Збе­ре­жи жи­т­тя ди­ти­ни

Цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­но уже 226 су­ї­ци­дів та їх спроб

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Пі­длі­тко­ва пси­хі­ка ду­же вра­зли­ва. На­ра­зі ве­ли­кою про­бле­мою не ли­ше в Укра­ї­ні, а й у всьо­му сві­ті є до­сить ча­сті су­ї­ци­ди, які ско­ю­ють мо­ло­ді лю­ди са­ме ці­єї ка­те­го­рії. Аби про­ти­ді­я­ти бі­ді, На­цпо­лі­ція Укра­ї­ни іні­ці­ю­ва­ла акцію «Ви­тра­ти хви­ли­ну — збе­ре­жи жи­т­тя ди­ти­ни», ко­тра про­йшла 10 ве­ре­сня в Ки­є­ві. Про­ве­ли її ра­зом із пред­став­ни­ка­ми Мі­жна­ро­дно­го жі­но­чо­го пра­во­за­хи­сно­го цен­тру «Ла-Стра­да Укра­ї­на», Все­укра­їн­сько­го гро­мад­сько­го цен­тру «Во­лон­тер» та UNICEF Ukraine.

У 2017 ро­ці до по­лі­ції на­ді­йшло 226 по­ві­дом­лень про ско­є­ні су­ї­ци­ди та спро­би су­ї­ци­ду, по­ві­до­ми­ла жа­хли­ву ста­ти­сти­ку на­чаль­ник Управ­лі­н­ня юве­наль­ної пре­вен­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Ла­ри­са Зуб. І до­да­ла: «Якщо по­рів­ню­ва­ти з ми­ну­лим ро­ком, то змен­шу­є­ться кіль­кість ді­тей, які вчи­ни­ли са­мо­губ­ство, але кіль­кість спроб збіль­шу­є­ться».

Основ­ни­ми при­чи­на­ми, які штов­ха­ють ді­тей до та­ких ра­ди­каль­них рі­шень, є кон­флі­кти з ба­тька­ми, кон­флі­кти у шко­лі та не­роз­ді­ле­не ко­ха­н­ня. «По­пе­ре­дже­н­ня ди­тя­чих су­ї­ци­дів — це ком­пле­ксна ро­бо­та ба­тьків, учи­те­лів та по­лі­ції. Тіль­ки ра­зом ми змо­же­мо по­бо­ро­ти це яви­ще», — на­го­ло­си­ла Ла­ри­са Зуб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.