А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економiка - Ку­пуй­те облі­га­ції Укра­ї­ни!

Укра­їн­ська уря­до­ва де­ле­га­ція на чо­лі з мі­ні­стром фі­нан­сів Укра­ї­ни Оле­ксан­дром Да­ни­лю­ком від­бу­ла на так зва­не «ро­уд-шоу»: низ­ку зу­стрі­чей із по­тен­цій­ни­ми за­ру­бі­жни­ми ін­ве­сто­ра­ми і ана­лі­ти­ка­ми з ви­пу­ску цін­них па­пе­рів. «Зі мною силь­на про­фе­сій­на ко­ман­да», — на­пи­сав мі­ністр у сво­є­му «Фейс­бу­ці» про сво­го за­сту­пни­ка Юрія Бу­цу, за­сту­пни­ка мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ма­кси­ма Не­фьо­до­ва, за­сту­пни­ка го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Дми­тра Со­ло­гу­ба то­що.

Кіль­ка днів то­му уря­дов­ці про­ве­ли зу­стріч у Лон­до­ні, вчо­ра — у Нью-Йор­ку, сьо­го­дні ви­сту­пи­ли у Бо­сто­ні. Пі­сля цьо­го Укра­ї­на ви­пу­стить облі­га­ції зов­ні­шньої дер­жав­ної по­зи­ки у до­ла­рах США. А та­кож за­про­по­нує ви­ку­пи­ти вже існу­ю­чі облі­га­ції із тер­мі­ном по­га­ше­н­ня у 2019 та 2020 ро­ках.

Та­ким чи­ном, від­по­від­но до до­мов­ле­но­стей із Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом, Укра­ї­на до кін­ця 2017 ро­ку має по­вер­ну­ти­ся на ри­нок зов­ні­шніх ко­мер­цій­них за­по­зи­чень. Із ви­пу­ском єв­ро­облі­га­цій на один мі­льярд до­ла­рів.

За про­гно­за­ми екс­пер­тів, Мін­фін ви­пу­стить цін­ні па­пе­ри з тер­мі­на­ми по­га­шень від 10 до 15 ро­ків із ку­по­ном 7,3-7,5% на су­му близь­ко 2,5 млрд. до­ла­рів. При цьо­му об­сяг гро­шо­вих над­хо­джень пі­сля від­мі­ну­су­ва­н­ня за­трат на ви­куп по­пе­ре­дніх облі­га­цій і ста­но­ви­ти­ме ого­во­ре­ний мі­льярд до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.