І нас учать, і ми вчи­мо

Стар­ту­ва­ли одні з на­ймас­шта­бні­ших на те­ри­то­рії Укра­ї­ни вій­сько­вих на­вчань

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львів­ська область

Вiд по­ча­тку ти­жня на ба­зі Мі­жна­ро­дно­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пу­тних військ Укра­ї­ни іме­ні геть­ма­на Пе­тра Са­гай­да­чно­го офі­цій­но роз­по­ча­ли­ся укра­їн­сько-аме­ри­кан­ські ко­ман­дно-штаб- ні на­вча­н­ня із за­лу­че­н­ням військ «Ре­під Трай­дент2017» («Стрім­кий Орел2017»). Це­ре­мо­нію від­кри­т­тя від­ві­да­ла На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний по­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі Йо­ва­но­вич.

За­галь­на кіль­кість ар­мій­ців, які бра­ти­муть участь у вій­сько­вих ма­нев­рах, ся­гає 2,5 тис. осіб. Ок- рім Укра­ї­ни та США, свою по­ту­гу і міць де­мон­стру­ва­ти­муть вій­сько­ві під­роз­ді­ли Ка­на­ди, Бол­га­рії, Гру­зії, Есто­нії, Іта­лії, Ла­твії, Ли­тви, Мол­до­ви, Нор­ве­гії, Поль­щі, Ру­му­нії, Ту­реч­чи­ни та Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Пред­став­ни­ки ар­мій США та Ка­на­ди сфор­му­ва­ли най­біль­ший кон- тин­гент — при­бли­зно 500 осіб. Укра­їн­ську сто­ро­ну пред­став­ля­ти­муть по­над ти­ся­ча вій­сько­ви­ків. Біль­шість із них — уча­сни­ки бо­йо­вих дій у зо­ні про­ве­де­н­ня АТО на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, то­му, без­пе­ре­чно, во­ни акцен­ту­ва­ти­муть на до­сві­ді про­ти­сто­я­н­ня гі­бри­дним фор­мам зброй­ної агре­сії.

Усу­пе­реч за­бо­ро­ні пре­зи­ден­та Мол­до­ви Іго­ря До­до­на від­прав­ля­ти на­ціо­наль­ну ар­мію на на­вча­н­ня, пред­став­ни­ки зброй­них сил ці­єї кра­ї­ни з «до­зво­лу» уря­ду та­ки бе­руть участь у «Ре­під Трай­дент-2017».

Як п о в і д о мляє п р е с - слу­жба Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, в рам­ках на­вчань аме­ри­кан­ські вій­сько­ві фа­хів­ці про­ве­дуть низ­ку те­о­ре­ти­чних та пра­кти­чних за­нять, на яких від­пра­цьо­ву­ва­ти­муть еле­мен­ти ме­ди­чної ева­ку­а­ції, де­сан­ту­ва­н­ня ван­та­жів та осо­бо­во­го скла­ду то­що. Для цьо­го бу­де за­лу­че­но де­кіль­ка де­ся­тків оди­ниць ав­то­мо­біль­ної та лег­кої бро­ньо­ва­ної те­хні­ки, лі­та­ків і ге­лі­ко­пте­рів вій­сько­во-транс­порт­ної авіа­ції.

На­вча­н­ня вклю­ча­ти­муть про­ве­де­н­ня двох фаз — ко­ман­дно-шта­бної та по­льо­вої — три­ва­ти­муть два ти­жні на рі­зних ді­лян­ках по­лі­го­на.

Є та­ка про­фе­сія — Ба­тьків­щи­ну за­хи­ща­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.