«Кі­но» на всю Єв­ро­пу

Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі, як і обі­цяв, по­вер­нув­ся 10 ве­ре­сня до Укра­ї­ни. По­вер­не­н­ня су­про­во­джу­ва­ли «бої мі­сце­во­го зна­че­н­ня» та по­ру­ше­ні кри­мі­наль­ні спра­ви

Ukrayina Moloda - - Політика - На­та­лія ЛЕБІДЬ

Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча По­ро­шен­ка, який не­що­дав­но хва­лив­ся, що про­вів 144 ре­фор­ми, мо­жна при­ві­та­ти зі 145-м «до­ся­гне­н­ням». Гань­ба, ко­тру у не­ді­лю за йо­го на­ка­зом вла­шту­ва­ли на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні, не про­пу­ска­ю­чи в Укра­ї­ну Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, ма­ти­ме не­га­тив­ні на­слід­ки для Укра­ї­ни. І якщо по­пе­ре­дник По­ро­шен­ка — Ві­ктор Яну­ко­вич — від­ра­зу по­хо­вав єв­ро­ін­те­гра­цій­ні пер­спе­кти­ви Укра­ї­ни, то Пе­тро Оле­ксі­йо­вич ро­бить це по­сту­по­во, але на­по­ле­гли­во. Су­дя­чи з від­гу­ків іно­зем­ної (поль­ської, зокре­ма) пре­си, єв­ро­пей­цям ду­же не спо­до­ба­ло­ся по­за­вчо­ра­шнє «шоу», яке, на їхню дум­ку, су­пе­ре­чи­ло взя­тим Укра­ї­ною зо­бов’яза­н­ням.

Хро­ні­ка по­дій

Не­має сум­ні­вів, що на­ші чи­та­чі від­слід­ко­ву­ва­ли по­дії, пов’яза­ні з по­вер­не­н­ням Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шв­лі, тож на­га­да­є­мо те­зо­во про все, що від­бу­ва­ло­ся з по­лі­ти­ком остан­нім ча­сом. Як ві­до­мо, 26 ли­пня Пе­тро По­ро­шен­ко по­зба­вив гру­зин­сько­го лі­де­ра укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства — звіс­тка про це за­ста­ла фі­гу­ран­та в Аме­ри­ці. Са­а­ка­шві­лі від­ра­зу по­обі­цяв, що не­о­дмін­но по­вер­не­ться і що має в за­па­сі кіль­ка фор­ма­тів та­ко­го по­вер­не­н­ня. Але, про що са­ме йшло­ся, він не уто­чнив.

Утім осо­бли­ву ви­на­хі­дли­вість Са­а­ка­шві­лі так і не про­де­мон­стру­вав — 10 ве­ре­сня по­лі­тик зби­рав­ся пе­ре­тну­ти укра­їн­сько-поль­ський кор­дон тра­ди­цій­но: на ав­то­бу­сі. Що­прав­да, в остан­ній мо­мент ав­то­бус за­мі­ни­ли по­їздом. По­тяг «Пе­ре­мишль—Ки­їв» дов­го не ру­шав, адже від На­ціо­наль­ної по­лі­ції (яка зго­дом це спро­сту­ва­ла) ні­би­то на­ді­йшов на­каз не про­пу­ска­ти транс­порт із па­са­жи­ром «на бор­ту», ко­тро­му за­бо­ро­не­но в’їзд в Укра­ї­ну. На­сту­пний по­во­рот сю­же­ту по­ля­гав у то­му, що Са­а­ка­шві­лі зно­ву пе­ре­сів на ав­то­бус, що ру­шив до про­пу­скно­го пун­кту «Ше­ги­ні».

