Сві­тло в кін­ці… оку­па­ції

На ане­ксо­ва­но­му пів­остро­ві від­кла­ли за­пуск ТЕС

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Бу­дів­ни­цтво еле­ктро­стан­цій у мі­стах Сім­фе­ро­поль та Се­ва­сто­поль, а та­кож екс­плу­а­та­ція ТЕС ма­лої по­ту­жно­сті (мі­сто Са­ки) від­кла­да­є­ться до се­ре­ди­ни лі­та 2018 ро­ку. У Мі­ні­стер­стві енер­ге­ти­ки Ро­сії за­яви­ли, що пов­но­цін­но за­без­пе­чи­ти оку­по­ва­ний Крим еле­ктро­енер­гі­єю не­мо­жли­во у най­ближ­чі 2-3 ро­ки. А от укра­їн­ські екс­пер­ти з пи­тань еле­ктри­фі­ка­ції да­ють більш пе­си­мі­сти­чний про­гноз: крим­ча­нам не слід че­ка­ти на по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції аж до 2025 ро­ку. Пі­во­стро­ву не­об­хі­дно 3,1 ГВт по­ту­жно­сті, а це зна­чно біль­ше еле­ктро­енер­гії, ніж її мо­жуть да­ти дві гіл­ки енер­го­мо­ста та дві но­ві ТЕС ра­зом узя­ті.

Ком­па­нія «Кри­мТЕЦ» має на­мір до­бу­ду­ва­ти всі три те­пло­ві еле­ктро­стан­ції та збіль­ши­ти ви­да­чу по­ту­жно­сті з 160 до 630 МВт за де­кіль­ка ро­ків. За­пуск енер­го­ге­не­ру­ю­чих під­при­ємств на те­ри­то­рі­ях міст Сім­фе­ро­поль та Се­ва­сто­поль га­ран­тує по­да­чу ще 940 МВт еле­ктро­енер­гії. Крім то­го, на пів­остро­ві роз­ви­не­на аль- тер­на­тив­на еле­ктро­енер­ге­ти­ка (до 400 МВт в гар­ну по­го­ду), а та­кож пра­цю­ють мо­біль­ні га­зо­тур­бін­ні еле­ктро­стан­ції (це ще близь­ко 300 МВт). Тоб­то, су­мар­но оку­по­ва­ний пів­острів мо­же отри­му­ва­ти до 2025 ро­ку близь­ко 2,7 ГВт.

По­ту­жно­стей енер­го­мо­ста, який про­кла­ли че­рез Кер­чен­ську про­то­ку з те­ри­то­рії Ку­ба­ні на ане­ксо­ва­ний пів­острів Крим (а це не біль­ше 750 МВт), ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає. Осо­бли­во брак еле­ктро­енер­гіі від­чу­ва­є­ться взим­ку, а та­кож у лі­тню спе­ку, ко­ли лю­ди ма­со­во вми­ка­ють кон­ди­ціо­не­ри. У пік ку­рор­тно­го се­зо­ну ни­ні­шньо­го ро­ку, ко­ли по­ло­ви­на міст Кри­му за­ну­ри­ла­ся у мо­рок, оку­па­цій­на вла­да Кри­му бу­ла зму­ше­на зно­ву вве­сти гра­фік від­клю­че­н­ня еле­ктри­ки.

— Влі­тку 2017 ро­ку най­більш кри­ти­чна си­ту­а­ція скла­ла­ся у та­ких ре­гіо­нах Кри­му як Джан­кой, Сім­фе­ро­поль, Се­ва­сто­поль та Кра­сно­пе­ре­копськ, — за­явив екс­перт фон­ду «Май­дан за­кор­дон­них справ» еко­но­міст Юрій Смі­лян­ський. — На­яв­них по­ту­жно­стей не­до­ста­тньо че­рез збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті вій­сько­вих баз кра­ї­ни-агре­со­ра на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Кри­му. Та­кож спри­яє де­фі­ци­ту еле­ктро­енер­гії шту­чне за­ве­зе­н­ня лю­дей з те­ри­то­рії ма­те­ри­ко­вої ча­сти­ни Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Цю ін­фор­ма­цію час­тко­во під­твер­див за­сту­пник мі­ні­стра па­ли­ва та енер­ге­ти­ки Кри­му Сер­гій Бе­дрик, який за­яв­ляє про не­об­хі­дність ре­кон­стру­ю­ва­ти вже існу­ю­чі ме­ре­жі енер­го­за­без­пе­че­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, ста­рі дро­ти не ви­три­му­ють те на­ван­та­же­н­ня, яке не­об­хі­дне для онов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри Чор­но­мор­сько­го фло­ту та роз­ви­тку су­ча­сно­го обо­рон­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу Ро­сії в Кри­му.

То­таль­ний де­фі­цит еле­ктро­енер­гії по­ста­вив на ме­жу ви­жи­ва­н­ня не ли­ше со­ці­аль­но зна­чу­щі об’єкти пів­остро­ва, а й ве­ли­кі під­при­єм­ства. Спра­ва в то­му, що сан­кції мі­жна­ро­дно­го рів­ня зму­си­ли ча­сти­ну ін­ве­сто­рів про­сто пі­ти геть із те­ри­то­рії Кри­му, а дру­га ча­сти­на — пе­ре­не­сла укла­да­н­ня до­го­во­рів на не­ви­зна­че­ний тер­мін.

На­га­да­є­мо, пе­ре­бої з еле­ктро­енер­гі­єю у Кри­му по­ча­ли­ся во­се­ни 2015 ро­ку пі­сля то­го, як чо­ти­ри опо­ри ЛЕП на те­ри­то­рії Хер­сон­ської обла­сті бу­ли ви­ве­де­ні з ла­ду. Укла­да­ти но­вий кон­тракт на по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії з ма­те­ри­ко­вою ча­сти­ною Укра­ї­ни кра­ї­на-агре­сор від­мо­ви­ла­ся, то­му кіль­ка мі­ся­ців крим­ча­ни бу­ли зму­ше­ні жи­ти у над­зви­чай­них умо­вах, ко­ри­сту­ю­чись мо­біль­ни­ми енер­го­ге­не­ра­то­рам.

Оку­па­цій­на вла­да Кри­му бу­ла зму­ше­на ви­зна­ти, що для ство­ре­н­ня ав­то­ном­ної си­сте­ми енер­го­за­без­пе­че­н­ня пів­остро­ва не­об­хі­дно зна­йти кіль­ка мі­льяр­дів ру­блів та ви­тра­ти­ти май­же де­сять ро­ків ча­су.

Фо­то з сай­та Бор­щів­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції.

Так Бор­щів фе­сти­ва­лить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.