж­ку про­сто пе­ре­пов­ню­ють міль­йо­ни де­та­лей. Як бу­ло вла­што­ва­но бун­ке­ри в рі­зних ре­гіо­нах? Що від­чу­ва­ла лю­ди­на, ко­тра про­во­ди­ла під зем­лею кіль­ка ти­жнів чи й мі­ся­ців? Як ла­днав­ся зв’язок між рі­зни­ми гру­па­ми УПА та між пар­ти­за­на­ми й мі­сце­ви­ми ме­шкан­ця­ми? Що від­бу­ва­ло­ся під час облав? Як ве­ло­ся в по­ло­ні, хто до­пи­ту­вав, на які «га­чки» на­ма­га­ли­ся впі­йма­ти? На всі ці за­пи­та­н­ня «Ти­ся­ча до­ріг» від­по­від­ає де­таль­но і з над­зви­чай­но пе­ре­кон­ли­вим ефе­ктом при­су­тно­сті.

Чи­та­чі зна­йдуть у книж­ці Сав­чин ін­фор­ма­цію й на те­ми, що рід­ко ви­ни­ка­ють у по­ді­бних ви­да­н­нях. На­при­клад, ко­ха­н­ня у під­піл­лі. «Ма­рі­чка» не ли­ше роз­по­від­ає до­во­лі ка­но­ні­чну істо­рію вла­сної лю­бо­ві та шлю­бу з одним із лі­де­рів УПА «Ор­ла­ном», а й від­тво­рює атмо­сфе­ру чи­слен­них флір­тів і за­ко­ха­но­стей, що ви­ни­ка­ли по­між бо­я­ми та ін­ши­ми при­го­да­ми. Є тут і ку­ме­дно­дра­ма­ти­чні по­дро­би­ці: ді­зна­є­мо­ся, при­мі­ром, що та­кі ви­да­тні під­піль­ни­ки, як «Ма­рі­чка» і «Ор­лан», не вмі­ли пла­ва­ти, й це ство­рю­ва­ло чи­ма­ло про­блем. Зре­штою, ці­ка­вим є й сам по со­бі жі­но­чий по­гляд на ОУН-УПА (адже зро­зумі­ло, що ста­ном на со­ро­ко­ві-п’ят­де­ся­ті ро­ки у вій­сько­во-по­лі­ти­чних пи­та­н­нях не­по­діль­но па­ну­вав по­гляд чо­ло­ві­чий).

Але ма­гі­страль­ний сю­жет книж­ки — істо­рія про те, як Ма­рія Сав­чин по­тра­пи­ла до ОУН-УПА і що з нею там від­бу­ло­ся. У цьо­му сен­сі «Ти­ся­ча до­ріг» — річ аб­со­лю­тно го­стро­сю­же­тна та «ма­гні­тно-ці­ка­ва». Пе­ред чи­та­ча­ми про­ми­нуть кар­ко­лом­ні при­го­ди — зі ща­сли­ви­ми фі­на­ла­ми і тра­гі­чні. І са­ма «Ма­рі­чка» то в ди­во­ви­жний спо­сіб ря­ту­ва­ти­ме­ться з без­ви­хо­ді, то за­зна­ва­ти­ме стра­шних уда­рів. Як-от, ко­ли при за­три­ма­н­нях во­на втра­ти­ла двох ма­лих ді­тей — на ща­стя, обоє ви­жи­ли, але їх ви­ро­сти­ли зов­сім ін­ші лю­ди. Або ко­ли, ма­ю­чи мо­жли­вість звіль­ни­ти­ся з ра­дян­ської в’язни­ці, щоб ні­би­то до­по­мог­ти ра­дян­ській роз­від­ці взя­ти під кон­троль за­кор­дон­ний про­від ОУН, «Ма­рі­чка» му­си­ла за­ли­ши­ти в тій тюр­мі сво­го чо­ло­ві­ка. Цей мо­мент, до ре­чі, зда­вав­ся «слизь­ким» ба­га­тьом кри­ти­кам Ма­рії Сав­чин, осо­бли­во на емі­гра­ції. Її ча­сто зви­ну­ва­чу­ва­ли у зра­ді — мов­ляв, як іна­кше во­на мо­гла опи­ни­ти­ся на во­лі?

На­пев­но, ще одна при­чи­на не­о­дно­зна­чно­го став­ле­н­ня до спо­га­дів «Ма­рі­чки» — її не­без­кри­ти­чна на­ста­но­ва до ОУН-УПА. У сво­їх спо­га­дах во­на вель­ми актив­но ви­слов­лює вла­сні дум­ки сто­сов­но тих чи ін­ших кро­ків, рі­шень за­галь­но­го і ло­каль­но­го ке­рів­ни­цтва ор­га­ні­за­ції. І не­рід­ко во­на ці кро­ки й рі­ше­н­ня не схва­лює. Втім кри­ти­ка Сав­чин має вель­ми ло­яль­ний ха­ра­ктер. Во­на не за­чі­пає, на­при­клад, по-справ­жньо­му дра­ма­ти­чних пи­тань на кшталт во­лин­ської істо­рії з по­ля­ка­ми, від­но­син із нім­ця­ми, єв­рей­сько­го пи­та­н­ня, форм бо­роть­би про­ти ін­ших укра­їн­ських ор­га­ні­за­цій то­що. За­га­лом, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що «Ма­рі­чка» тра­кту­ва­ла бо­роть­бу упів­сько­го під­пі­л­ля як не­до­ско­на­лий і при­ре­че­ний на по­раз­ку, про­те ге­ро­ї­чний, сим­во­лі­чно ва­жли­вий етап за­галь­ної, шир­шої бо­роть­би за не­за­ле­жність. Пі­сля зна­йом­ства з «Ти­ся­чею до­ріг» і в чи­та­чів з’яви­ться біль­ше ма­те­рі­а­лу для фор­му­ва­н­ня вла­сно­го по­гля­ду на істо­рію ОУН-УПА та бу­рем­ні по­дії се­ре­ди­ни двад­ця­то­го сто­лі­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.