Ци­ган­ське не­ща­стя

Злов­ми­сни­ці роз­по­всю­джу­ва­ли нар­ко­ти­ки

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

У Бі­лій Цер­кві спів­ро­бі­тни­ки Управ­лі­н­ня про­ти­дії нар­ко­зло­чин­но­сті по­лі­ції Ки­їв­щи­ни спіль­но з Бі­ло­цер­ків­ськи­ми слід­чи­ми успі­шно про­ве­ли спе­цо­пе­ра­цію — за­три­ма­ли жі­нок ром­ської на­ціо­наль­но­сті, які збу­ва­ли на те­ри­то­рії обла­сті осо­бли­во не­без­пе­чні нар­ко­ти­чні за­со­би «опій аце­ти­льо­ва­ний» та «ме­та­дон».

А роз­по­всю­джу­ва­ли нар­ко­ти­ки ме­то­дом «за­кла­док». За по­пе­ре­дньою до­мов­ле­ні­стю з по­ку­пця­ми, за­ли­ша­ли нар­ко­ти­ки в за­зна­че­них мі­сцях — на те­ри­то­рі­ях шкіл, схо­до­вих клі­тках ба­га­то­по­вер­хі­вок, у пар­ка­нах при­ва­тних бу­дин­ків — і отри­му­ва­ли за них оплат у на бан­ків­ські кар­тки.

На­чаль­ник Управ­лі­н­ня бо­роть­би з нар­ко­зло­чин­ні­стю по­лі­ції Ки­їв­щи­ни Ки­ри­ло Са­мой­лен­ко по­ві­до­мив, що для ви­кри­т­тя зло­чин­ної ді­яль­но­сті гру­пи ди­ле­рів спів­ро­бі­тни­ки вві­ре­но­го йо­му під­роз­ді­лу про­ве­ли ком­плекс за­хо­дів. За­га­лом здій­сни­ли чо­ти­ри опе­ра­тив­ні за­ку­пів­лі.

Під час трьох сан­кціо­но­ва­них об­шу­ків у до­мо­во­ло­ді­н­нях пі­до­зрю­ва­них ви­яви­ли та ви­лу­чи­ли роз­фа­со­ва­ні та го­то­ві для про­да­жу 50 г ме­та­до­ну та 300 мл опію, на су­му по­над 300 тис. гри­вень за ці­на­ми «чор­но­го рин­ку». Та­кож ви­лу­чи­ли бан­ків­ські кар­тки та мо­біль­ні те­ле­фо­ни, за до­по­мо­гою яких під­три­му­ва­ли зв’язок із клі­єн­та­ми.

Злов­ми­сниць (32 та 41 ро­ку) за­три­ма­но за ст. 208 Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та до­прав­ле­но в ізо­ля­тор тим­ча­со­во­го утри­ма­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.