Єв­ро­пей­ська «праль­ня» Алі­є­ва

Азер­бай­джан зви­ну­ва­чу­ють у під­ку­пі за­хі­дних по­лі­ти­ків

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Центр р о з с л і д у в а н н я ко р у п ц і ї т а о р - га­ні­зо­ва­ної зло­чин­но­сті (OCCRP — а б р е в і а т у р а в і д Or g a n i z e d Cr i me a n d Cor r u p t i o n Repor t i n g Pr o j e c t ) о п - р и л юднив ма­те­рi а л и , в яких роз­по­від­а­є­ться про те, як прав­ля­ча еліт а Азер­бай­джа­ну в і д ми­ває г р о ші т а під­ку­по­вує єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків д л я л о б і юва­н­ня с в о ї х і н т е р е с і в у ЄС. Роз­слі д у в а н н я п і д н а з в о ю « Азер­байд жан­ська п р а л ь н я » » п і д ке р і в н и ц т в о м OCCRP п р о в о д и л и д е с я т ь п р о в і д н и х є в р о п е й с ь к и х в и д а н ь , з о к р е ма франц у з ь к а « Монд » , б р и т а н с ь к а « Га р д і а н » , д а н с ь к а « Бер­лі н г с ке » , р о с і й с ь к а « Но­вая г а з е т а » . Обви­ну­ва­че­н­ня OCCRP б ул и п і д т р и ма­ні о р г а н і з а ц і є ю « Мі­жн а р о д н а п р о з о р і с т ь » . Прав­ля­ча е л і т а Азер­бай­джа­ну пра­цю­ва­ла з та­єм­ним фон­дом, б юджет я ко г о с т а н о в и в 2 , 8 млрд. д о л а р і в . Впро­довж д в о х р о к і в ц і ко шти в и ко р и с т о в у в а л и д л я п і д к у - пу єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків, ло­бі­стів, жур­на­лі с т і в і б і з н е с ме­ні в , я к і в з а мі н про­па­гу­ва­ли по­зи­тив­ний і мі д ж а з е р - б а й д жан­ської в л а д и .

Мов­ча­н­ня за гро­ші

Дже­ре­ло над­хо­дже­н­ня ко­штів за­ли­ша­є­ться не­ві­до­мим. Про­те у зві­ті йде­ться про «до­ста­тні свід­че­н­ня зв’яз­ків із ро­ди­ною пре­зи­ден­та Іль­ха­ма Алі­є­ва». У зві­ті OCCRP та­кож при­пу­ска­є­ться, що ко­шти по­хо­ди­ли з уря­до­вих кіл Азер­бай­джа­ну і Ро­сії. Де­які ко­шти над­хо­ди­ли на­пря­му від азер­бай­джан­сько­го уря­ду, твер­дять ав­то­ри роз­слі­ду­ва­н­ня. Зокре­ма, від мі­ні­стер­ства з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, мін­бо­ро­ни, слу­жби без­пе­ки до фон­дів на­ді­йшло 9 млн. до­ла­рів. Ще 29 млн. до­ла­рів на­ді­йшло від Рос­обо­ро­некс­пор­ту, йде­ться у зві­ті OCCRP. Про­те ле­во­ва час­тка ко­штів — 1,4 млрд. до­ла­рів — на­ді­йшла від Baktelekom MMC, при­ва­тної ком­па­нії, яка не має жо­дно­го сто­сун­ку до те­ле­ко­му­ні­ка­цій­но­го ве­ле­тня Baktelecom. Гро­ші над­хо­ди­ли і від офшор­них ком­па­ній «із під­став­ни­ми ди­ре­кто­ра­ми і акціо­не­ра­ми», що за­зви­чай бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні у Бри­та­нії.

Біль­ша ча­сти­на гро­шей, згі­дно зi зві­том, бу­ла ви­пла­че­на єв­ро­пей­ським по­лі­ти­кам, ло­бі­стам, жур­на­лі­стам і бі­зне­сме­нам. У ча­си, ко­ли ді­я­ла схе­ма, Азер­бай­джан, ба­га­ту на на­фту пост­ра­дян­ську кра­ї­ну, зви­ну­ва­чу­ва­ли у си­стем­ній ко­ру­пції, спо­тво­рен­ні ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, ув’язнен­ні опо­зи­цій­них по­лі­ти­ків, пра­во­за­хи­сни­ків і жур­на­лі­стів. Але, як іде­ться у зві­ті OCCRP, за гро­ші бу­ло «при­дба­но мов­ча­н­ня».

