Їж, ди­ви­ся, лю­би!

Бор­щів iз ви­ши­ван­ка­ми і не ли­ше

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль­ська область

У рай­цен­трі Бор­щів на пів­дні Тер­но­піль­щи­ни про­ве­ли юві­лей­не, вже де­ся­те, на­ціо­наль­не етно­гра­фі­чно-фоль­клор­не свя­то «два в одно­му» — «Бор­щів­ська ви­ши­ван­ка» та «Борщ’їв». Як ві­до­мо на­віть да­ле­ко за ме­жа­ми Укра­ї­ни, бор­щів­ська ви­шив­ка чор­ни­ми ни­тка­ми є уні­каль­ним і не­по­втор­ним на­ро­дним ми­сте­цтвом, в яко­му за­кар­бо­ва­ні фра­гмен­ти пра­дав­ньої три­піль­ської куль­ту­ри. Для вша­ну­ва­н­ня й по­пу­ля­ри­за­ції цьо­го фе­но­ме­ну 9 ве­ре­сня 2007 ро­ку й бу­ло про­ве­де­но пер­ший фе­сти­валь «В Бор­щів­сько­му краї цві­туть ви­ши­ван­ки». А зго­дом до ньо­го при­єд­на­ло­ся й по­пу­ляр­не ку­лі­нар­не дій­ство, яке теж мо­жна вва­жа­ти уні­каль­ним. Адже на­вряд чи ще десь мо­жна, при­мі­ром, по­ку­шту­ва­ти та по­вчи­ти­ся при­го­ту­ва­ти по­над пів­со­тні ви­дів укра­їн­сько­го бор­щу, се­ред яких є ре­це­пти на­віть iз ви­шня­ми, чор­ни­цею та ка­ра­ся­ми!

Цьо­го­рі­чне свя­то кра­си і сма­ку, а за­о­дно му­зи­ки, пі­сні та ве­се­ло­щів, від­гу­ло ци­ми ви­хiдни­ми. У йо­го дво­ден­ній про­гра­мі бу­ли, зокре­ма, етно­гра­фі­чна ви­став­ка «Бор­щів­ська на­ро­дна со­ро­чка», пре­зен­та­ція ко­ле­ктив­но­го збір­ни­ка по­е­зій про ви­ши­ва­н­ня, «Ви­ши­ван­ка у пі­снях» — те­ле­ві­зій­ний про­ект «Ка­ра­о­ке на се­лі», де­фі­ле на­ро­дно­го одя­гу, май­стер-клас iз при­го­ту­ва­н­ня бор­щу від кіль­кох де­ся­тків го­спо­динь iз рі­зних сіл ра­йо­ну та за­кла­дів гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та чи­ма­ло ін­ших ці­ка­вих за­хо­дів. Окре­мої ува­ги, без­пе­ре­чно, за­слу­го­ву­вав по­каз пер­шо­го пов­но­ме­тра­жно­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Спа­док на­ції», в яко- му су­тність ви­ши­ван­ки як на­ціо­наль­но­го сим­во­лу та обе­ре­гу по­ка­за­но че­рез при­зму скла­дних жит­тє­вих істо­рій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.