А ТИМ ЧА­СОМ…

Ukrayina Moloda - - Світ -

У су­ді па­ризь­ко­го пе­ред­мі­стя Нан­тер 5 ве­ре­сня роз­по­чав­ся зна­ко­вий су­до­вий про­цес: впер­ше в істо­рії Фран­ції іно­зем­на дер­жа­ва (Азер­бай­джан) по­да­ла по­зов до мі­сце­вих жур­на­лі­стів. Їх зви­ну­ва­чу­ють у ви­ко­ри­стан­ні слів «ди­ктат ура» та «де­спот» що­до Азер­бай­джа­ну та йо­го пре­зи­ден­та.

Азер­бай­джан оскар­жує в су­ді сло­ва, які про­лу­на­ли 7 ве­ре­сня 2015 ро­ку в по­пу­ляр­ній фран­цузь­кій про­гра­мі Cash Investigation («Роз­слід ува­н­ня по­хо­дже­н­ня го­тів­ки»), що ви­хо­дить на те­ле­ка­на­лі France 2. Роз­слід ува­н­ня те­ле­жур­на­лі­стів на­зи­ва­ло­ся «Мій пре­зи­дент у ді­ло­вій по­їзд­ці» і бу­ло при­свя­че­не роз­по­віді про від­но­си­ни, які пов’язу­ють фран­цузь­ких по­лі­ти­ків iз вла­дою де­яких ре­спу­блік ко­ли­шньо­го СРСР. Са­ме в цій те­ле­про­гра­мі ре­жим Іль­ха­ма Алі­є­ва був на­зва­ний «ди­ктат урою» на чо­лі з «де­спо­том».

Ре­а­кція азер­бай­джан­ської вла­ди бу­ла не­гай­ною: вже 9 ве­ре­сня ста­ло ві­до­мо, що фран­цузь­кий адво­кат Олів’є Пар­до, який ре­пре­зент ує ін­те­ре­си Азер­бай­джа­на, склав від іме­ні «клі­єн­та» по­зов­ну за­яву про «ди­фа­ма­цію». Цим юри­ди­чним тер­мі­ном опи­су­ють ого­ло­ше­н­ня в ЗМІ ви­га­да­них ві­до­мо­стей, які гань­блять осо­бу чи уста­но­ву, яких во­ни сто­су­ю­ться. Йде­ться, по су ті, про по­зов на за­хист че­сті та гі­дно­сті.

Че­рез по­зов бу­ло по­ру­ше­но су­до­ву спра­ву про­ти Дель­фін Ер­нот т, пре­зи­ден­та гру­пи «Фран­цузь­ке те­ле­ба­че­н­ня», те­ле­вед учої Еліз Лю­се та ав­то­ра роз­слід ува­н­ня — жур­на­лі­ста Ло­ра­на Рі­ша­ра, який на­звав Азер­бай­джан «ди­ктат урою» в ін­терв’ю для France 2. Азер­бай­джан ви­ма­гає спрост увань і сим­во­лі­чно­го штра­фу в 1 єв­ро як ком­пен­са­ції мо­раль­них зби­тків.

Зна­че­н­ня цьо­го су­до­во­го про­це­су ду­же ве­ли­ке. Якщо суд ста­не на бік по­зи­ва­ча, то фран­цузь­ка Фе­мі­да не­вдов­зі бу­де за­ва­ле­на по­зо­ва­ми від ін­ших ди­кта­тор­ських ре­жи­мів, які будь-ко­ли кри­ти­ку­ва­ли фран­цузь­кі ЗМІ. По-дру­ге, суд має ви­рі­ши­ти, чи Азер­бай­джан мо­жна на­зи­ва­ти «ди­ктат урою», при­найм­ні у Фран­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.