Там, ближ­че до ве­чо­ра, Мі­хе­ї­лу Са­а­ка­шві­лі вда­ло­ся пе­ре­йти укра­їн­ський кор­дон — на­віть по­при те, що остан­ній був за­кри­тий бу­цім­то че­рез «за­мі­ну­ва­н­ня». При­хиль­ни­ки Мі­хо фа­кти­чно прор­ва­ли кор­дон, про­вів­ши сво­го лі­де­ра вза­га­лі без пред’яв­ле­н­ня до­ку­мен­тів. Від­так екс-пре­зи­дент Гру­зії від­був до Льво­ва, де вже встиг зу­стрі­ти­ся з ме­ром мі­ста Ан­дрі­єм Са­до­вим. Тим ча­сом по­лі­ція Льво­ва від­кри­ла кри­мі­наль­ну спра­ву за не­за­кон­ний пе­ре­тин кор­до­ну Са­а­ка­шві­лі та йо­го ко­ман­дою. А ось у Поль­щі пе­ре­ко­на­ні: для за­бо­ро­ни в’їзду Са­а­ка­шві­лі не бу­ло жо­дних під­став.

На­га­да­є­мо, що на­пе­ре­до­дні — 9 ве­ре­сня — Са­а­ка­шві­лі зу­стрів­ся у поль­сько­му мі­сті Же­шу­ві з Юлі­єю Ти­мо­шен­ко, Ва­лен­ти­ном На­ли­вай­чен­ком та ін­ши­ми на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми з «Ба­тьків­щи­ни» та «Са­мо­по­мо­чі». З Же­шу­ва екс-пре­зи­дент Гру­зії та йо­го гру­па під­трим­ки ви­ру­ши­ли на пункт про­пу­ску «Кра­кі­вець», по­бли­зу яко­го по­лі­ція зу­пи­ни­ла спо­ча­тку близь­ко 40, а по­тім по­над 100 лю­дей в ка­му­фля­жній фор­мі і з ме­та­ле­ви­ми пре­дме­та­ми в ру­ках, ко­трі ру­ха­ли­ся в бік дер­жав­но­го кор­до­ну. Там же пра­во­охо­рон­ці ви­ло­ви­ли й акти­віс­тку Femen, на яку скла­ли адмін­про­то­кол за дрі­бне ху­лі­ган­ство.

Тим ча­сом Гру­зія вже вдру­ге звер­ну­ла­ся до вла­ди Укра­ї­ни з про­ха­н­ням про екс­тра­ди­цію Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі. Ни­ні цей за­пит роз­гля­да­ють Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни та Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра. Те­пер, ко­ли Са­а­ка­шві­лі зно­ву опи­нив­ся на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, це дає Мін’юсту та ГПУ но­вий про­стір для ма­нев­ру.

Ре­а­кція сві­ту

Пер­шою на по­дії дов­ко­ла Са­а­ка­шві­лі від­ре­а­гу­ва­ла Поль­ща. Низ­ка там­те­шніх ЗМІ опу­блі­ку­ва­ла за­яву Яце­ка Са­рі­у­ша-Воль­сько­го, який при­був у Пе­ре­мишль ви­сло­ви­ти під­трим­ку Мі­хе­ї­лу Са­а­ка­шві­лі. Ви­ступ єв­ро­де­пу­та­та, зокре­ма, ви­сві­тлю­вав один із най­більш по­пу­ляр­них поль­ських ін­тер­нет-сай­тів — onet.pl. «Поль­ща у важ­кі мо­мен­ти бу­ла з пре­зи­ден­том Са­а­ка­шві­лі і пре­зи­дент Са­а­ка­шві­лі був із Поль­щею, на­при­клад у 2008 ро­ці, ко­ли Ро­сія на­па­ла на Гру­зію»,— за­явив єв­ро­де­пу­тат.

«З цих при­чин ми сьо­го­дні теж із ним, то­му що він має пра­во оскар­жи­ти не­за­кон­не рі­ше­н­ня вла­ди Укра­ї­ни що­до по­збав­ле­н­ня йо­го гро­ма­дян­ства. То­му сьо­го­дні ми со­лі­да­ри­зу­є­мо­ся з ним у йо­го на­ма­ган­ні, спо­ді­ва­ю­ся, успі­шно­му, пе­ре­тну­ти кор­до­ни», — на­го­ло­сив Са­рі­уш-Воль­ський.

На йо­го дум­ку, укра­їн­ська вла­да не має за­кон­них під­став для за­бо­ро­ни в’їзду в Укра­ї­ну Са­а­ка­шві­лі. «Ми вва­жа­є­мо, що це су­пе­ре­чи­ло б всім єв­ро­пей­ським стан­дар­там, які зо­бов’яза­ла­ся до­три­му­ва­ти Укра­ї­на від­по­від­но до до­го­во­ру про Асо­ці­а­цію з ЄС», — ска­зав Са­рі­уш-Воль­ський.

