Нав­па­ки

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Ар­ка­дій МУЗИЧУК Ки­їв

За­страй­ку­ва­ли дру­жно лі­ка­рі: «Як лі­ку­вать? — не­ма до ру­чок стер­жнів. До то­го ще збі­дні­ли ха­ба­рі… Ось вам, па­но­ве, ва­ша не­за­ле­жність!» Двад­ця­тий рік пен­сіо­нер Па­нас До пра­ці за­кли­ка си­но­чків-ле­жнів: «Не­має ба­тька Ста­лі­на на вас! Це все во­на — це ва­ша не­за­ле­жність!» На ву­ли­ці, роз­ри­тій п’ятий рік, Сто­ять та­бли­чки: «Будь­те обе­ре­жні!» І ко­жен раз на чийсь сер­ди­тий крик Хтось від­по­вість: «Це ж ва­ша не­за­ле­жність!». Роз­кра­ли все. І на­віть сто­ро­жів. Ли­шивсь пі­сок і два га­ки по­же­жні. Зав­ба­зою до­гна­ли на ме­жі — Те­пер си­дить і лає не­за­ле­жність. Ко­рів на паль­цях мо­жна ра­ху­вать, Хо­ча нав­ко­ло є по­ля без­ме­жні, Та в бур’янах, бо ні­ко­му орать Уже дав­но, а вин­на — не­за­ле­жність. По­ла­я­лись, по­би­ли­ся друж­ки, Бо по­гля­ди у хло­пців про­ти­ле­жні. Обоє у лі­кар­ні, а жін­ки: «Ось до­ве­ла до чо­го не­за­ле­жність!» Те­че тру­ба, чи за­блу­див­ся пес На ву­ли­ці Лі­в­обе­ре­жній, Чи на стов­па на­їхав «Мер­се­дес» — І зно­ву вин­на, ба­чте, не­за­ле­жність. О ні, па­но­ве, все тут нав­па­ки – Не нам во­на, а ми їй за­ви­ни­ли. Один одно­му го­стрим язи­ки І, на­че п’яв­ки, смо­кчем з неї си­ли.

По­стій­ні су­пе­ре­чки в ін­тер­нет-спіль­но­ті що­до есте­ти­чно­го оформ­ле­н­ня при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії чи ди­зай­нер­ських «ізи­сків» ама­то­рів у під’їздах бу­дин­ків на­во­дить на роз­ду­ми: а що кра­ще — чи­стий, охай­ний ко­ри­дор, хоч і оздо­бле­ний у сти­лі кітч (фо­то лі­во­руч) чи за­не­дба­ний, за­пльо­ва­ний, за­смі­че­ний під’їзд, де по­стій­но «ту­су­ю­ться» нар­ко­ма­ни і п’яни­чки. Зви­чай­но, хо­ті­ло­ся б про­жи­ва­ти у но­во­му су­ча­сно­му бу­дин­ку зі стиль­но оформ­ле­ни­ми ін­тер’єра­ми (пра­во­руч), але хто дасть га­ран­тію, що без ва­ших ста­рань і він не­за­ба­ром не пе­ре­тво­ри­ться на «бом­жа­тню»? Тож не вар­то че­ка­ти «до­бро­го дя­дю» (чи тьо­тю), а обла­што­ву­ва­ти своє жи­т­тя са­мо­стій­но, при­найм­ні на рів­ні вла­сно­го під’їзду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.