Стра­те­гія для фер­ме­ра

Уряд за­твер­див про­гра­му під­трим­ки ма­ло­го агро­бі­зне­су

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Окса­на СИДОРЕНКО

По­ста­но­ву «Про схва­ле­н­ня Кон­це­пції роз­ви­тку фер­мер­ських го­спо­дарств та сіль­сько­го­спо­дар­ської ко­о­пе­ра­ції на 2018–2020 ро­ки» Ка­бмін прийняв 13 ве­ре­сня. Во­на фор­мує ор­га­ні­за­цій­ні, пра­во­ві та фі­нан­со­ві пе­ред­умо­ви для роз­ви­тку фер­мер­ських го­спо­дарств та сіль­сько­го­спо­дар­ських ко­опе­ра­ти­вів, по­кра­ще­н­ня ма­те­рі­аль­но-фі­нан­со­во­го ста­но­ви­ща сіль­сько­го на­се­ле­н­ня. До­ку­мент під­го­ту­ва­ло Мі­на­гро­по­лі­ти­ки у спів­пра­ці з Асо­ці­а­ці­єю фер­ме­рів та при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків — най­біль­шим про­фе­сій­ним об’єд­на­н­ням агра­рі­їв Укра­ї­ни. «Но­вий які­сний рі­вень, на який ми ма­є­мо під­ня­ти фер­мер­ство, дасть мо­жли­вість ство­ри­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця, на­си­ти­ти які­сни­ми про­ду­кта­ми вну­трі­шній ри­нок та за­без­пе­чить роз­ви­ток на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки», — про­гно­зує Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман. Пре­зен­ту­ю­чи про­ект, пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки­Ма­кси­мМар­ти­нюк акцен­ту­вав на то­му, що тіль­ки си­стем­на дер­жав­на під­трим­ка до­зво­лить ре­а­лі­зу­ва­ти ви­ро­бни­чий та со­ці­аль­ний по­тен­ці­ал фер­мер­ських го­спо­дарств, спри­я­ти­ме роз­ви­тку сіль­ських те­ри­то­рій: «Впро­ва­дже­н­ня си­стем­ної під­трим­ки ферм­фер­ства до­зво­лить збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво ва­ло­вої про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства удві­чі за три ро­ки та роз­ви­ну­ти пе­ре­роб­ку си­ро­ви­ни все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Це за­без­пе­чить зро­ста­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки від аграр­но­го екс­пор­ту та під­ви­щить мар­жи­наль­ність для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. У на­сту­пно­му ро­ці уряд про­по­нує за­кла­сти в держ­бю­дже­ті ре­кор­дну су­му на під­трим­ку фер­мер­ських го­спо­дарств — 1 мі­льярд гри­вень. Про­дов­жать та­кож на­да­ва­ти піль­го­ві кре­ди­ти, час­тко­во ком­пен­со­ву­ва­ти­муть вар­тість сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та обла­дна­н­ня.

Про­гра­ма вклю­чає в се­бе фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти під­трим­ки ви­ро­бни­цтва тва­рин­ни­цької про­ду­кції, са­дів­ни­цтва, ви­но­гра­дар­ства та пе- ре­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, зде­шев­ле­н­ня агро­кре­ди­тів і агро­стра­ху­ва­н­ня та під­трим­ку фер­ме­рів-по­ча­тків­ців. За­пла­но­ва­но про­ве­де­н­ня спе­ці­аль­них зе­мель­них ау­кціо­нів на пра­во орен­ди зе­мель під са­дів­ни­цтво, ви­но­гра­дар­ство, хме­ляр­ство та ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції. Кон­це­пція сти­му­лю­ва­ти­ме на­бу­т­тя го­спо­дар­ства­ми ста­ту­су фер­ме­рів та об’єд­на­н­ня фер­ме­рів у ко­опе­ра­ти­ви. Прес-слу­жба Мін- агро­по­лі­ти­ки по­ві­дом­ляє, що у ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції Кон­це­пції очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня час­тки фер­мер­ських го­спо­дарств у ви­ро­бни­цтві ва­ло­вої про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства до 12 від­со­тків, зро­ста­н­ня кіль­ко­сті ро­бо­чих місць у п’ять ра­зів (зі ста ти­сяч до пів­міль­йо­на), те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня фер­ме­рів. На де­сять від­со­тків пла­ну­ють та­кож за цей пе­рі­од роз­ши­ри­ти пло­щі під ор­га­ні­чни­ми куль­ту­ра­ми.

Фер­ме­рам га­ран­ту­ють си­стем­ну дер­жав­ну під­трим­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.