Єв­ро­де­пу­тат на­звав дії укра­їн­ської вла­ди не­ци­ві­лі­зо­ва­ни­ми і обі­цяв по­ру­ши­ти це пи­та­н­ня на най­ближ­чо­му за­сі­дан­ні Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту. Са­рі­у­шВоль­ський та­кож по­ві­до­мив, що спра­ву Са­а­ка­шві­лі мо­ні­то­рять поль­ський мі­ністр за­кор­дон­них справ Ві­тольд Ва­щи­ков­ський, мі­ністр вну­трі­шніх справ Ма­рі­уш Бла­щак, а та­кож мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Ан­джей Адам­чик. За сло­ва­ми єв­ро­де­пу­та­та, у поль­ське МЗС ви­кли­ка­ли по­сла Укра­ї­ни у Поль­щі для на­да­н­ня по­яснень.

При­го­ди Са­а­ка­шві­лі на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні ши­ро­ко ви­сві­тлю­ва­ли й іно­зем­ні ме­діа. Жур­на­ліст Крі­сто­фер Міл­лер, огля­дач Radio Free Europe, на­пи­сав про під­трим­ку, яку екс­пре­зи­ден­ту про­де­мон­стру­ва­ли йо­го іно­зем­ні ко­ле­ги. «По­са­до­ві осо­би в кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу за­яви­ли, що Са­а­ка­шві­лі мо­же по­да­ти за­яву що­до на­да­н­ня йо­му при­тул­ку в їхніх кра­ї­нах, але ко­ли­шній гру­зин­ський лі­дер за­явив, що у ньо­го не­має пла­нів та ба­жань шу­ка­ти при­ту­лок в ін­шій кра­ї­ні і він не бу­де від­мов­ля­ти­ся від по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну», — за­зна­чив Міл­лер.

Тим ча­сом агент­ство Reuters за­ци­ту­ва­ло са­мо­го Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, ко­трий під час ви­му­ше­но­го ув’язне­н­ня у ва­го­ні по­тя­га за­явив та­ке: «По­ро­шен­ко взяв усіх па­са­жи­рів по­тя­га в за­ру­чни­ки і роз­по­від­ає, що ні­хто звід­си не ви­йде». І це при то­му, що «тут є ді­ти, є зви­чай­ні гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, ко­трі хо­чуть по­вер­ну­ти­ся до­до­му», — ска­зав він.

Во­дно­час Са­а­ка­шві­лі за­явив, що не зби­ра­є­ться вла­што­ву­ва­ти «жо­дних ре­во­лю­цій» в Укра­ї­ні. Про це він ска­зав, їду­чи в ав­то­бу­сі в на­прям­ку кор­до­ну з Укра­ї­ною. «У ме­не не­має пла­нів ко­гось ски­да­ти. Мої пла­ни — при­їха­ти і за­хи­сти­ти свої пра­ва у су­ді без екс­це­сів», — під­кре­слив він. Са­а­ка­шві­лі до­дав, що «не зби­ра­є­ться вла­што­ву­ва­ти жо­дних Май­да­нів», а та­кож ви­сло­вив пе­ре­ко­на­н­ня, що Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко бо­ї­ться йо­го.

Втім на­віть при ба­жан­ні Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі на­вряд чи зор­га­ні­зу­вав би Май­дан на свою під­трим­ку. «Го­лос Аме­ри­ки» зі­брав дум­ки між­на­ро­дних огля­да­чів, один з яких — Але­ксандр Клар­ксон, ви­кла­дач лон­дон­сько­го ко­ро­лів­сько­го ко­ле­джу, від­зна­чив та­ке: «Са­а­ка­шві­лі вва­жає по­то­чну си­ту­а­цію сво­їм дра­ма­ти­чним по­вер­не­н­ням до укра­їн­ської по­лі­ти­ки, але він про­сто пе­ре­тво­рює се­бе на м’ячик для на­стіль­но­го те­ні­су для укра­їн­ських по­лі­ти­чних сил».

