Го­туй зна­н­ня з осе­ні

ЗНО-2018: для усіх ви­пу­скни­ків ва­жли­ві укра­їн­ська мо­ва і лі­те­ра­ту­ра

Ukrayina Moloda - - Інфорум - На­та­лія ОСИПЧУК

Но­вий на­вчаль­ний рік щой­но роз­по­чав­ся, але роз­сла­бля­ти­ся шко­ля­рам ні­ко­ли. Вже на­брав чин­но­сті на­каз Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки, в яко­му, зокре­ма, йде­ться про осо­бли­во­сті ЗНО-2018 з ан­глій­ської, іспан­ської, ні­ме­цької та фран­цузь­кої мов. Від­те­пер ці те­сти бу­ду ть двох рів­нів скла­дно­сті — B1 і B2. Та­кож во­ни вклю­ча­ти­му ть ча­сти­ну «Ро­зу­мі­н­ня мо­ви на слух»: про­слу­хо­ву­ва­н­ня зву­ко­вих фра­гмен­тів і ви­ко­на­н­ня зав­дань до них. Тест рів­ня B2 скла­да­ти­му ть ви­пу­скни­ки 2018 ро­ку, яким за­ра­хо­ву­ва­ти­му ть ре­зуль­тат ЗНО з іно­зем­ної мо­ви як оцін­ку за дер­жав­ну під­сум­ко­ву ате­ста­цію та які ви­вча­ли цю мо­ву на про­філь­но­му рів­ні. На­га­да­є­мо, що дер­жав­на під­сум­ко­ва ате­ста­ція (ДПА) — ви­пу­скні іспи­ти, які скла­да­ють ви­пу­скни­ки по­ча­тко­вої (4 клас), основ­ної (9 клас) та стар­шої (11 клас) шко­ли, а та­кож про­фе­сій­но-те­хні­чних і ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів I-II рів­нів акре­ди­та­ції. Дер­жав­на під­сум­ко­ва ате­ста­ція про­во­ди­ться на­при­кін­ці на­вчаль­но­го ро­ку в на­вчаль­но­му за­кла­ді.

Згі­дно із за­галь­но­єв­ро­пей­ськи­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми з мов­ної осві­ти, існує шість рів­нів во­ло­ді­н­ня мо­вою, які бу­ли роз­ро­бле­ні Асо­ці­а­ці­єю мов­них екс­пер­тів ALTE: ін­трод уктив­ний (B1), се­ре­дній (A2), ру­бі­жний (B1), про­су­ну тий (B2), ав­то­ном­ний (C1) і ком­пе­тен­тний (C2). Во­ни охо­плю­ють про­мі­жок від ба­зо­во­го до прак ти­чно без­до­ган­но­го рів­ня во­ло­ді­н­ня мо­вою. На них зо­рі­єн­то­ва­ні на­вчаль­ні по­сі­бни­ки з будь-якої єв­ро­пей­ської мо­ви, до­від­ни­ки, слов­ни­ки, те­сти. Рі­вень B1 пе­ред­ба­чає, що осо­ба мо­же ро­зу­мі­ти основ­ний зміст мов­ле­н­ня на те­ми близь­кі й та­кі, що ча­сто вжи­ва­ю­ться на ро­бо­ті, під час на­вча­н­ня та до­зві­л­ля то­що. Учень, який успі­шно здо­лав рі­вень B1, мо­же про­сто і зв’язно ви­сло­ви­ти­ся на зна­йо­мі те­ми, опи­са­ти до­свід, по­дії, вла­сні спо­ді­ва­н­ня. Рі­вень B2 пе­ред­ба­чає, що осо­ба мо­же ро­зу­мі­ти основ­ні ідеї текст у як на кон­кре­тну, так і на аб­стра­ктну те­му, в то­му чи­слі й дис­ку­сії за фа­хом. Учень, який пре­тенд ує на рі­вень B2, мо­же віль­но спіл­ку­ва­ти­ся з но­сі­я­ми мо­ви, зда­тен чі­тко, де­таль­но спіл­ку­ва­ти­ся з ба­га­тьох тем, а та­кож ви­слов­лю­ва­ти свою дум­ку з пев­ної про­бле­ми; на­во­ди­ти рі­зно­ма­ні­тні арг умен­ти за і про­ти.

Учням і ба­тькам вар­то зна­ти, що ЗНО2018 від­бу­ва­ти­ме­ться з 22 трав­ня по 14 ли­пня. Ко­жен за­ре­є­стро­ва­ний уча­сник ма­ти­ме пра­во скла­сти те­сти з 4 на­вчаль­них пре­дме­тів (усьо­го їх 11 — укра­їн­ська мо­ва і лі­те­рат ура, істо­рія Укра­ї­ни, ма­те­ма­ти­ка, біо­ло­гія, гео­гра­фія, фі­зи­ка, хі­мія, ан­глій­ська, іспан­ська, ні­ме­цька, фран­цузь­ка мо­ви). Ви­пу­скни­кам шкіл ре­зуль­та­ти ЗНО з трьох пре­дме­тів за­ра­хо­ву­ва­ти­му ться як ре­зуль­та­ти дер­жав­ної під­сум­ко­вої ате­ста­ції. Ці уча­сни­ки ма­ють обов’яз­ко­во скла­сти: укра­їн­ську мо­ву і лі­те­рат уру; ма­те­ма­ти­ку або істо­рію Укра­ї­ни (на ви­бір); ще один пре­дмет із пе­ре­лі­ку (істо­рія Укра­ї­ни, ма­те­ма­ти­ка, біо­ло­гія, гео­гра­фія, фі­зи­ка, хі­мія, ан­глій­ська, іспан­ська, ні­ме­цька, фран­цузь­ка мо­ви). Зміст те­стів від­по­від­а­ти­ме про­гра­мам ЗНО, за­твер­дже­ним на­ка­зом Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки від 3.02. 2016 ро­ку №77.

Окрім ви­пу­скни­ків шкіл, 2018 ро­ку ЗНО з укра­їн­ської мо­ви і лі­те­рат ури про­хо­ди­ти­му т ь у чні ( с т уден­ти) про­фе­сій­но- т е х ні чних, ви­щих на­вчаль­них з а к ла­дів I - I I рі вні в а к ре­ди­та­ції , які у 2018 ро­ці з до­буд у т ь пов­ну з а - галь­ну освіт у. Та­ким уча­сни­кам ре­зуль­та­ти тест ува­н­ня за­ра­хо­ву­ва­ти­му ться як оцін­ки за дер­жав­ну під­сум­ко­ву ате­ста­цію для їхньо­го ате­стат у про пов­ну за­галь­ну се­ре­дню осві т у .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.