Пре­су вра­зив прес

Який мо­ло­дий спортс­мен «ка­чнув» по­над чо­ти­ри ти­ся­чі ра­зів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ми­хай­ло ЛОМОНОСОВ Чер­ні­гів­ська область

На що­рі­чно­му ні­жин­сько­му фе­сти­ва­лі спор­ту, кра­си та здо­ров’я 22-рі­чний Ко­стян­тин Му­хо­мо­дє­єв уже вдру­ге вста­но­вив все­укра­їн­ський ре­корд із ка­ча­н­ня пре­су. Мо­ло­дий спортс­мен ви­ко­нав 4 ти­ся­чі 248 під­йо­мів ту­лу­ба за одну го­ди­ну, пе­ре­вер­шив­ши по­пе­ре­дній по­ка­зник, що ста­но­вив 3 700 під­йо­мів.

Упер­ше про зав­зя­то­го ре­корд­сме­на з Ні­жи­на, що на Чер­ні­гів­щи­ні, Укра­ї­на ді­зна­ла­ся ще то­рік. У ве- ре­сні 2016-го Ко­стя вста­но­вив все­укра­їн­ський ре­корд із при­сі­да­н­ня. Він ви­ко­нав 3 ти­ся­чі 20 при­сі­дань за одну го­ди­ну і ви­рі­шив не зу­пи­ня­ти­ся на до­ся­гну­то­му. Рік між дво­ма ре­кор­да­ми хло­пець не зга­яв, а ви­тра­тив на по­стій­ні тре- ну­ва­н­ня. Ре­жим у Ко­стян­ти­на був ша­ле­ний, адже в спорт­за­лі він бу­вав три­чі на день, до­три­му­вав­ся су­во­рої ді­є­ти, по­єд­ну­ю­чи спорт із ро­бо­тою. Тре­ну­вав­ся під ке­рів­ни­цтвом Оле­ксан­дра Кер­ме­за, який теж отри­мав ди­плом від На­ціо­наль-

но­го ре­є­стру ре­кор­дів.

Вста­нов­ле­н­ня двох Все­укра­їн­ських ре­кор­дів для Ко­сті — не ме­жа. Най­ближ­чим ча­сом хло­пець ці­ли­ться на сві­то­вий ре­корд із ка­ча­н­ня пре­су. Для цьо­го тре­ба по­би­ти по­пе­ре­дній по­ка­зник, що скла­дає 5 633 під­йо­ми ту­лу­ба за го­ди­ну, вста­нов­ле­ний ар­ген­тин­цем Гі­льєр­мо Су­бі­е­лою. Ра­зом зі сво­їм тре­не­ром хло­пець упев­не­ний, що це йо­му під си­лу. Та­кож мо­ло­дий спортс­мен спо­ді­ва­є­ться на під­трим­ку спон­со­рів, адже, щоб по­би­ти сві­то­вий ре­корд, по­трі­бно їха­ти в Спо­лу­че­ні Шта­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.