І до­дав: «Рей­тинг Са­а­ка­шві­лі мен­ший за 5%, він не має ме­ре­жі в укра­їн­ських ре­гіо­нах, а до­по­ма­га­ють йо­му лю­ди, які хо­чуть йо­го ви­ко­ри­ста­ти в сво­їх ін­те­ре­сах. Са­а­ка­шві­лі ста­но­вить та­ку ж за­гро­зу для По­ро­шен­ка, як і будь-який ін­ший без­ро­бі­тний шо­у­мен. Ре­фор­ма­то­рам кра­ще шу­ка­ти ін­шо­го лі­де­ра».

На­то­мість жур­на­ліст Coda Story На­та­лія Ан­те­ла­ва обу­рю­є­ться в сво­є­му Тві­те­рі: «Який бар­дак ство­рив По­ро­шен­ко. Втра­та па­спор­та ви­яви­лась по­зи­ти­вом для по­лі­ти­чної кар’єри Са­а­ка­шві­лі». Її дум­ку по­ді­ляє і Ме­тью Ку­пфер, ре­да­ктор «Гро­мад­сько­го», ко­трий го­то­вий «би­ти­ся об за­клад» в то­му, що «По­ро­шен­ко те­пер жал­кує, що по­зба­вив Са­а­ка­шві­лі гро­ма­дян­ства. По­тен­цій­но са­ме цим вчин­ком він від­но­вив по­лі­ти­чну кар’єру Мі­ші», — на­во­дить сло­ва Ку­пфе­ра «Го­лос Аме­ри­ки».

На­слід­ки

Як слу­шно за­ува­жує ко­ли­шній по­сол США в Укра­ї­ні Сті­вен Пай­фер, по­збав­ле­н­ня екс-го­ло­ви Оде­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції та ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Гру­зії Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни ство­ри­ло «про­бле­му з ні­чо­го». Про­те про­бле­ма ви­ни­кла, і на­ра­зі, ма­буть, ні­хто не ві­зьме­ться спро­гно­зу­ва­ти, яким мо­же бу­ти її розв’яза­н­ня.

На дум­ку на­ро­дно­го де­пу­та­та, чле­на ко­ле­гії Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Ан­то­на Ге­ра­щен­ка, все «має за­вер­ши­ти­ся пред’яв­ле­н­ням пі­дозр усім тим, хто нав­ми­сно по­ру­шив дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни, в то­му чи­слі й про­во­ка­то­рам з чи­сла на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, які по­да­ли по­га­ний при­клад не­за­кон­но­го пе­ре­ти­ну кор­до­ну».

«5 при­кор­дон­ни­ків і 11 по­лі­цей­ських отри­ма­ли трав­ми під час про­ри­ву гру­пи про­во­ка­то­рів

на чо­лі з Мі­хе­ї­лом Са­а­ка­шві­лі че­рез пункт про­пу­ску «Ше­ги­ні», — за­зна­чив він. «Го­лов­ною ме­тою про­во­ка­то­рів, які не­за­кон­но про­ри­ва­ли дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни, бу­ло до­мог­ти­ся кро­во­про­ли­т­тя, що су­про­во­джу­є­ться сце­на­ми бру­таль­но­го на­силь­ства з бо­ку спів­ро­бі­тни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів», — за­явив Ге­ра­щен­ко.

Тим ча­сом по­лі­ція Львів­щи­ни від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом про­ри­ву кор­до­ну екс-пре­зи­ден­том Гру­зії і екс­гла­вою Оде­ської ОДА Мі­хе­ї­лом Са­а­ка­шві­лі, а та­кож йо­го при­хиль­ни­ка­ми. У по­лі­ції по­ві­до­ми­ли, що слід­чи­ми ці дії ква­лі­фі­ко­ва­ні за озна­ка­ми ч. 1 ст. 332 КК. За вчи­не­н­ня цьо­го кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня пе­ред­ба­че­но по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до п’яти ро­ків, з кон­фі­ска­ці­єю транс­порт­них або ін­ших за­со­бів вчи­не­н­ня зло­чи­ну.

