КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №110

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

2. Дов­га мі­цна па­ли­ця, на яку спи­ра­ю­ться при хо­ді. 7. Фран­цузь­кий порт, най­ближ­ча то­чка до Бри­та­нії. 8. Ві­до­мий ра­дян­ський фільм-ка­та­стро­фа про по­ря­ту­нок лю­дей із зо­ни зем­ле­тру­су. 9. Са­лон­ний баль­ний та­нець, який скла­да­є­ться із кро­ків і ре­ве­ран­сів. 10. Ту­ман, ви­кли­ка­ний ка­та­стро­фі­чною за­бру­дне­ні­стю по­ві­тря. 11. Ім’я пса із ні­ме­цько­го се­рі­а­лу про ро­бо­ту по­лі­ції. 12. Дру­жи­на Одіс­сея. 15. По­пу­ляр­на на­зва вів­ся­них пла­стів­ців. 17. По­пе­ре­дня на­зва Ре­спу­блі­ки Кон­го. 18. Імо­вір­на мо­жли­вість до­сяг­ти ме­ти. 20. Ком­плі­мен­тар­ний вірш, при­свя­че­ний да­мі. 23. Про­то­ка, що від­ді­ляє Єв­ро­пу від Ма­лої Азії. 24. Ка­то­ли­цький свя­ще­ник у Фран­ції. 25. Ма­ри­ху­а­на. По вер­ти­ка­лі:

1. Скан­ди­нав­ський по­е­ти­чний епос. 2. Істо­ри­чний ра­йон Ки­є­ва. 3. Бі­ло­ру­ський друг. 4. Дав­ньо­гре­цьке мі­сто, що існу­ва­ло на те­ри­то­рії су­ча­сно­го Се­ва­сто­по­ля. 5. Су­міш. 6. Го­лов­не дже­ре­ло вла­ди при охло­кра­тії. 9. «Па­дав сніг на ..., кіт злі­пив со­бі пи­ріг». (Пла­тон Во­ронь­ко). 12. Ан­ти­чне мі­сто, з яким ча­сто по­рів­ню­ють Оде­су. 13. Гру­зин­ський на­ціо­наль­ний та­нок. 14. Шту­чне во­ло­кно. 16. Під­ви­ще­н­ня, на яко­му від­бу­ва­ли­ся стра­ти. 19. Дав­ньо­гре­цька по­е­тка із остро­ва Лес­бос. 21. Мол­дав­ський ком­по­зи­тор, ав­тор валь­су до філь­му «Мій ла­гі­дний і ні­жний звір». 22. Ін­дій­ське мі­сто, в яко­му роз­та­шо­ва­ний зна­ме­ни­тий Тадж-Ма­хал.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.