ДОСЬЄ «УМ»

Ukrayina Moloda - - Постать -

Ми­ко­ла Сер­гі­йо­вич Ся­дри­стий — укра­їн­ський май­стер мі­кро­мі­ні­а­тю­ри, під­ку­вав бло­ху

На­ро­див­ся 1 ве­ре­сня 1937 ро­ку в се­лі Ко­лі­сни­ків­ка на Хар­ків­щи­ні, на­вчав­ся в Хар­ків­сько­му ху­до­жньо­му учи­ли­щі, а зго­дом за­кін­чив агро­но­мі­чний фа­куль­тет сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ін­стит у т у іме­ні В. В. До­ку­ча­є­ва. З 1960 по 1967 рік пра­цю­вав агро­но­мом на За­кар­пат­ті, з 1967 по 1974 рік — ін­же­нер у ки­їв­сько­му Ін­стит у ті над­твер­дих ма­те­рі­а­лів Ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни.

Ав­тор мі­кро­мі­ні­а­тюр: ба­ре­льє­фів та порт­ре­тів Шев­чен­ка, Кру­шель­ни­цької, Дан­те, Фран­ка, Си­мо­нен­ка на ви­шне­вих і тер­но­вих кі­сто­чках та зрі­зах зер­нят ди­кої гру­ші й яблу­ні; най­мен­шої у сві­ті книж­ки з пе­лю­сток без­смер­тни­ка;най­мен­ших у сві­ті ша­хів (ша­хів­ни­ця з фіг ур­ка­ми роз­мі­ще­на на го­лів­ці шпиль­ки); най­мен­шо­го в сві­ті пра­цю­ю­чо­го зо­ло­то­го зам­ка (в 50 ти­сяч ра­зів мен­ший за шпиль­ко­ву го­лів­ку і має клю­чик); під­ку­вав бло­ху.

Про твор­чість Ми­ко­ли Ся­дри­сто­го ство­ре­но фільм «Між уда­ра­ми сер­ця».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.