Утім, чи ді­йде до тюр­ми у ви­пад­ку з Са­а­ка­шві­лі — не­ві­до­мо. Мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков за­про­по­ну­вав по­лі­ти­ку пев­ний ал­го­ритм дій. На йо­го дум­ку, «Са­а­ка­шві­лі і всім, хто не­за­кон­но пе­ре­йшов кор­дон, по­трі­бно не­гай­но ви­бра­ти з двох ва­рі­ан­тів: при­бу­ти в пункт про­пу­ску «Ше­ги­ні» і прой­ти про­це­ду­ру оформ­ле­н­ня та/або при­бу­ти в під­роз­діл Мі­гра­цій­ної слу­жби». «Всім уча­сни­кам «про­ри­ву», в то­му чи­слі на­ро­дним де­пу­та­там, на­ле­жить з’яви­ти­ся в по­лі­цію для на­да­н­ня свід­чень», — до­дав Ава­ков.

Утім, по­ді­бна ре­є­стра­ція на кор­до­ні не по­збав­ляє від­по­від­аль­но­сті фі­гу­ран­тів спра­ви. «Ко­жен пер­со­наж із тих, хто брав участь у про­ри­ві кор­до­ну й на­па­ді на при­кор­дон­ни­ків і по­лі­цей­ських, бу­де «офі­зи­че­ний», вста­нов­ле­ний і за­знає по­ка­ра­н­ня з бо­ку за­ко­ну», — за­пев­нив Ава­ков.

Мі­ністр до­дав, що «при­ни­зли­ва кар­тин­ка про­ри­ву кор­до­ну з бо­ку Укра­ї­ни ма­сов­кою акти­ві­стів — це мо­рок. І спра­ва не в осо­би­сто­стях і не в су­ті кон­флі­кту — це са­мо­гу­бна руй­на­ція ін­сти­ту­цій­но­сті. Це роз­вал фун­да­мен­тів, на яких ми бу­ду­є­мо кра­ї­ну, — не­за­ле­жно від тих чи ін­ших по­лі­ти­чних груп при вла­ді».

Во­дно­час на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Му­ста­фа Найєм, який зу­стрі­чав Са­а­ка­шві­лі на кор­до­ні, за­зна­чає, що «ме­жі ма­ра­зму пе­ре­йшли на­ба­га­то ра­ні­ше, на Бан­ко­вій. Спо­ча­тку це ідіот­ське по­збав­ле­н­ня гро­ма­дян­ства. По­тім це де­біль­не за­мов­чу­ва­н­ня, «ті­ту­шки» на при­кор­дон­но­му пун­кті, не­до­лу­ге бло­ку­ва­н­ня «Ін­тер­сі­ті» та «мі­ну­ва­н­ня» КПП. Про­тя­гом мі­ся­ців ми бу­ли свід­ка­ми зло­вжи­вань усі­ма мо­жли­ви­ми ін­сти­ту­та­ми і ор­га­на­ми — Слу­жбою без­пе­ки, ру­чною Укр­за­лі­зни­цею, спів­ро­бі­тни­ка­ми КПП і по­лі­ції», — за­зна­чив Найєм.

Ці­ка­во, що під кри­мі­наль­ну ста­т­тю, якою МВС ни­ні по­гро­жує Са­а­ка­шві­лі, по­тра­пляє і Юлія Ти­мо­шен­ко — як одна з тих осіб, що пе­ре­тну­ла дер­жав­ний кор­дон не­за­кон­но. Ми­мо­во­лі за­кра­да­є­ться дум­ка про те, що не­діль­ні екс­це­си бу­ли за­ті­я­ні за­для усу­не­н­ня з по­лі­ти­чно­го по­ля са­ме Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ни — го­лов­но­го кон­ку­рен­та Пе­тра По­ро­шен­ка на на­сту­пних пре­зи­дент­ських ви­бо­рах. «УМ» уже пи­са­ла про те, як Бан­ко­ва ла­має го­ло­ву над ви­рі­ше­н­ням ці­єї про­бле­ми. Чер­го­ва су­ди­мість ЮВТ пе­ре­криє їй шлях до вла­ди, а це і є те, чо­го остан­нім ча­сом до­би­ва­є­ться Пре­зи­дент По­ро­шен­ко.

Фо­то Ра­діо «Сво­бо­да».

Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі з си­ном Ні­ко­ло­зом у по­тя­гу в Пе­ре­ми­шлі, 10 ве­ре­сня 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.