КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №108

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

4. Сорт сли­ви 8. Ду­хо­вий му­зи­чний ін­стру­мент. 9. Пів­ден­ний аме­ри­кан­ський штат. 10. Не­ве­ли­ка пі­гмен­тна пля­ма на шкі­рі. 11. Справ­жнє прі­зви­ще Оле­ксан­дра Оле­ся та Оле­га Оль­жи­ча. 13. Ба­тьків­щи­на Кві­тки Ці­сик. 14. Рі­чка, яка про­ті­кає че­рез мі­сто Рів­не. 16. Ве­дмідь, друг Ма­у­глі. 18. «Шкі­ра» де­ре­ва. 23. Ні­ме­цький льо­тчик-ама­тор, який у 1987 ро­ці сів на Кра­сній пло­щі у Мо­скві. 25. По­е­ма Та­ра­са Шев­чен­ка, за яку йо­го від­пра­ви­ли у сол­да­ти. 26. Тор­го­вець п’яв­ка­ми, друг Ка­ра­ба­са-Ба­ра­ба­са із каз­ки «Зо­ло­тий клю­чик». 27. Твер­дже­н­ня, яке не по­тре­бує до­ве­де­н­ня. 28. Ко­роль поп-му­зи­ки, який із не­гра став бі­ло­шкі­рим. 30. Ві­до­мий фран­цузь­кий дра­ма­тург і актор ХVIII сто­лі­т­тя. 31. Учень, який не хо­дить у шко­лу, а са­мо­стій­но ви­вчає ма­те­рі­ал і здає іспи­ти. По вер­ти­ка­лі:

1. Остап Бен­дер по на­ту­рі. 2. Ін­дій­ський штат на кор­до­ні з Па­ки­ста­ном. 3. Су­ча­сна на­зва Кон­стан­ти­но­по­ля, або ж Цар­го­ро­да. 5. Дав­ньо­гре­цький бог і по­ве­ли­тель ві­трів. 6. Вузь­кий про­хід, що з’єд­нує ча­сти­ни квар­ти­ри чи бу­дин­ку. 7. При­кра­са. 9. Ре­аль­на по­дія, ви­зна­на всі­ма. 12. Фут­боль­ний клуб із Ам­стер­да­ма. 15. Ро­зділ Ко­ра­ну. 17. Удар зни­зу в бо­ксі. 19. При­лад для огля­ду й ді­а­гно­сти­ки слу­хо­во­го про­хо­ду та ба­ра­бан­ної пе­ре­тин­ки. 20. Ім’я екс-пре­зи­ден­та Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців Ло­зин­сько­го. 21. Му­ску­сний щур, що жи­ве у рі­чках та озе­рах і має цін­не ху­тро. 22. Мі­ша­ни­на кіль­кох мов, не при­та­ман­на лі­те­ра­тур­ній мо­ві. 24. Сьо­ма пла­не­та со­ня­чної си­сте­ми. 29. Пред­став­ник авар­сько­го пле­ме­ні, що зга­ду­є­ться у «По­ві­сті ми­ну­лих літ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.