По­льо­ти уві сні і на­яву

Во­ло­дар­кою ти­ту­лу «Міс Укра­ї­на-2017 ста­ла» 18-рі­чна сту­ден­тка НАУ

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

До­ки ша­ну­валь­ни­ки гар­них дів­чат і жі­нок обго­во­рю­ють ре­зуль­та­ти кон­кур­су «Мі­сіс Все­світ-2017», який щой­но за­кін­чив­ся у пів­ден­но­а­фри­кан­сько­му мі­сті Дур­бан, в Укра­ї­ні в роз­па­лі під­го­тов­ка до ін­шо­го пре­сти­жно­го між­на­ро­дно­го кон­кур­су кра­си «Міс Сві­ту», який у ли­сто­па­ді ві­дбу­де­ться в Ки­таї. Укра­ї­ну на цьо­му кон­кур­сі пред­став­ля­ти­ме щой­но обра­на «Міс Укра­ї­на-2017» 18-рі­чна сту­ден­тка На­ціо­наль­но­го авіа­цій­но­го уні­вер­си­те­ту По­лі­на Ткач.

За ко­ро­ну пер­шої кра­су­ні кра­ї­ни бо­ро­ли­ся 24 уча­сни­ці у ві­ці від 17 до 24 років. 25-та, пред­став­ни­ця Кри­му Ка­те­ри­на Лу­ган­ська з Ял­ти, на­пе­ре­до­дні кон­кур­су зни­кла зі спи­сків пре­тен­ден­ток. Жур­на­лі­сти з’ясу­ва­ли, що ми­ну­ло­го ро­ку во­на бра­ла участь у кон­кур­сі «Міс Ро­сія», до то­го ж іще й на­вча­є­ться в Ро­сії і вза­га­лі ду­же актив­на в ро­сій­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му се­ре­до­ви­щі. І хо­ча ор­га­ні­за­то­ри кон­кур­су «Міс Укра­ї­на» ви­пра­вда­ли­ся, що в Лу­ган­ської був укра­їн­ський па­спорт, а участь у між­на­ро­дних кон­кур­сах кра­си, мов­ляв, ні­ко­му не за­бо­ро­не­на, щоб уни­кну­ти скан­да­лу, зі спи­сків

з 11 до 17 ве­ре­сня

Овен (21.03—20.04). Не обра­жай­те­ся, якщо дру­зі роз­кла­дуть вам по по­ли­цях усі че­сно­ти і не­до­лі­ки ва­шо­го жи­т­тя. Вам до­ве­де­ться по­бо­ро­ти­ся за ко­гось iз дру­зiв, а де­ко­го вiд­ста­ви­ти вбiк. Дні: спр. — 11; не­спр. — 12. Телець (21.04—21.05). Ви на­вчи­те­ся ці­ну­ва­ти се­бе, вклю­ча­ю­чи свої не­до­лі­ки. У вас з’яви­ться вла­да, але ба­га­то за­ле­жа­ти­ме від то­го, чи змо­же­те ви її втри­ма­ти. Дні: спр. — 14; не­спр. — 15. Близнюки (22.05—21). На­ре­штi ви про­я­ви­те се­бе. Бу­де і ви­зна­н­ня, і обго­во­ре­н­ня за спи­ною. Якщо ви­зна­є­те свою про­ви­ну, по­чне­те ви­прав­ля­ти­ся — до вас прий­де успіх. Дні: спр. — 15; не­спр. — 17. Рак (22.06—23.07). Пам’ятай­те, що на­дмiр­ний тиск тiль­ки руй­нує. Стри­муй­те свій за­пал. Як не див­но, стре­со­ві си­ту­а­ції при­не­суть вам ко­ристь. Дні: спр. — 16; не­спр. — не­має. Лев (24.07—23.08). Спро­буй­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свою ча­рів­ність. Не будь­те за­над­то су­во­рі й пра­виль­ні. На­ди­хай­те ото­чу­ю­чих, вiд цьо­го за­ле­жить ва­ше май­бу­тнє. Дні: спр. — 12; не­спр. — 13. Діва (24.08—23.09). До­ве­де­ться чи­мось по­жер­тву­ва­ти. Роз­пла­тiться «по ра­хун­ках» і йдіть да­лі. Не­хай це ста­не тим­ча­со­вою по­сту­пкою жи­т­тя. Дні: спр. — 14; не­спр. — 16. Терези (24.09—23.10). Ва­ші ба­жа­н­ня по­зна­ча­ться на ва­шо­му ста­ні. Стри­му­ю­чи їх, ви мо­же­те зруй­ну­ва­ти­ся зсе­ре­ди­ни. Не бій­ся смiли­вих дiй. Дні: спр. — 14; не­спр. — 15. Скорпіон (24.10—22.11). Ви на­вчи­те­ся лю­би­ти і ро­бо­ту, і лю­дей. Спро­буй­те при­йма­ти гі­дно­сті та не­до­лі­ки, ра­ді­ти то­му, що є. На­ла­штуй­те се­бе на лю­бов, і все по­кра­щи­ться.

