Ви­бу­хо­ві «не­ле­га­ли»

Із по­ча­тку ро­ку ви­лу­че­но близь­ко 1,4 ти­ся­чі оди­ниць во­гне­паль­ної зброї

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Не се­крет, що пі­сля бу­рем­них по­дій Май­да­ну й по­ча­тку вій­ни на схо­ді «за­сі­ки» укра­їн­ців по­пов­ни­ли­ся зна­чни­ми ар­се­на­ла­ми не­за­кон­ної зброї, яка час від ча­су на­га­дує про се­бе на мир­них те­ре­нах Укра­ї­ни. Аби хоч якось за­ва­ди­ти цьо­му, з 7 ве­ре­сня На­цпо­лі­ція роз­по­ча­ла все­укра­їн­ську опе­ра­цію що­до про­ти­дії не­за­кон­но­му обі­гу зброї, про це по­ві­до­мив у че­твер пер­ший за­сту­пник очіль­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го ві­дом­ства — на­чаль­ник кри­мі­наль­ної по­лі­ції В’яче­слав Абро­ськін.

Він за­зна­чив, що основ­ною ме­тою про­ве­де­н­ня опе­ра­ції є про­ти­дія не­за­кон­но­му обі­гу зброї на те­ри­то­рії всі­єї кра­ї­ни, в то­му чи­слі при­пи­не­н­ня її ви­то­ку з те­ри- то­рії про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. «На­ша основ­на ціль — без­пе­ка гро­ма­дян на те­ри­то­рії всі­єї кра­ї­ни. Ли­ше за остан­ню до­бу працівники по­лі­ції ви­лу­чи­ли 25 оди­ниць во­гне­паль­ної зброї, близь­ко двох ти­сяч боє­при­па­сів i шість ви­бу­хо­вих при­стро­їв. То­му ми по­си­лю­є­мо свою ро­бо­ту з про­ти­дії роз­по­всю­дже­н­ня зброї, аби убез­пе­чи­ти ко­жно­го укра­їн­ця», — ка­же за­сту­пник очіль­ни­ка На­цпо­лі­ції В’яче­слав Абро­ськін.

Опе­ра­ція стар­ту­ва­ла з Оде­щи­ни, де в че­твер о п’ятій ран­ку осо­бо­вий склад ре­гіо­наль­ної по­лі­ції під­ня­ли за три­во­гою. З цьо­го дня та до осо­бли­во­го роз­по­ря­дже­н­ня працівники ре­гіо­наль­но­го під­роз­ді­лу по­лі­ції пра­цю­ва­ти­муть у по­си­ле­но­му ре­жи­мі не­се­н­ня слу­жби. У всіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни бу­де по­си­ле­но ро­бо­ту що­до при­пи­не­н­ня не­ле­галь­но­го обі­гу зброї.

Крім то­го, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви На­цпо­лі­ції за­зна­чив, що не­ле­галь­на зброя — це не тіль­ки по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, а й при­чи­на не­ща­сних ви­пад­ків при по­во­дже­ні з нею, які остан­нім ча­сом збіль­ши­ли­ся в мир­них ре­гіо­нах кра­ї­ни. По­си­ле­нi за­хо­ди, у пер­шу чер­гу, спря­мо­ва­ні на те, аби вря­ту­ва­ти жи­т­тя та здо­ров’я гро­ма­дян, а та­кож по­пе­ре­ди­ти зло­чи­ни з ви­ко­ри­ста­н­ням зброї.

За­га­лом вiд по­ча­тку ни­ні­шньо­го ро­ку бу­ло ви­лу- че­но близь­ко 1,4 ти­ся­чі оди­ниць во­гне­паль­ної зброї, 916 гра­нат, 21 ви­бу­хо­вий при­стрій i по­над 120 ти­сяч на­бо­їв. У де­пар­та­мен­тi ко­му­ні­ка­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни звер­та­ють ува­гу гро­ма­дян, що не­за­кон­не збе­рі­га­н­ня зброї та боє­при­па­сів тя­гне за со­бою кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність, за ви­ня­тком, ко­ли гро­ма­дя­ни до­бро­віль­но зда­ють її до під­роз­ді­лів по­лі­ції.

До­да­мо, що На­цпо­лі­ція та ком­па­нії-пе­ре­ві­зни­ки пла­ну­ють укла­сти ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю в бо­роть­бі з не­за­кон­ним обі­гом зброї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.