Опор­ні пун­кти — під во­гнем

Учер­го­ве ОРДЛОв­ці зір­ва­ли обмін вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

На пе­ре­до­вій у се­ре­ду бу­ло ві­дно­сно спо­кій­но, адже во­гонь по укра­їн­ських вій­ськах усе-та­ки ве­ли й основ­на актив­ність ро­сій­сько-оку­па­цій­них угру­по­вань уве­че­рі то­го дня вко­тре при­па­да­ла на при­мор­ський на­пря­мок. Пі­сля 18-ї го­ди­ни бо­йо­ви­ки п’ять ра­зів iз ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів, гр­ана­то­ме­тів i стрі­ле­цької зброї об­стрі­лю­ва­ли на­ші по­зи­ції на під­сту­пах до Во­дя­но­го. Під во­гонь із цьо­го ж озбро­є­н­ня по­тра­пи­ли укра­їн­ські опор­ні пун­кти бі­ля Гну­то­во­го, Бо­г­да­нів­ки та Та­ла­ків­ки.

На До­не­цько­му на­прям­ку вве­че­рі про­тив­ник про­дов­жив про­во­ка­тив­ні об­стрі­ли на­ших укрі­плень на око­ли­цях Зай­це­во­го. Та­кож на­при­кін­ці до­би бо­йо­ви­ки дві­чі би­ли з гр­ана­то­ме­тів і стрі­ле­цької зброї по Ав­ді­їв­ській пром­зо­ні, не да­ю­чи там спо­кою за­хи­сни­кам уже кiль­ка днiв. На Лу­ган­сько­му на­прям­ку під ве­чір зло­чин­ці ви­пу­сти­ли три мі­ни ка­лі­бру 82 мі­лі­ме­три по­бли­зу Ма­ли­но­во­го.

За­га­лом за до­бу не­за­кон­ні зброй­ні фор­му­ва­н­ня 34 ра­зи від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях Укра­їн­ської ар­мії. Із них 20 об­стрі­лів ха­ра­кте­ри­зу­ють як не­при­ціль­ні. На ща­стя, згі­дно зi зве­де­н­ням пре­сцен­тру шта­бу АТО, втрат се­ред на­ших вій­сько­вих не­має.

Ма­лов­ті­шни­ми є ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів 6 ве­ре­сня в Мін­ську що­до обмі­ну вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми, адже пред­став­ни­ки окре­мих ра­йо­нів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей (ОРДЛО) на зу­стрі­чі на­по­ля­га­ють на звіль­нен­ні їхнiх по­ло­не­них, які не під­па­да­ють під дію Мінсь- ких угод. На­га­да­є­мо, що, за да­ни­ми укра­їн­ської роз­від­ки, про­тив­ник утри­мує 114 на­ших за­ру­чни­ків, про­те сто­ро­на бо­йо­ви­ків ви­знає, що утри­мує «ли­ше» 87 укра­їн­ських бран­ців. Та­кі нев­ті­шні да­ні опри­лю­дни­ла пер­ший ві­це-спі­кер Верховної Ради, пред­став­ник Укра­ї­ни в гу­ма­ні­тар­ній під­гру­пі Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи Іри­на Ге­ра­щен­ко.

«Ми чі­тко до­три­му­є­мо­ся по­зи­ції, що зі спи­ску ви­мог ОРДЛО по­вин­ні бу­ти ви­клю­че­ні всі ті, хто не має ні­яко­го від­но­ше­н­ня до вій­ни на Дон­ба­сі. Че­ка­є­мо від­по­віді на на­ші офі­цій­ні ком­про­мі­сні про­по­зи­ції, які пов­ні­стю ба­зу­ю­ться на

Мін­ських уго­дах. Ка­мінь спо­ти­ка­н­ня — це ви­мо­га звіль­ни­ти кри­мі­на­лі­тет і те­ро­ри­стів, які не під­па­да­ють під дії Мін­ських угод, то­му це не­прийня­тно», — за­зна­чи­ла Іри­на Ге­ра­щен­ко.

Єди­ним плю­сом зу­стрі­чі є те, що укра­їн­ським уча­сни­кам пе­ре­го­во­рів уда­ло­ся пе­ре­да­ти ли­сти укра­їн­ським по­ло­не­ним в ОРДЛО.

Ще ра­ні­ше в Слу­жбі без­пе­ки Укра­ї­ни за­яв­ля­ли про го­тов­ність про­ве­сти обмін iз про­тив­ни­ком за фор­му­лою 309 бо­йо­ви­ків на 87 укра­їн­ських по­ло­не­них. «Мінськ. Гу­ма­ні­тар­на під­гру­па, де укра­їн­ську сто­ро­ну пред­став­ля­ли та­кож В. Ме­двед­чук, екс­пер­ти СБУ та В. Лу­тків­ська, — на­пи­са­ла Іри­на Ге­ра­щен­ко у «Фейс­бу­ці». — У при­су­тно­сті ОБСЄ під­твер­ди­ли пе­ре­да­ну дня­ми про­по­зи­цію про не­гай­не звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків, ми ви­ма­га­є­мо звіль­ни­ти 87 укра­їн­ців, чиє мі­сце­зна­хо­дже­н­ня на­ми вста­нов­ле­но. Укра­їн­ська сто­ро­на в рам­ках ком­про­мі­су го­то­ва звіль­ни­ти 309 осіб, аби ви­тя­гну­ти на­ших».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.