Мов­ча­н­ня — зо­ло­то

Екс-дру­жи­на То­ма Кру­за чо­ти­ри ро­ки при­хо­ву­ва­ла від пу­блі­ки но­во­го ко­ха­но­го

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Які ли­ше умо­ви не ви­су­ва­ють «ко­ли­шні» чо­ло­ві­ки та дру­жи­ни при ро­зір­ван­ні шлю­бу, аби ли­ше на­со­ли­ти сво­їм бла­го­вір­ним! Том Круз, на­при­клад, під час роз­лу­че­н­ня з актри­сою Ке­ті Холмс за­бо­ро­нив їй будь-які кри­ти­чні ко­мен­та­рі що­до ньо­го са­мо­го та са­єн­то­ло­гії, а та­кож про­тя­гом п’яти ро­ків з’яв­ля­ти­ся на лю­дях з ін­шим чо­ло­ві­ком. «Їй до­зво­ле­но зу­стрі­ча­ти­ся, але во­на не мо­же ро­би­ти це пу­блі­чно. І во­на не по­вин­на до­зво­ля­ти ін­шо­му чо­ло­ві­ку на­бли­жа­ти­ся до сво­єї до­чки Су­рі», — пи­шуть аме­ри­кан­ські та­бло­ї­ди з по­си­ла­н­ням на дру­зів Ке­ті.

Ці­на пи­та­н­ня бу­ла до­сить ви­со­кою — за ін­фор­ма­ці­єю Radar Online, за умо­ви до­три­ма­н­ня ці­єї уго­ди Том Круз мав ви­пла­ти­ти 3,6 міль­йо­на фун­тів (десь 4,8 міль­йо­на до­ла­рів) як «алі­мен­ти» їхній донь­ці Су­рі та ще 3,8 міль­йо­на фун­тів (по­над 5 міль­йо­нів до­ла­рів) са­мій Холмс. Тож мов­ча­ти бу­ло за­ра­ди чо­го.

Але дня­ми тер­мін п’яти­рі­чної обі­тни­ці за­кін­чив­ся (Том Круз та Ке­ті Холмс роз­лу­чи­ли­ся у 2012-му пі­сля ше­сти ро­ків шлю­бу), і актри­са та­ки з’яви­ла­ся на пля­жі Ма­лі­бу у су­про­во­ді зір­ки філь­му «Джан­го звіль­не­ний» Джей­мі Фо­кса. Хо­ча чу­тки про ро­ман між акто­ра­ми з’яви­ли­ся ще у 2013-му, до­сі во­ни всі­ля­ко при­хо­ву­ва­ли свої сто­сун­ки і роз­по­від­а­ли, що про­сто дру­зі, ко­ле­ги і су­сі­ди. Те­пер же па­па­ра­ці зня­ли па­ро­чку, ко­ли ті три­ма­ли­ся за ру­ки і обі­йма­ли­ся.

Що ж, Бог у по­міч. Ще рік то­му Ке­ті Холмс в ін­терв’ю за­яви­ла, що ві­рить у ко­ха­н­ня. Ра­птом, це во­но? Бо з ба­тьком сво­єї донь­ки на­віть че­рез п’ять ро­ків пі­сля роз­лу­че­н­ня Ке­ті пра­кти­чно не роз­мов­ляє. А бу­ла ж лю­бов!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.