Ло­біст­ська стра­те­гія Ба­ку, ві­до­ма як «ікро­ва ди­пло­ма­тія», бо чор­ну ікру у ви­гля­ді ха­ба­рів роз­да­ва­ли де­ся­тка­ми кі­ло­гра­мів, ста­ла зви­чною пра­кти­кою пі­сля то­го, як 2001 ро­ку Азер­бай­джан отри­мав член­ство в Ра­ді Єв­ро­пи. В осно­ві ці­єї стра­те­гії — ко­штов­ні по­да­рун­ки, по­їзд­ки і фі­нан­со­ві ви­пла­ти, в обмін на які єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки про­су­ва­ли ін­те­ре­си Азер­бай­джа­ну в Єв­ро­со­ю­зі.

У роз­слі­ду­ван­ні за­зна­ча­є­ться, що для від­ми­ва­н­ня гро­шей азер­бай­джан­ська вла­да ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла чо­ти­ри фі­ктив­ні ком­па­нії, які бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні у Ве­ли­кій Бри­та­нії на під­став­них осіб, пов’яза­них iз кла­ном пре­зи­ден­та Іль­ха­ма Алі­є­ва. Дві з них бу­ли в Ан­глії, і дві — у Шо­тлан­дії. Ці ком­па­нії вже лі­кві­до­ва­ні. Ко­шти з фон­дів, яки­ми ке­ру­ва­ли бри­тан­ські ком­па­нії, над­хо­ди­ли до Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Ту­реч­чи­ни, Іра­ну і Ка­зах­ста­ну. Чо­ти­ри ба­зо­ва­ні у Бри­та­нії ком­па­нії, че­рез які, згі­дно з роз­слі­ду­ва­н­ням, про­хо­ди­ли ко­шти, бу­ли пов’яза­ні із ано­нім­ни­ми офшор­ни­ми ком­па­ні­я­ми на Бри­тан­ських Вір­гін­ських остро­вах, Сей­ше­лах і Бе­лі­зі.

Біль­ша ча­сти­на ко­штів, за ін­фор­ма­ці­єю роз­слі­ду­ва­чів, бу­ла отри­ма­на з бю­дже­ту Азер­бай­джа­ну. Гро­ші ви­во­ди­ли з бан­ків, се­ред яких, зокре­ма, був дер­жав­ний International Bank of Azerbaі­djan. Остан­ній, до ре­чі, у трав­ні цьо­го ро­ку ого­ло­сив се­бе бан­кру­том, че­рез що кіль­ка со­тень ти­сяч вкла­дни­ків втра­ти­ли гро­ші. Жур­на­лі­сти єв­ро­пей­ських ви­дань вва­жа­ють, що гро­ші зви­чай­них гро­ма­дян пі­шли на осо­би­сті ра­хун­ки азер­бай­джан­ських чи­нов­ни­ків та ха­ба­рі єв­ро­пей­ським по­лі­ти­кам.

За ін­фор­ма­ці­єю OCCRP, одним зі спон­со­рів «ікро­вої ди­пло­ма­тії» є Рос­обо­ро­некс­порт. Ро­сій­ська дер­жав­на ком­па­нія, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на по­ста­чан­ні зброї за кор­дон, пе­ре­ве­ла на ра­хун­ки фі­ктив­них ком­па­ній азер­бай­джан­сько­го ке­рів­ни­цтва де­ся­тки міль­йо­нів єв­ро. Ча­сти­на ко­штів, які бу­ли на­да­ні Рос­обо­ро­некс­пор­том, як з’ясу­ва­ли жур­на­лі­сти, не­вдов­зі бу­ли пе­ре­ве­де­ні на ра­ху­нок пер­шо­го ві­це­прем’єра Азер­бай­джа­ну.

Хто і по­чо­му?

