Ре­гла­мен­тні тон­ко­щі

Но­вий хо­кей­ний се­зон в Укра­ї­ні роз­по­ча­ли шість ко­ле­кти­вів, сфор­мо­ва­них на мо­ло­ді­жних за­са­дах

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

По­бу­вав­ши в пе­рі­од існу­ва­н­ня Про­фе­сіо­наль­ної хо­кей­ної лі­ги на пі­ку сво­єї актив­но­сті, ни­ні ві­тчи­зня­ний хокей зму­ше­ний, по су­ті, що­ро­ку пе­ре­жи­ва­ти опти­мі­за­цій­ні про­це­си. Остан­нє но­во­вве­де­н­ня — ра­ди­каль­не омо­ло­дже­н­ня на­ціо­наль­ної пер­шо­сті, ре­зуль­та­том чо­го ста­ла від­су­тність у но­во­му чем­піо­на­ті Укра­ї­ни до­свід­че­них та, від­по­від­но, ви­со­ко­опла­чу­ва­них (як для на­шої кра­ї­ни) хо­ке­їстів.

Еко­ном­ля­чи фі­нан­си на ве­те­ран­ських кон­тра­ктах, за­га­лом шість ві­тчи­зня­них клу­бів зна­йшли мо­жли­вість спо­ря­ди­ти на но­вий се­зон мо­ло­ді­жні ко­ман­ди, ко­трі в но­во­му ро­зі­гра­ші ЧУ вже зі­гра­ли пер­ший тур.

Див­ля­чись на уча­сни­ків 26-го за лі­ком на­ціо­наль­но­го хо­кей­но­го тур­ні­ру, по­ло­ви­ну з них мо­жна на­зи­ва­ти де­бю­тан­та­ми тур­ні­ру. Бро­вар­ські «Вов­ки» та «Га­ли­цькі ле­ви» з Но­во­я­во­рів­ська в ЧУ не гра­ли зов­сім. Хар­ків­ське ж «Ди­на­мо», пе­рі­о­ди­чно за­кри­ва­ю­чи про­ект, у но­во­му се­зо­ні зно­ву ви­йшло на ве­ли­кий лід, за­про­сив­ши на тре­нер­ську по­са­ду зна­но­го ві­тчи­зня­но­го спе­ці­а­лі­ста Оле­ксан­дра Се­у­кан­да, ко­трий пі­сля за­кри­т­тя сто­ли­чних «Дже­не­ралз» пе­ре­брав­ся з Ки­є­ва до Хар­ко­ва. При цьо­му в трій­ці ін­ших уча­сни­ків УХЛ, яку скла­да­ють «Дон­бас», «Кре­мен­чук» та «Бі­лий барс», ста­ту­сом справ­жньо­го ста­ро­жи­ла ЧУ мо­жна на­го­ро­ди­ти хі­ба що до­не­цький ко­ле­ктив.

А ще, ви­яв­ля­є­ться, зі­гра­ти в тур­ні­рі хо­ті­ла ко­ман­да з про­мо­ви­стою на­звою «U25+», утім, як свід­чить го­ло­ва Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня «Хо­кей­на гро­мад­ськість Укра­ї­ни» Сер­гій Су­прун, УХЛ та ФХУ від­мо­ви-

Чем­піо­нат Укра­ї­ни. 1-й тур. « Ди­на­мо» — «Вов­ки» — 8:1, «Бі­лий барс» — «Га­ли­цькі ле­ви» — 4:0, «Дон­бас» — «Кре­мен­чук» — 5:2.

ли їй в уча­сті в УХЛ.

По­при те, що в хо­кей­ній фе­де­ра­ції по­обі­ця­ли не під­пи­су­ва­ти дис­кри­мі­на­цій­ний ре­гла­мент но­во­го ро­зі­гра­шу ЧУ, яким не до­зво­ля­є­ться участь у зма­га­н­нях ві­ко­вих хо­ке­їстів, клу­би, як ви­дно, ви­рі­ши­ли не від­мов­ля­ти­ся від ра­ні­ше вста­нов­ле­но­го лі­мі­ту, не­гла­сно слі­ду­ю­чи но­вій нор­мі.

Хай там як, а для чин­но­го чем­піо­на ни­ні­шня пер­шість, у пер­шу чер­гу, бу­де те­стом на ді­є­зда­тність вла­сної хо­кей­ної шко­ли, ви­пу­скни­ки ко­трої в по­то­чно­му се­зо­ні ма­ти­муть, так би мо­ви­ти, ігро­вий «карт-бланш».

У ма­тчі-від­крит­ті но­вої пер­шо­сті, в яко­му зу­стрі­ча­ли­ся уча­сни­ки «зо­ло­тої се­рії» по­пе­ре­дньо­го ро­зі­гра­шу, «Дон­бас» пе­ре­кон­ли­во здо­лав «Кре­мен­чук» (5:2), про­де­мон­стру­вав­ши свій фа­во­рит­ський ста­тус. «Бу­де­мо пра­цю­ва­ти над по­мил­ка­ми. Зро­би­мо все, аби на­ша гра ста­ла ще кра­щою», — го­лов­ний тре­нер до­не­цько­го ко­ле­кти­ву Сер­гій Ві­тер ба­чить у пі­до­піч- них по­тен­ці­ал для про­гре­су.

Якщо «Дон­бас» у між­се­зо­н­ня тре­нер­ський штаб не змі­нив, то на ке­рів­но­му міс­тку ві­це­чем­піо­нів мі­сце Дми­тра Пі­дгур­сько­го по­сів го­лов­ний тре­нер на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни Оле­ксандр Са­ви­цький. «Сьо­го­дні у на­шій грі бу­ло за­ба­га­то дур­ниць», — пі­сля тур­нір­но­го де­бю­ту но­вий на­став­ник «Кре­мен­чу­ка» був за­над­то ка­те­го­ри­чним.

У ці­ло­му, стар­то­вий тур ЧУ, в яко­му за­га­лом бу­де ві­сім кіл «ре­гу­ляр­ки» та ра­унд «пле­йоф», про­йшов без не­спо­ді­ва­нок. Очо­лю­ва­не зна­ним на­став­ни­ком «Ди­на­мо» під­не­сло урок но­ва­чкам iз Бро­ва­рів — 8:1. А за­гар­то­ва­ні бо­я­ми в укра­їн­сько­му чем­піо­на­ті бі­ло­цер­ків­ські «бар­си», ко­трих уже не пер­ший рік очо­лює Ко­стян­тин Бу­цен­ко, до­во­лі чі­тко окре­сли­ли свою по­зи­цію в про­ти­сто­ян­ні з мо­ло­ди­ми «Га­ли­цьки­ми ле­ва­ми» — 4:0.

Фо­то з сай­та uhl.com.ua.

Укра­їн­ське хо­кей­не «са­фа­рі» — «Бар­си» про­ти «Ле­вів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.