Ро­дин­ний шлях до чем­піон­ства

Най­кра­щим бо­ксе­ром чем­піо­на­ту сві­ту-2017 се­ред усіх ва­го­вих ка­те­го­рій став пол­та­вець Оле­ксандр Хи­жняк

Ukrayina Moloda - - Людина - Ін­на ТЕСЛЕНКО

...Крім ша­ле­них фі­зи­чних на­ван­та­жень і спар­тан­сько­го роз­по­ряд­ку дня, спортс­ме­ни, які пре­тен­ду­ють на сві­то­ву пер­шість, зму­ше­ні мі­ся­ця­ми ви­сна­жу­ва­ти се­бе ще й спе­ці­аль­ним ре­жи­мом хар­чу­ва­н­ня. То­му най­ча­сті­ше ку­лі­нар­ни­ми ше­дев­ра­ми, а над­то ж спо­ку­сли­вою де­сер­тною ви­пі­чкою Лю­дми­ли Во­ло­ди­ми­рів­ни на­со­ло­джу­ю­ться «по­за­ре­жим­ні» ро­ди­чі. Але є рід­кі­сні ви­ня­тко­ві дні, ко­ли мо­лод­ший Са­ша мо­же не оми­на­ти де­ся­тою до­ро­гою обі­дній стіл. Що­ра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня чер­го­во­го чем­піо­на­ту (Укра­ї­ни, Єв­ро­пи, сві­ту) ма­ма при­ймає за­мов­ле­н­ня по те­ле­фо­ну. І, до­ки силь­на по­ло­ви­на сі­мей­ства з по­чу­т­тям ви­ко­на­но­го обов’яз­ку до­лає до­ро­гу до­до­му, го­тує сма­чне і кра­си­ве до­ма­шнє при­ві­та­н­ня... Срі­бний при­зер чем­піо­на­ту сві­ту-2017, ка­зах­стан­ський бо­ксер Абіль­хан Аман­ку­лов, в ін­терв’ю пі­сля фі­наль­но­го бою ска­зав:

— Я ра­дий, що став срі­бним при­зе­ром на та­ко­му ве­ли­ко­му тур­ні­рі. З во­лі Все­ви­шньо­го я став дру­гим. У фі­на­лі у ме­не не ви­йшло бо­ксу­ва­ти в мо­є­му сти­лі. Я був го­то­вий до­бре, але не зміг ви­ко­на­ти те, що хо­ті­ли ба­чи­ти від ме­не тре­не­ри. Так ви­йшло... Але і су­пер­ник був хо­ро­ший. Та­кти­ка бу­ла обра­на пра­виль­на, під ньо­го, але я не зміг її ре­а­лі­зу­ва­ти.

Ген­ди­ре­ктор про­мо­у­тер­ської ком­па­нії «K2 Promotion Ukraine» Оле­ксандр Кра­сюк:

— За Хи­жня­ком спо­сте­рі­гаю вже тре­тій рік. На ринг Са­ша зав­жди ви­хо­див не би­ти­ся, а пе­ре­ма­га­ти. Цю енер­ге­ти­ку ду­же від­чу­вав зал. Є рі­зні спортс­ме­ни: ті, які на­ма­га­ю­ться по­ка­за­ти кла­сний бокс, кла­сне шоу, де­які ви­хо­дять на ринг, бо так тре­ба, — для них ре­зуль­тат не ва­жли­вий... А ось він іде на ринг по пе­ре­мо­гу, і не має зна­че­н­ня, хто пе­ред ним, на яко­му во­ни тур­ні­рі або де пе­ре­бу­ва­ють. Мо­жу ска­за­ти, що у цьо­го хло­пця ду­же ве­ли­кі пер­спе­кти­ви.

Сі­мей­на ко­ман­да чем­піо­на сві­ту: Оле­ксандр Хи­жняк-мо­лод­ший, ма­ма чем­піо­на Лю­дми­ла і йо­го без­змін­ний тре­нер Оле­ксандр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.