Го­тель — за роз­мі­ром з се­ло

У Швей­ца­рії зна­йшли спо­сіб, як збе­рег­ти на­се­ле­ний пункт від ви­ми­ра­н­ня

Ukrayina Moloda - - Спорт - На­та НЕТУДИХАТА

Що ро­би­ти, якщо в се­лі, де ще в ХІХ сто­літ­ті про­жи­ва­ло близь­ко 300 осіб, ни­ні ли­ши­ло­ся їх тіль­ки 16, і то — усі пен­сіо­не­ри? Якщо в се­лі не­має ні шко­ли, ні ма­га­зи­ну, за­те є пре­кра­сна при­ро­да і роз­кру­че­ний бренд Швей­цар­ських Альп?

Ори­гі­наль­ний ви­хід із си­ту­а­ції зна­йшла вла­да Швей­ца­рії, ви­рі­шив­ши пе­ре­тво­ри­ти най­мен­ше в дер­жа­ві се­ло Ко­ріп­по, що в кан­то­ні Ти­чи­но, в один ве­ли­кий го­тель. Бу­ли ви­ді­ле­ні ко­шти для то­го, щоб від­ре­став­ру­ва­ти за­ки­ну­ті бу­дин­ки і зро­би­ти на те­ри­то­рії се­ла так зва­ний «роз­ки­ну­тий го­тель». Для цьо­го усі по­ки­ну­ті бу­дин­ки ма­ють від­ре­мон­ту­ва­ти, обла­дна­ти сан­ву­зла­ми, про­кла­сти во­до­гін і ка­на­лі­за­цію. А ре­є­стра­ція ту­ри­стів від­бу­ва­ти­ме­ться в мі­сце­во­му ба­рі. На все це пі­де не мен­ше ро­ку, однак пі­сля цьо­го швей­цар­ці спо­ді­ва­ю­ться, що Ко­ріп­по отри­має но­ве жи­т­тя.

Ди­ре­ктор з ту­ри­зму кан­то­ну Ти­чи­но Еліа Фра­пол­лі спо­ді­ва­є­ться, що онов­ле­ний го­тель ста­не ро­дзин­кою краю і чу­до­вим мі­сцем, ку­ди мо­жна вте­кти від ін­фор­ма­цій­но­го пе­ре­на­ван­та­же­н­ня ХХІ сто­лі­т­тя. «Це бу­де іде­аль­не мі­сце для то­го, що ми на­зи­ва­є­мо ци­фро­вою де­то­кси­ка­ці­єю», — за­пев­нив він.

Вар­то до­да­ти, що в Укра­ї­ні так са­мо є ба­га­то фан­та­сти­чних ма­льов­ни­чих місць, да­ле­ких від благ ци­ві­лі­за­ції. Так са­мо, як і по­ки­ну­тих ви­ми­ра­ю­чих сіл. Нам би ще ідей та­ких, як у Швей­ца­рії, і ре­кла­ми від­по­від­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.