Спа­си­бі Ра­ді за «без­віз»

Пе­тро По­ро­шен­ко по­хва­лив на­ро­дних обран­ців, ви­сту­па­ю­чи в пар­ла­мен­ті зi що­рі­чним по­сла­н­ням

Ukrayina Moloda - - Інфорум - На­та­лія ЛЕБІДЬ

Се­сій­ний ти­ждень у пар­ла­мен­ті три­ває. Вчо­ра де­пу­та­ти слу­ха­ли Пе­тра По­ро­шен­ка, а у вів­то­рок до­ве­ли, що зда­тні від­пра­цю­ва­ти бо­дай один пункт по­ряд­ку ден­но­го — йде­ться про ухва­ле­н­ня осві­тньої ре­фор­ми. 255 го­ло­са­ми «за» нар­де­пи прийня­ли за­кон про осві­ту — одним із но­во­вве­день цьо­го до­ку­мен­та є 12-рі­чна се­ре­дня осві­та.

Схва­ле­ний до­ку­мент пе­ред­ба­чає, що пов­на за­галь­на се­ре­дня осві­та в Укра­ї­ні є обов’яз­ко­вою і здо­бу­ва­є­ться в ін­сти­ту­цій­них або ін­ди­ві­ду­аль­них фор­мах, ви­зна­че­них за­ко­но­дав­ством, як пра­ви­ло, в за­кла­дах осві­ти. За­кон ви­зна­чає, що мо­вою осві­тньо­го про­це­су в за­кла­дах осві­ти є дер­жав­на мо­ва.

Утiм спра­ва не стіль­ки у кіль­ко­сті років, про­ве­де­них за шкіль­ною пар­тою, скіль­ки в їх яко­сті. «За­кон про осві­ту за­про­ва­джує кон­це­пцію но­вої шко­ли в Укра­ї­ни. Ді­ти бу­дуть не за­зу­брю­ва­ти да­ти та фа­кти, а роз­ви­ва­ти не­об­хі­дні на­ви­чки для подаль­шо­го про­фе­сій­но­го роз­ви­тку», — за­пев­нив під час ухва­ле­н­ня до­ку­мен­та Го­ло­ва ВР Ан­дрій Парубій.

Крім цьо­го, у вів­то­рок Вер­хов­на Ра­да да­ла до­звіл на тим­ча­со­ве мов­ле­н­ня в зо­ні АТО. Про­ект за­ко­ну ухва­ли­ли в пер­шо­му чи­тан­ні. Згі­дно з ним, мов­ни­ки змо­жуть отри­му­ва­ти до­звіл на тим­ча­со­ве мов­ле­н­ня на те­ри­то­рі­ях з осо­бли­вим ре­жи­мом. Та­кож де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за осо­бли­ві умо­ви пе­ре­хо­ду від ана­ло­го­во­го до ци­фро­во­го мов­ле­н­ня. Адже це одне із зо­бов’язань Укра­ї­ни пе­ред ЄС.

У че­твер же нар­де­пи слу­ха­ли По­ро­шен­ка, який по­чав iз то­го, що за­сте­ріг на­ро­дних обран­ців від змі­ни за­ко­нів, які бу­ли ухва­ле­ні Вер­хов­ною Ра­дою для отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи- му. Та­кі змі­ни мо­жуть на­бу­ва­ти рі­зних форм — «чи-то спро­би ска­су­ва­ти або зро­би­ти не­пу­блі­чним еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня, чи-то на­ма­га­н­ня під­чи­сти­ти ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ні по­прав­ки до Тру­до­во­го ко­де­ксу, чи-то зву­же­н­ня пов­но­ва­жень ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів, чи будь-яких ін­ших, які ста­ви­ти­муть під за­гро­зу «без­віз» як одне з на­ших до­ся­гнень», — пе­ре­ра­ху­вав він.

Гла­ва дер­жа­ви на­го­ло­сив, що бу­де «без ва­гань ве­ту­ва­ти» та­кі іні­ці­а­ти­ви. Во­дно­час По­ро­шен­ко по­дя­ку­вав нар­де­пам за «спіль­ну бо­роть­бу» за «без­віз» і ви­со­кий рі­вень від­по­від­аль­но­сті. «Вер­хов­на Ра­да бу­ла без­по­се­ре­дньою уча­сни­цею з ре­а­лі­за­ції цьо­го пла­ну, ко­ли йшло­ся на­віть про ухва­ле­н­ня від­вер­то не­ком­фор­тних для де­пу­та­тів та ін­ших чи­нов­ни­ків рі­шень. Як-то пу­блі­чне еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня ста­тків і до­хо­дів, де ви, ша­нов­ні де­пу­та­ти, про­я­ви­ли зда­тність при­но­си­ти вла­сні ін­те­ре­си в жер­тву за­галь­но­на­ціо­наль­ним», — від­зна­чив Пре­зи­дент.