Дні: спр. — 15; не­спр. — 17.

9—10 ве­ре­сня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: мiн­ли­ва хмар­нiсть, без опа­дiв. Вiтер пiв­ден­ний, 5-10 м/ с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi +10...+12, удень +23...+25. Пiсля­зав­тра вно­чi +16...+18, удень +26...+28.

Мир­го­род: без опа­дiв. Уно­чi +9...+11, удень +23...+25. Вiн­ни­ця: без опа­дiв. Уно­чi +10...+12, удень +26...+28. Оде­са: без опа­дiв. Уно­чi +16...+18, удень +23...+25.

7 ве­ре­сня тем­пе­ра­ту­ра во­ди в Чор­но­му та Азов­сько­му мо­рях ста­но­ви­ла 19-23 гра­ду­си, у ра­йо­нi При­мор­сько­го — 15 гра­ду­сiв, у Днiпрi бiля Ки­є­ва — 18.

Ку­рор­ти Кар­пат: мiн­ли­ва хмар­нiсть, без опа­дiв. Тру­ска­вець: уно­чi +7...+9, удень +24...+26. Мор­шин: уно­чi +8...+10, удень +23...+25. фі­на­лі­стів кра­су­ню та­ки ви­клю­чи­ли. Обра­же­на Лу­ган­ська, як свід­чать її со­цме­ре­жі, від­ле­ті­ла до Мо­скви.

Що ж до По­лі­ни Ткач, то во­на в НАУ про­бує опа­ну­ва­ти спе­ці­аль­ність «між­на­ро­дний бі­знес». Хо­ча ду­ша біль­ше ле­жить до кар’єри фо­то­мо­де­лі. Як зі­зна­ла­ся дів­чи­на жур­на­лі­стам, дов­гий час во­на за­йма­ла­ся спор­тив­ни­ми, баль­ни­ми тан­ця­ми, жи­во­пи­сом, від­ві­ду­ва­ла тре­нін­ги з осо­би­сті­сно­го зро­сту. Пі­зні­ше за­ці­ка­ви­ла­ся фо­то­гра­фі­єю, хо­ча за­раз їй біль­ше по­до­ба­є­ться бу­ти в ка­дрі. У кра­су­ні під­ро­стає мо­лод­ша се­стра, яка вже при­мі­ря­ла ко­ро­ну пер­шої кра­су­ні — про­сто на сцені, ку­ди ра­зом із ба­тька­ми пе­ре­мо­жни­ці під­ня­ла­ся при­ві­та­ти се­стру.

До між­на­ро­дних кон­кур­сів кра­си го­ту­ю­ться ще дві уча­сни­ці «Міс Укра­ї­на». Ді­а­на Ми­ро­нен­ко, яка отри­ма­ла ти­тул «Міс Зем­ля», ві­зьме участь у фі­на­лі кон­кур­су Miss Earth, а Ксе­ня Чі­па пред­став­ля­ти­ме Укра­ї­ну у пре­сти­жно­му кон­кур­сі Miss International.

Стрілець (23.11—21.12). За­до­воль­няй­те­ся тим, що з’яв­ля­є­ться, і тим, що є. Будь­те ближ­че до всьо­го, щоб усе роз­гля­ну­ти й спро­бу­ва­ти. До­по­ма­гай­те близь­ким. Дні: спр. — 14; не­спр. — 16. Козеріг (22.12—20.01). Ро­збе­рі­ться зі сво­ї­ми стра­ха­ми. Мо­жли­во, ви по­ба­чи­те, що бiль­шiсть iз них ма­ють свої при­чи­ни. У ви­хiднi вiдвiдай­те дру­зiв. Дні: спр. — 12; не­спр. — 13. Водолій (21.01—19.02). На по­див, у вас з’яв­ля­ться гну­чкість, лег­кість i грай­ли­вість. У цьо­му мі­ся­ці бу­де по­мі­тно мен­ше пе­ре­шкод. Якщо щось не кле­ї­ться, кинь­те і по­чніть ін­ше. Дні: спр. — 16; не­спр. — 17. Риби (20.02—20.03). Ви зро­зу­мі­є­те, що не все но­ве — кра­ще. Це сто­су­є­ться і лю­дей, і зо­бов’язань, і тра­ди­цій. Ві­дбу­ва­ти­ме­ться те, про що ви ра­ні­ше не за­ми­слю­ва­ли­ся.

Дні: спр. — 11; не­спр. — 12.

По­лі­на Ткач.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.