Тре­тя не зай­ва

По­при не­пе­ре­кон­ли­вий ви­ступ на «Ю-Ес оу­пен»-2017, Елі­на Сві­то­лі­на під­ня­ла­ся на ре­кор­дну для Укра­ї­ни ви­со­ту в сві­то­во­му рей­тин­гу

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

У ча­си, ко­ли вер­ши­ну жі­но­чо­го те­ні­су очо­лю­ва­ла Ка­ро­лін Во­зня­цьки з Да­нії, тіль­ки й бу­ло роз­мов про від­су­тність у її до­роб­ку пе­ре­мог на тур­ні­рах «Ве­ли­ко­го шо­ло­ма». Від­то­ді, ко­ли в жов­тні 2010 ро­ку Ка­ро­лін під­ня­ла­ся на пер­шу схо­дин­ку рей­тин­гу WTA, сплив­ло ба­га­то ча­су — Во­зня­цьки вже дав­но не те­ні­сна при­ма, не­має до­сі в її акти­ві й ве­ли­ких трі­ум­фів на «Гранд сле­мі».

Що вді­єш, але осо­бли­вість на­ра­ху­ва­н­ня Жі­но­чою те­ні­сною асо­ці­а­ці­єю рей­тин­го­вих очок на­віть і без здо­бу­тих «шо­ло­мів» до­зво­ляє на­по­ле­гли­вим те­ні­сис­ткам по­сту­паль­но ру­ха­ти­ся вго­ру та­бе­лем про ран­ги. При­мі­ром, по­пе­ре­дня йо­го очіль­ни­ця — че­шка Ка­ро­лі­на Плі­шко­ва — та­кож не пе­ре­ма­га­ла у Мель­бур­ні, Па­ри­жі, Уїм­бл­до­ні чи Нью-Йор­ку, про­те са­ме во­на бу­ла «но­ме­ром один» на остан­ньо­му в се­зо­ні «Ве­ли­ко­му шо­ло­мі», ма­ю­чи при цьо­му ду­же хо­ро­ший шанс роз­жи­ти­ся зна­ко­вим тро­фе­єм. Ді­став­шись чвер­тьфі­на­лу, най­більш рей­тин­го­вим су­пер­ни­ком пер­шої сі­я­ної Плі­шко­вої бу­ла дев’ята ра­ке­тка «Ю-Ес оу­пен»-2017 Ве­не­ра Уї­льямс.

Однак під­твер­ди­ти в Нью-Йор­ку ви­со­кий ста­тус не змо­гла ні мо­ло­да Плі­шко­ва, ні до­свід­че­на Уї­льямс-стар­ша, до­зво­лив­ши ро­зі­гра­ти чем­піон­ський ти­тул учо­ра­шнім аме­ри­кан­ським «ті­ней­дже­рам» — Ме­ді­сон Кіз та Сло­ан Сті­венс. Оста­н­ня, зре­штою, й ста­ла сен­са­цій­ною пе­ре­мо­жни­цею «Ю-Ес оу­пен»-2017, хо­ча пе­ред зма­га­н­ня­ми й не ма­ла до­ста­тніх пе­ред­умов для чем­піон­ства.

Не див­но, що в умо­вах, ко­ли жо­ден з лі­де­рів по­сі­ву не ді­став­ся пів­фі­наль­ної ста­дії, в онов­ле­но­му рей­тин­гу WTA від­бу­ли­ся сер­йо­зні пер­тур­ба­ції. Перш за все, вар­то ска­за­ти, що в жі­но­чо­му те­ні­сі з’яви­ла­ся аб­со­лю­тно но­ва при­ма, ко­трою пі­сля Від­кри­тої пер­шо­сті США ста­ла пе­ре­мо­жни­ця цьо­го­рі­чно­го Уїм­бл­до­ну — іспан­ка Гар­бі­ньє Му­гу­ру­са. Ін­ша не­спо­ді­ван­ка — чер­го­вий стри­бок на­го­ру на­шої най­силь­ні­шої те­ні­сис­тки Елі­ни Сві­то­лі­ної. За­ли­шив­ши (пі­сля по­раз­ки в че­твер­то­му ко­лі Ме­ді­сон Кіз) до­во­лі ра­но тур­нір, пер­ша ра­ке­тка Укра­ї­ни ма­ла до­во­лі ма­ло шан­сів для рей­тин­го­во­го про­гре­су. Утім спор­тив­на до­ля роз­по­ря­ди­ла­ся по-сво­є­му, ро­зі­грав­ши не­об­хі­дну для Сві­то­лі­ної ком­бі­на­цію. Не про­би­ла­ся до пів­фі­на­лу «Ю-Ес оу­пен» Плі­шко­ва, за ме­жа­ми фі­на­лу за­ли­ши­ла­ся Уї­льямс-стар­ша. Й у під­сум­ку — уні­каль­не до­ся­гне­н­ня укра­їн­сько­го те­ні­су, пред­став­ник яко­го впер­ше в істо­рії під­няв­ся на тре­тю схо­дин­ку в та­бе­лі про ран­ги. На­га­да­є­мо, що по­пе­ре­днім кра­щим до­ся­гне­н­ням на­ших спів­ві­тчи­зни­ків у рей­тин­го­вих зма­га­н­нях бу­ло че­твер­те мі­сце Ан­дрія Ме­две­дє­ва (в про­то­ко­лі АТР) та Сві­то­лі­ної (у WTA). Те­пер же, за під­сум­ка­ми Від­кри­тої пер­шо­сті США, Елі­ні на­ле­жить уні­каль­не осо­би­сте до­ся­гне­н­ня.

До­да­мо, що пе­ре­мож­цем чо­ло­ві­чо­го «Ю-Ес оу­пен»-2017, пе­ре­міг­ши у ста­ту­сі пер­шо­го сі­я­но­го Ке­ві­на Ан­дер­се­на з ПАР, став іспа­нець Ра­фа­ель На­даль, за­ко­но­мір­но за­ли­шив­шись на вер­ши­ні Асо­ці­а­ції те­ні­си­стів-про­фе­сіо­на­лів.

Фо­то з сай­та sapronov-tennis.org.

Елі­на Сві­то­лі­на під­ко­ри­ла не­ба­че­ний ра­ні­ше ві­тчи­зня­ни­ми те­ні­си­ста­ми ру­біж.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.