Не за го­ра­ми 100 ро­ків

Те­атр іме­ні Іва­на Фран­ка по­ка­же «Ро­зби­тий глек»

Ukrayina Moloda - - Культура - Єв­до­кія ФЕЩЕНКО

За тра­ди­ці­єю, На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний дра­ма­ти­чний те­атр іме­ні Іва­на Фран­ка роз­по­чав 98-й те­а­траль­ний се­зон ви­ста­вою за тво­ром па­тро­на те­а­тру — 9 ве­ре­сня по­ка­за­ли «Пе­ре­хре­сні стеж­ки» у по­ста­нов­ці Дми­тра Чи­ри­пю­ка.

Вар­то на­га­да­ти, що ще ми­ну­ло­го се­зо­ну ко­ле­ктив роз­по­чав під­го­тов­ку до 100-літ тя від дня за­сну­ва­н­ня те­а­тру, яке свя­тку­ва­ти­му ть у 2020 ро­ці. За се­зон-2016 бу­ло здій­сне­но шість по­ста­но­вок. Три на основ­ній сце­ні: «Три то­ва­ри­ші» Ері­ха Ма­рії Ре­мар­ка (ре­жи­сер-по­ста­нов­ник Юрій Оди­но­кий), «Ску­пий, або Шко­ла бре­хні» Жа­на-Ба­ти­ста Мо­льє­ра (по­ста­нов­ка Пе­тра Іль­чен­ка) та «Всі мої си­ни» Арт ура Міл­ле­ра (по­ста­нов­ка Ста­ні­сла­ва Мой­се­є­ва). Так са­мо три прем’єри вiдбу­ло­ся і на Ка­мер­ній сце­ні іме­ні Сер­гія Дан­чен­ка. Спіль­ний про­ект те­а­тру з Ге­те-Ін­стит у том в Укра­ї­ні ви­ста­ва «По­до­рож Алі­си до Швей­ца­рії» за п’єсою Лу­ка­са Бер­фу­са( ре­жи­сер — Ста­ні­слав Мой­се­єв).

Знов-та­ки, у спів­пра­ці з Ге­те-Ін­стит у том в Укра­ї­ні та за дру­жньої під­трим­ки Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни від­бу­ла­ся прем’єра ви­ста­ви «Ви­кра­де­н­ня Єв­ро­пи» за до­ку­мен­таль­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми, опра­цьо­ва­ни­ми дра­мат ур­гом Оле­ксі­єм До­ри­чев­ським (ре­жи­сер-по­ста­нов­ник Ан­дрій Май).

А «Та­ї­на бу т тя» за п’єсою су­ча­сно­го укра­їн­сько­го дра­мат ур­га Те­тя­ни Іва­щен­ко тор­ка­є­ться най­де­лі­ка­тні­шої те­ми — осо­би­сто­го жит тя Іва­на Фран­ка.

За­раз три­ва­ють ре­пе­ти­ції май­бу­тніх прем’єр. Уже 12 ве­ре­сня фран­ків­ці по­ка­за­ли прем’єру п’єси Пе­дро Каль­де­ро­на «Жи­т­тя — це сон». Ре­жи­сер­по­ста­нов­ник Ан­дрій При­ходь­ко роз­по­від­ає: «Моє пер­ше звер­не­н­ня до п’єси Каль­де­ро­на «Жи­т­тя — це сон» від­бу­ло­ся у 1996 ро­ці на сце­ні те­а­тру Ва­хтан­го­ва. У 2004 ро­ці я здій­снив її по­ста­нов­ку за під­трим­ки ке­рів­ни­ка Культ ур­но-ми­сте­цько­го цен­тру Мо­ги­лян­ки Оле­ни За­мо­стян та пре­зи­ден­та На­УКМА В’яче­сла­ва Брю­хо­ве­цько­го у сті­нах Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії. Я ду­же дав­но мрі­яв по­ста­ви­ти «Жи­т­тя — це сон» з ки­їв­ськи­ми акто­ра­ми. Во­ни по­єд­ну­ють у со­бі над­зви­чай­ну гли­би­ну з гро­те­скні­стю, не­об­хі­дною для про­чи­та­н­ня Каль­де­ро­на».

98-й се­зон фран­ків­ців обі­цяє ста­ти ря­сним на бе­не­фі­си та юві­лей­ні ве­чо­ри зі­рок на­ціо­наль­ної сце­ни: ко­ри­фея те­а­тру іме­ні Іва­на Фран­ка — Га­ли­ни Яблон­ської, Іри­ни До­ро­шен­ко, Лю­дми­ли Смо­ро­ді­ної, По­лі­ни Ла­зо­вої, Во­ло­ди­ми­ра Ко­ля­ди, Оста­па Сту­пки.

На ли­сто­пад за­пла­но­ва­на прем’єра п’єси кла­си­ка ні­ме­цької дра­ма­тур­гії Ген­рі­ха фон Кляй­ста «Ро­зби­тий глек». Над по­ста­нов­кою пра­цює ре­жи­сер Ро­ман Мар­хо­ліа, сце­но­гра­фія — Во­ло­ди­ми­ра Ко­валь­чу­ка. У го­лов­них ро­лях: Остап Сту­пка, Оле­ксій Бо­г­да­но­вич, Оле­ксандр За­дні­пров­ський, На­та­лія Кор­пан, Ан­же­лі­ка Сав­чен­ко, Те­тя­на Мі­хі­на.

На­при­кін­ці ро­ку на ка­мер­ній сце­ні очі­ку­є­ться по­ста­нов­ка п’єси су­ча­сно­го фін­сько­го дра­ма­тур­га Крі­сті­а­на Смед­са «Де­да­лі тем­ні­ший бу­ди­нок» (спіль­ний про­ект те­а­тру та По­соль­ства Фін­лян­дії в Укра­ї­ні).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.