А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Цьо­го ти­жня Пе­тро По­ро­шен­ко вист упить на Ге­на­сам­блеї ООН у Нью-Йор­ку, де зно­ву по­ру­шить пи­та­н­ня про мо­жли­вість роз­гор­та­н­ня на Дон­ба­сі ми­ро­твор­чої мі­сії. Укра­їн­ська де­ле­га­ція вже за­ре­є­стру­ва­ла в ООН від­по­від­ну ре­зо­лю­цію. Ро­сій­ська ж ре­зо­лю­ція про до­пуск на Дон­бас «бла­ки­тних ка­сок», прав­да, ли­ше на лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня, під­трим­ки в Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій не зна­йшла. Всі ана­лі­ти­ки схо­дя­ться на дум­ці, що «бла­го­ро­дна» іні­ці­а­ти­ва Ро­сії про роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­ців, що­прав­да на сво­їх умо­вах, — це ли­ше гра РФ у «нас там не­має» i «ми на Дон­ба­сі ви­ко­ну­є­мо роль ми­ро­твор­ця». По су ті, Ро­сія за­раз до­ма­га­є­ться ре­а­лі­за­ції при­дні­стров­сько-аб­хазь­ко­о­се­тин­сько­го сце­на­рію (ви­зна­н­ня не­за­ле­жно­сті ОРДЛО), а вве­де­н­ням ми­ро­твор­чо­го кон­тин­гент у (кі­стяк яко­го, на дум­ку Ро­сії, ста­но­ви­ти­му ть ро­сі­я­ни) сфор­му­ва­ти ґрунт для ство­ре­н­ня там сво­єї вій­сько­вої ба­зи, як сво­го ча­су в При­дні­стров’ї.

У будь-яко­му ви­пад­ку вже цьо­го ти­жня на за­сi­да­н­нях Ге­на­сам­блеї ООН на Укра­ї­ну че­кає жорс­тка су ти­чка з Ро­сі­єю з пи­та­н­ня роз­мі­ще­н­ня на Дон­ба­сі «бла­ки­тних ка­сок», вра­хо­ву­ю­чи, що Мо­сква, як по­стій­ний пред­став­ник, має там пра­во ве­то.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.