Як пи­ше фран­цузь­ка «Монд», що­най­мен­ше три єв­ро­пей­ськi по­лі­ти­ки, жур­на­ліст і кіль­ка бі­зне­сме­нів бу­ли се­ред отри­му­ва­чів ко­штів із «азер­бай­джан­ської праль­ні». За вер­сі­єю жур­на­лі­стів, се­ред них — ко­ли­шній де­пу­тат Бун­де­ста­гу та екс-го­ло­ва мо­ні­то­рин­го­вої ко­мі­сії ПАРЄ Еду­ард Лін­тнер, на ра­ху­нок яко­го з 2012 по 2014 рік пе­ре­ка­за­ли близь­ко 891 тис. єв­ро. Са­ме він очо­лю­вав спо­сте­ре­жну ко­мі­сію від Ні­меч­чи­ни під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів в Азер­бай­джа­ні 2013 ро­ку. І зро­бив ви­сно­вок, що «ви­бо­ри про­йшли на ви­со­ко­му рів­ні і від­по­від­а­ли єв­ро­пей­ським стан­дар­там». В ін­терв’ю ні­ме­цькій га­зе­ті «Зюд­дой­че Цай­тунг» чи­нов­ник не за­пе­ре­чу­вав, що отри­му­вав від азер­бай­джан­ської вла­ди гро­шо­ві пе­ре­ка­зи, при цьо­му ствер­джу­вав, що це бу­ла йо­го зар­пла­та за ке­рів­ни­цтво ком­па­ні­єю з роз­ви­тку ні­ме­цько-азер­бай­джан­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Скан­дал та­кож за­че­пивв ди­ре­кто­ра ЮНЕСКО Іри­ну Бо­ко­ву та її чо­ло­ві­ка, бол­гар­сько­го по­лі­ти­ка та чле­на прав­лі­н­ня Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку Ка­лі­на Мі­трє­ва. В 2013 ро­ці одна з бри­тан­ських фі­ктив­них ком­па­ній Polux Management пе­ре­ве­ла на ра­ху­нок Мі­трє­ва 20 тис. єв­ро на­чеб­то за уп- рав­лін­ські по­слу­ги. Але за три дні до здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зу дру­жи­на Іль­ха­ма Алі­є­ва, яку чо­ло­вік при­зна­чив ві­це-пре­зи­ден­том Азер­бай­джа­ну, ре­пре­зен­ту­ва­ла в Па­ри­жі ви­став­ку «Азер­бай­джан — про­стір то­ле­ран­тно­сті» за під­трим­ки ЮНЕСКО. Ра­ні­ше, 2010 ро­ку, дру­жи­ну азер­бай­джан­сько­го пре­зи­ден­та на­го­ро­ди­ли ме­да­л­лю Мо­цар­та, ви­щою на­го­ро­дою ЮНЕСКО, яку їй вру­чи­ла осо­би­сто Іри­на Бо­ко­ва. За­га­лом, упро­довж 2012-2014 років чо­ло­вік Іри­ни Бо­ко­вої — пан Мі­трєв — отри­мав від фі­ктив­них азер­бай­джан­ських ком­па­ній у Ве­ли­кій Бри­та­нії 425 тис. єв­ро. За йо­го вер­сі­єю, за на­да­н­ня по­слуг.

Ін­ший фі­гу­рант роз­слі­ду­ва­н­ня — іта­лій­ський по­лі­тик та ко­ли­шній ке­рів­ник Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії у Ра­ді Єв­ро­пи Лу­ка Во­лон­те. За ін­фор­ма­ці­єю роз­слі­ду­ва­чів, він отри­мав від ке­рів­ни­цтва ко­ли­шньої ра­дян­ської ре­спу­блі­ки че­рез під­став­ні бри­тан­ські ком­па­нії близь­ко трьох міль­йо­нів єв­ро. Як ствер­джує сам Лу­ка Во­лон­те, та­ким чи­ном опла­чу­ва­лись йо­го по­слу­ги кон­суль­тан­та. На дум­ку роз­слі­ду­ва­чів, йо­го го­лов­ним зав­да­н­ням бу­ло не допу­сти­ти прийня­т­тя ПАРЄ ре­зо­лю­ції про по­літв’язнів в Азер­бай­джа­ні. Те­пер іта­лій­ський по­лі­тик пе­ре­бу­ває під слід­ством. На­га­да­є­мо, Пар­ла­мент­ська асам­блея Ради Єв­ро­пи про­го­ло­су­ва­ла про­ти кри­ти­чно­го для Азер­бай­джа­ну зві­ту у 2013 ро­ці. Це го­ло­су­ва­н­ня ни­ні ста­ло пре­дме­том окре­мо­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

«Ікро­ва ди­пло­ма­тія», як пи­ше га­зе­та «Монд», має дві ме­ти. По-пер-

ше, для Ба­ку ва­жли­во за­ру­чи­ти­ся під­трим­кою іно­зем­них дер­жав у йо­го кон­флі­кті з Вір­ме­ні­єю. По-дру­ге, при­бор­ка­ти кри­ти­ків кла­ну пре­зи­ден­та Іль­ха­ма Алі­є­ва, який пе­ре­бу­ває при вла­ді вже 14 років і не­змін­но вда­є­ться до по­лі­ти­чних ре­пре­сій та не­за­кон­них аре­штів тих, хто ви­сту­пає про­ти йо­го ре­жи­му.

Уряд Азер­бай­джа­ну спро­сту­вав обви­ну­ва­че­н­ня у від­ми­ван­ні гро­шей та під­ку­пі за­хі­дних по­лі­ти­ків. Прес-се­кре­тар МЗС кра­ї­ни Хі­кмет Ха­джи­єв за­явив: «Звіт, опу­блі­ко­ва­ний низ­кою ЗМІ з так зва­ни­ми обви­ну­ва­че­н­ня­ми Азер­бай­джа­ну в ко­ру­пції, аб­со­лю­тно не від­по­від­ає дій­сно­сті. Ми спри­йма­є­мо йо­го як яскра­вий зра­зок фаль­ши­вої но­ви­ни, до­бре спла­но­ва­ної упе­ре­дже­ної про­па­ган­дист­ської кам­па­нії про­ти Азер­бай­джа­ну».

Пре­зи­дент Алі­єв та йо­го дру­жи­на опи­ни­ли­ся в епі­цен­трі ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.