Рі­дне сло­во вря­тує

На Хер­сон­щи­ні всі шко­ли пе­ре­йшли на навчання ді­тей дер­жав­ною мо­вою

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

У но­во­му на­вчаль­но­му се­зо­ні всі ра­йо­ни пів­ден­но­го ре­гіо­ну на­да­дуть мо­жли­вість ді­тям отри­му­ва­ти зна­н­ня рі­дною мо­вою. Пі­сля то­го як чи­нов­ни­ки за­про­по­ну­ва­ли ді­тям i вчи­те­лям ви­зна­чи­ти­ся та са­мо­стій­но пе­ре­йти на зру­чнiшу для них фор­му навчання, пи­та­н­ня бу­ло ви­рі­ше­но на ко­ристь укра­їн­ської мо­ви. Всі 26 ро­сій­сько­мов­них шкіл Хер­сон­щи­ни по­сту­по­во пе­ре­йдуть на укра­їн­ську мо­ву: спо­ча­тку дер­жав­ну мо­ву осво­ять пер­шо­кла­сни­ки, а вже по­тім — шко­ля­рі п’ятих кла­сів і стар­ші учні.

«Ми йшли до ці­єї по­дії три­ва­лі три ро­ки, але на­ре­шті до­ся­гли ме­ти, — за­явив на­чаль­ник управ­лі­н­ня осві­ти, на­у­ки та мо­ло­ді обл­держ­адмі­ні­стра­ції Єв­ген Кри­ни­цький. — По­ча­ли з до­да­тко­вих уро­ків з укра­ї­но­знав­ства та істо­рії рі­дно­го краю, а те­пер мо­же­мо з гор­ді­стю кон­ста­ту­ва­ти, що у шко­ля­рів є всі не­об­хі­дні під­ру­чни­ки для навчання укра­їн­ською мо­вою. А ви­кла­да­чі отри­ма­ли не­об­хі­дну ква­лі­фі­ка­цію для плав­но­го пе­ре­хо­ду ді­тей на су­ча­сну си­сте­му навчання».

За сло­ва­ми ба­тьків учнів, за­ли­ши­ти навчання ро­сій­ською мо­вою мо­жна в окре­мих кла­сах для пред­став­ни­ків на­ціо­наль­них мен­шин на Хер­сон­щи­ні. Єди­на про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що до- во­ди­ться на­до­лу­жу­ва­ти зга­я­ний час, адже за по­над 20 років не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни не бу­ло зро­бле­но аде­ква­тних кро­ків у бік пе­ре­хо­ду се­ре­дніх шкіл на навчання укра­їн­ською мо­вою.

За­раз з’яви­ла­ся мо­жли­вість за­ку­по­ву­ва­ти під­ру­чни­ки для ді­тей за ра­ху­нок мі­сце­вих бю­дже­тів, а та­кож роз­ши­ри­ти штат пе­да­го­гів укра­їн­ської мо­ви. Най­бо­лі­снiше пи­та­н­ня про пе­ре­хід се­ре­дніх шкіл на укра­їн­ську мо­ву сприйня­ли ба­тьки ді­тей, які про­жи- ва­ють у при­кор­дон­них з оку­по­ва­ним Кри­мом ре­гіо­нах Хер­сон­щи­ни, — це Ге­ні­че­ський, Ча­плин­ський i Ка­лан­ча­цький ра­йо­ни.

— Чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни зо­бов’язує адмі­ні­стра­ції шкіл ве­сти на­вчаль­ний про­цес дер­жав­ною укра­їн­ською мо­вою, — під­кре­слив член ви­кон­ко­му Хер­сон­ської мі­ськра­ди, про­фе­сор Іван Ло­пу­шин­ський. — Тих директорів шкіл, які від­вер­то са­бо­ту­ють За­кон Укра­ї­ни, тре­ба звіль­ня­ти із за­йма­них по­сад.

На­ра­зi з адмі­ні­стра­ці­я­ми при­кор­дон­них шкіл про­во­дять роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту, а ба­тьки учнів го­ту­ю­ться до змін. Від­по­від­но до за­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­са­ди дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки», ро­сій­ську мо­ву ви­кла­да­ти­муть у шко­лах як мо­ву на­ціо­наль­них мен­шин або ж фа­куль­та­тив­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.