Утiм Пе­тро По­ро­шен­ко не за­був по­хва­ли­ти й сам се­бе, адже під йо­го ке­рів­ни­цтвом «ми з ва­ми ви­бра­ли­ся із гли­бо­кої, смер­тель­но не­без­пе­чної прір­ви — це є на­ше оче­ви­дне до­ся­гне­н­ня. Ясно й чі­тко ба­чи­мо да­ле­ку по­ки що вер­ши­ну, яку ма­є­мо під­ко­ри­ти, — це на­ша ве­ли­ка ме­та», — не без па­фо­су про­рік гла­ва дер­жа­ви. І, що­прав­да, до­дав: «Та ми все ще близь­ко до ур­ви­ща, мо­же­мо схи­би­ти й осту­пи­ти­ся. Один ли­ше не­пра­виль­ний крок — і ми зно­ву вниз... Це — наш го­лов­ний ри­зик. Із-за пе­ре­ва­лу над на­ми на­ви­сає хи­жа ор­да — це не­без­пе­чна і дов­го­три­ва­ла за­гро­за», — ска­зав По­ро­шен­ко, ма­ю­чи на ува­зі Ро­сію.

У кон­текс­ті цьо­го Пре­зи­дент та­кож за­зна­чив, що вва­жає бі­ло­ру­сько-ро­сій­ські вій­сько­ві навчання під­го­тов­кою до мас­шта­бної вій­ни. «Не­ма по­ки що жо­дних ознак, аби Мо­сква бу­ла го­то­ва від­сту­пи­ти з Дон­ба­су чи пі­ти з Кри­му. А от до­ка­зів її під­го­тов­ки до на­сту­паль­ної вій­ни кон­ти­нен­таль­но­го мас­шта­бу де­да­лі біль­ше (...) Під ви­гля­дом стра­те­гі­чних ко­ман­дно-шта­бних на­вчань не ви­клю­ча­є­ться ство­ре­н­ня но­вих удар­них угру­по­вань ро­сій­ських військ для втор­гне­н­ня на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. 7 ти­сяч пла­тформ із сол­да­та­ми та те­хні­кою на­бли­зи­ли­ся та на­бли­жа­ю­ться до на­ших кор­до­нів. І не­має жо­дних га­ран­тій, що по за­вер­шен­нi ма­нев­рів це все по­вер­не­ться в Ро­сію», — ска­зав По­ро­шен­ко. Він до­дав, що са­ме че­рез це Укра­ї­на по­си­ли­ла кон­троль на всіх ді­лян­ках дер­жав­но­го кор­до­ну. І са­ме то­му «не менш ва­жли­вим, ніж член­ство у Єв­ро­со­ю­зі, для всіх нас є участь у НАТО», — за­зна­чив гла­ва дер­жа­ви.

З ін­ших за­яв Пре­зи­ден­та мо­жна від­зна­чи­ти йо­го за­клик ска­су­ва­ти де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність із вве­де­н­ням рі­ше­н­ня в дію з 1 сі­чня 2020 ро­ку. «Щоб по­лег­ши­ти для вас прийня­т­тя цьо­го рі­ше­н­ня, щоб у вас не бу­ло від­чу­т­тя, що во­но яки­мось чи­ном спря­мо­ва­не про­ти вас, я маю ду­же про­сту про­по­зи­цію: да­вай­те ухва­ли­мо це рі­ше­н­ня з уве­де­н­ням йо­го в дію з 1 сі­чня 2020 ро­ку, — для де­пу­та­тів уже но­вої Верховної Ради», — за­про­по­ну­вав він, звер­та­ю­чись до се­сій­ної за­ли.

Що ж сто­су­є­ться пер­спе­ктив для пре­зи­дент­ської по­са­ди, то т у т По­ро­шен­ко за­явив, що ні­ко­ли не по­го­ди­ться на те, щоб гла­ву дер­жа­ви оби­ра­ла Вер­хов­на Ра­да, а не ви­бор­ці. «Зві­сно, чин­на мо­дель не іде­аль­на. Час від ча­су до ме­не при­хо­дять із про­по­зи­ці­я­ми щось змі­ни­ти: по­вер­ну ти Пре­зи­дент у об­сяг пов­но­ва­жень із Кон­стит уції 1996 ро­ку або, нав­па­ки, пе­ре­тво­ри­ти Пре­зи­ден­та на це­ре­мо­ні­мей­сте­ра». По­ро­шен­ко на­га­дав, що він є при­хиль­ни­ком пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ської ре­спу­блі­ки, і вже пост упив­ся пев­ни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми при го­ло­су­ван­ні за по­прав­ки з пи­тань пра­во­су­д­дя та де­цен­тра­лі­за­ції.

Ві­дно­сно ж до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, то тут «моя по­зи­ція не­змін­на: це має від­бу­ти­ся у ви­зна­че­ний Кон­сти­ту­ці­єю тер­мін. Це не­об­хі­дно для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти віль­ну, про­зо­ру, кон­ку­рен­тну та че­сну кам­па­нію. А я на­ла­што­ва­ний са­ме так. До неї тре­ба го­ту­ва­ти­ся вже сьо­го­дні», — ре­зю­му­вав По­ро­шен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.