«Нам та­бле­ток від жа­ді­бно­сті»

Ці­ни на м’ясо обі­ця­ють зни­зи­ти, про­шер­стив­ши мо­но­по­лі­стів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Оле­на ЯРОШЕНКО

На­при­кін­ці лі­та, по­вер­нув­шись із «без­ві­зо­вих» від­пу­сток, укра­їн­ці по­рів­ня­ли ці­ни на про­ду­кти у єв­ро­пей­ських та ві­тчи­зня­них су­пер­мар­ке­тах. І не­ви­мов­но зди­ву­ва­ли­ся. По­при ве­ли­че­зну дель­ту в ку­пі­вель­ній спро­мо­жно­сті не на на­шу ко­ристь, се­ре­дня вар­тість кі­ло­гра­ма м’яса у рі­дно­му про­ду­кто­во­му чо­мусь ви­яви­ла­ся ви­щою. Не­зва­жа­ю­чи на мі­зер­ні зар­пла­ти і за­ку­пі­вель­ні ці­ни та, як з’ясу­ва­ло­ся, ша­ле­ні до­та­ції окре­мим мо­но­по­лі­стам-ви­ро­бни­кам, що при­ки­да­ю­ться фер­ме­ра­ми.

Си­ту­а­цію на рин­ку м’яса пти­ці та при­чи­ни стрім­ко­го зро­ста­н­ня цін на цей про­дукт уже по­чав ви­вча­ти Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет. Адже, згі­дно з да­ни­ми Держ­ста­ти­сти­ки, на по­ча­ток ве­ре­сня на вну­трі­шньо­му рин­ку в роз­дрі­бній тор­гів­лі се­ре­дня ці­на на ту­шку пти­ці ста­но­вить 53,95 грн./кг по­рів­ня­но з 42,02 грн./кг на по­ча­ток ро­ку, яло­ви­чи­на вже ко­штує в се­ре­дньо­му 108,06 грн./кг про­ти 88,08 грн./кг, а сви­ни­на — 101,35 грн./кг про­ти 72,39 грн./кг у сі­чні .

Про те, що най­ближ­чим ча- сом мо­жна очі­ку­ва­ти зде­шев­ле­н­ня м’ясо­про­ду­кції, за­явив дня­ми Прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман. «Ду­маю, про­тя­гом кіль­кох ти­жнів ми змо­же­мо до­сяг­ти зни­же­н­ня цін на м’ясну про­ду­кцію все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Ми і сьо­го­дні, як і про­тя­гом остан­ньо­го ти­жня, щіль­но цим пи­та­н­ням за­йма­ли­ся. І ва­жли­во, щоб уча­сни­ки рин­ку цьо­го до­би­ли­ся одно­ча­сно, щоб лю­ди це від­чу­ли на мі­сцях».

По­дро­биць та кон­кре­тних при­чин зни­же­н­ня цін на м’ясо Грой­сман не взяв­ся вка­зу­ва­ти. То­му мо­жна ли­ше при­пу­сти­ти, що опо­се­ред­ко­ва­но та­кий про­гноз пов’яза­ний са­ме з пе­ре­вір­ка­ми АМКУ та скан­да­лом, який роз­го­рів­ся пі­сля з’ясу­ва­н­ня, ку­ди пі­шла фі­нан­со­ва до­по­мо­га дер­жа­ви, ви­ді­ле­на на по­тре­би АПК.

Нев­же по­де­шев­шає?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.