Курс на Стам­бул

Укра­їн­ські ба­скет­бо­лі­сти з остан­ньо­го про­хі­дно­го мі­сця ви­йшли в «плей-оф» ЧЄ-2017

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХА­ТА

Не над­то пе­ре­кон­ли­во про­вів­ши кон­троль­ні ма­тчі під­го­тов­чих збо­рів до фі­наль­ної ча­сти­ни Єв­ро­ба­ске­ту, ві­тчи­зня­ні ба­скет­бо­лі­сти зму­си­ли сво­їх убо­лі­валь­ни­ків за­сум­ні­ва­ти­ся в успі­шно­сті їхньо­го ви­сту­пу на кон­ти­нен­таль­но­му фо­ру­мі. Про­те, ви­ру­ша­ю­чи до Те­льАві­ва — мі­сця про­ве­де­н­ня сво­їх по­єдин­ків гру­по­во­го ра­ун­ду, на­став­ник «си­ньо­жов­тих» Єв­ген Мур­зін обі­цяв гі­дний ви­ступ сво­їх пі­до­пі­чних на кон­ти­нен­таль­но­му фо­ру­мі.

Уже за­раз мо­жна го­во­ри­ти, що го­лов­ний тре­нер сво­го сло­ва до­три­мав , адже йо­го пі­до­пі­чні, не ма­ю­чи для то­го стар­то­вих пе­ред­умов, до­во­лі не­спо­ді­ва­но про­би­ли­ся до ра­ун­ду «плей-оф», по­сів­ши у сво­є­му секс­те­ті остан­нє з про­хі­дних місць. І те­пер, як й ін­ші уча­сни­ки ма­тчів на ви­літ ЧЄ-2017 з ін­ших «секс­те­тів», ви­ру­ша­ють до Ту­реч­чи­ни, де у Стам­бу­лі — по­єдин­ком 1/8 фі­на­лу про­ти сло­вен­ців — про­дов­жать бо­роть­бу за ме­да­лі та пе­ре­пус­тки на «мун­ді­аль»2019.

На­га­да­є­мо, що чо­ти­ри ро­ки то­му, на сло­вен­сько­му Єв­ро­ба­ске­ті, збір­на Укра­ї­ни, по­сів­ши ре­кор­дно ви­со­ке шо­сте мі­сце, впер­ше у сво­їй істо­рії ви­бо­ро­ла пу­тів­ку на сві­то­вий фо­рум. На­вряд чи пе­ред стар­том цьо­го­рі­чно­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи від хло­пців Мур­зі­на че­ка­ли по­вто­ре­н­ня то­го успі­ху. Однак пер­ший крок на то­му шля­ху «си­ньо-жов­ти­ми» зро­бле­но.

І не­хай ви­йти з гру­пи їм до­по­мо­гли об­ста­ви­ни — то­чні­ше, збір­на Іта­лії, ко­тра, пе­ре­грав­ши в за­клю­чно­му ма­тчі гру­пи В гру­зи­нів, ві­ді­бра­ла у них мо­жли­вість са­мо­стій­но ви­рі­шу­ва­ти свою подаль­шу тур­нір­ну до­лю, про­те всі не­об­хі­дні та за­ле­жні від се­бе кро­ки для по­до­ла­н­ня гру­по­во­го бар’єра укра­їн­ські гул­лі­ве­ри зро­би­ли са­мі. Спо­ча­тку в тре­тьо­му ту­рі во­ни пе­ре­гра­ли збір­ну Гру­зії, від­свя­тку­вав­ши та­ким чи­ном пер­шу пе­ре­мо­гу на тур­ні­рі. А в остан­ній ігро­вий день, отри­мав­ши «со­ю­зну» під­трим­ку від іта­лій­ців, роз­гро­ми­ли го­спо­да­рів гру­по­во­го ра­ун­ду — ізра­їль­тян. «Пі­сля по­раз­ки гру­зи­нів ми отри­ма­ли до­да­тко­ву мо­ти­ва­цію», — по­яснив упев­не­ну гру збір­ної Укра­ї­ни в за­клю­чно­му ма­тчі гру­пи за­хи­сник «си­ньо-жов­тих» Ру­слан Отвер­чен­ко.

По­при те, що старт ма­тчу за­ли­шив­ся за ко­ман­дою Ізра­ї­лю, уже до пе­ре­р­ви пі­до­пі­чні Мур­зі­на ство­ри­ли ком­фор­тний для се­бе «ган­ди­кап» у 18 ба­лів. Одним із клю­чо­вих мо­мен­тів, який ви­зна­чив до­мі­ну­ва­н­ня на­ших ба­скет­бо­лі­стів у ма­тчі, ста­ла їхня на­про­чуд успі­шна гра під обо­ма ко­ши­ка­ми. За ве­ли­ким ра­хун­ком, до­мі­ну­ва­н­ня укра­їн­ців «на щи­ті» ма­ло то­таль­ний ха­ра­ктер — Кор­ні­єн­ко, Лу­ка­шов, Бо­бров, Пу­сто­вий, Крав­цов зумі­ли сер­йо­зно пе­ре­вер­ши­ти су­пер­ни­ка в кіль­ко­сті під­би­рань (45 про­ти 29).

При цьо­му жо­ден з укра­їн­ських ба­скет­бо­лі­стів, що опи­нив­ся в за­яв­ці на матч, не за­ли­шив пар­кет без на­бра­них очок. Най­біль­ше ж у ко­шик су­пер­ни­ка — 17 пун­ктів — за­ки­нув наш до­свід­че­ний цен­тро­вий В’яче­слав Крав­цов, який по хо­ду тур­ні­ру мав се­рой­зні про­бле­ми зі спи­ною, про­те до до­ле­но­сно­го ма­тчу в гру­пі пі­ді­йшов у все­озбро­єн­ні. «Ми пе­ре­мо­гли, по­ка­зав­ши від­мін­ну гру у ва­жли-

во­му про­ти­сто­ян­ні. Я пи­ша­ю­ся сво­єю ко­ман­дою. Те­пер ми їде­мо до Стам­бу­ла», — за­зна­чив Єв­ген Мур­зін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.