З ро­бо­том за пар­ту

У Ки­є­ві шко­ля­рів на­вча­ти­муть кон­стру­ю­ва­ти ро­бо­то­те­хні­ку

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лі­на ТЕСЛЕНКО

За­вер­шу­є­ться на­бір до уні­каль­ної шко­ли — Цен­тру те­хні­чної твор­чо­сті, де шко­ля­рі опа­но­ву­ва­ти­муть зов­сім не шкіль­ні на­у­ки — ро­бо­то­те­хні­ку, ство­ре­н­ня без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів та кон­стру­ю­ва­н­ня ро­бо­тів. Центр за­по­ча­тко­ва­ний гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю, яку очо­лив Оле­ксандр Шев­чук — мо­ло­дий вче­ний, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук, ви­кла­дач На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня Укра­ї­ни.

За під­трим­ки ре­кто­ра уні­вер­си­те­ту Ста­ні­сла­ва Ні­ко­ла­єн­ка, де­ка­на фа­куль­те­ту Зи­но­вія Ру­жи­ла та пре­зи­ден­та The SOCIAL DEVELOPMENT INSTITUTE Ми­хай­ла Ка­за­рен­ка з кві­тня по сер­пень цьо­го ро­ку до­сить успі­шно про­йшов екс­пе­ри­мен­таль­ний курс шко­ли ро­бо­то­те­хні­ки. Сво­їх пер­ших учнів Оле­ксандр Шев­чук зна­йшов, обі­йшов­ши дов­ко­ли­шні на­вчаль­ні за­кла­ди. Най­мо­лод­шо­му бу­ло 9 ро­ків, най­стар­шо­му — 16. За­раз Центр актив­но фор­мує но­ві гру­пи для кур­сів «Ро­бо­то­те­хні­ка», «Без­пі­ло­тні лі­таль­ні апа­ра­ти» та «Кон­стру­ю­ва­н­ня ро­бо­тів». За­пи­са­ти­ся до шко­ли, прой­ти те­сти та отри­ма­ти до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію мо­жна на сай­ті http:// centertc.org.

Як по­яснює один зі спів­ор­га­ні­за­то­рів про­е­кту Ми­хай­ло Ка­за­рен­ко, в США не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня ін­те­ле­кту­аль­но­го рів­ня мо­ло­ді усві­до­ми­ли вже ба­га­то ро­ків то­му. По всій кра­ї­ні існує ме­ре­жа спе­ці­аль­них дер­жав­них шкіл, ку­ди пі­сля во­сьмо­го кла­су на кон­кур­сних за­са­дах всту­па­ють обда­ро­ва­ні ді­ти. Кон­курс у ці шко­ли ся­гає до кіль­кох со­тень ді­тей на одне мі­сце. Ви­пу­скни­ків та­ких шкіл по­тім із за­до­во­ле­н­ням при­йма­ють у про­від­них уні­вер­си­те­тах сві­ту. В Укра­ї­ні не­ма і ще не ско­ро з’яв­ля­ться шко­ли та­ко­го рів­ня, але вже за­раз най­про­гре­сив­ні­ші уні­вер­си­те­ти ство­рю­ють на сво­їй ба­зі Цен­три те­хні­чної твор­чо­сті, які по­кли­ка­ні від­би­ра­ти і роз­ви­ва­ти зді­бно­сті те­хні­чно обда­ро­ва­них ді­тей. Са­ме та­ку ме­ту ста­вить пе­ред со­бою і ки­їв­ська шко­ла ро­бо­то­те­хні­ки.

У Цен­трi на­го­ло­шу­ють: охо­чим всту­пи­ти до шко­ли слід усві­до­ми­ти, що це не ди­тя­чий гур­ток, це про­гра­ма, яка по­кли­ка­на ві­ді­бра­ти з ба­га­тьох ді­тей на­йо­бда­ро­ва­ні­ших та роз­ви­ну­ти їхні та­лан­ти до ма­кси­маль­но­го рів­ня. Кін­це­ва ме­та про­гра­ми — це вступ на держ­за­мов­ле­н­ня в НУБІП або до Мас­са­чу­сет­сько­го уні­вер­си­те­ту чи ін­ших все­сві­тньо ві­до­мих уні­вер­си­те­тів, що го­ту­ють фа­хів­ців для ро­бо­ти з най­су­ча­сні­ши­ми те­хно­ло­гі­я­ми.

Про­гра­ма пов­ні­стю без­пла­тна для ді­тей. Кан­ди­да­ти, які прой­дуть те­сти з ма­те­ма­ти­чної ло­гі­ки та ан­глій­ської мо­ви, ли­ше вно­сять ре­є­стра­цій­ний вне­сок на по­ча­тку се­ме­стру. Усе обла­дна­н­ня для на­вча­н­ня при­дба­но за ра­ху­нок по­жертв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.