Ля­шко за­сту­пив­ся за при­кор­дон­ни­ків

Ро­би­ти при­кор­дон­ни­ків за­ру­чни­ка­ми по­лі­ти­чної бо­роть­би по­лі­ти­ка­ні­ва­ван­тю­ри­стів не­при­пу­сти­мо, пе­ре­ко­на­ний лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії

Ukrayina Moloda - - Політика - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Олег Ля­шко ра­зом із ко­ле­га­ми по фра­кції при­їхав до Львів­сько­го при­кор­дон­но­го за­го­ну, щоб під­три­ма­ти при­кор­дон­ни­ків та ви­сло­ви­ти їм сло­ва по­дя­ки за вір­ність при­ся­зі.

«67 при­кор­дон­ни­ків від­да­ли своє жи­т­тя, за­хи­ща­ю­чи кра­ї­ну на схо­ді. І за­мість то­го, щоб по­дя­ку­ва­ти при­кор­дон­ни­кам за їхню ге­ро­ї­чну слу­жбу, Са­а­ка­шві­лі їх обзи­вав, при­ни­жу­вав та плю­вав­ся. Те, що від­бу­ва­ло­ся у Ше­ги­нях, — це фа­кти­чно на­ру­га над пам’ят­тю за­ги­блих ге­ро­їв. Це не­при­пу­сти­мо. То­му ми при­їха­ли під­три­ма­ти на­ших при­кор­дон­ни­ків та за­пев­ни­ти, що вся Укра­ї­на з ни­ми», — роз­по­вів Ля­шко.

Лі­дер РПЛ на­го­ло­сив, що ні­хто не має пра­ва під жо­дним при­во­дом по­ру­шу­ва­ти укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство — про­ри­ва­ти кор­дон та би­ти при­кор­дон­ни­ків. То­му ко­жен, хто брав участь у про­ри­ві кор­до­ну, має по­не­сти від­по­від­аль­ність.

«Ми ви­ма­га­є­мо від СБУ, ГПУ та МВС іден­ти­фі­ку­ва­ти та за­три­ма­ти всіх, хто вчи­нив акт втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну у Ше­ги­нях. На­ро­дні де­пу­та­ти ма­ють не­сти від­по­від­аль­ність, як і всі ін­ші. Ні­я­кі де­пу­тат­ські ман­да­ти та не­до­тор­кан­ність не по­вин­ні бу­ти ін­дуль­ген­ці­єю для по­ру­ше­н­ня за­ко­ну. А Са­а­ка­шві­лі має бу­ти ви­дво­ре­ний з Укра­ї­ни за вчи­не­н­ня тяж­ко­го зло­чи­ну — про­рив кор­до­ну та по­би­т­тя при­кор­дон­ни­ків. Усі во­ни ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від се­па­ра­ти­стів, які за­хо­плю­ва­ли блок­по­сти на схо­ді в 2014 ро­ці. То­му ма­ють бу­ти по­ка­ра­ні», — під­кре­слив Ля­шко.

Лі­дер РПЛ пе­ре­ко­на­ний, що й укра­їн­ці не під­три­му­ють та­кі зло­чин­ні дії на За­хі­дно­му кор­до­ні. «Для ме­не ве­ли­ка честь — по­ти­сну­ти ру­ку ге­не­рал-ма­йо­ру Во­ло­ди­ми­ру Єго­ро­ву, який гі­дно ке­ру­вав при­кор­дон­ни­ка­ми у Ше­ги­нях. А обра­зи Са­а­ка­шві­лі в бік ге­не­ра­ла, який про­йшов Де­баль­це­ве і за­хи­щав на­шу кра­ї­ну на схо­ді, мо­жуть під­три­му­ва­ти тіль­ки остан­ні по­кидь­ки та во­ро­ги Укра­ї­ни», — за­зна­чив Ля­шко.

Спіл­ку­ю­чись із при­кор­дон­ни­ка­ми, лі­дер опо­зи­цій­ної фра­кції на­го­ло­сив, що до­би­ва­є­ться гі­дних умов їхньої слу­жби. «Бу­ду до­би­ва­ти­ся під­ви­ще­н­ня зар­плат для при­кор­дон­ни­ків та збіль­ше­н­ня ви­трат на ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу в держ­бю­дже­ті на на­сту­пний рік. А ще — збіль­ше­н­ня пай­ки для со­бак, бо ме­ні зда­ло­ся, що во­ни тут над­то ху­ді. По­ра­див на­сту­пно­го ра­зу спу­сти­ти їх на тих, хто про­ри­ва­ти­ме наш кор­дон та обра­жа­ти­ме на­ших вій­сько­вих!» — під­кре­слив Ля­шко.

Та­кож по­лі­тик від­ві­дав Львів­ський шпи­таль, де пе­ре- бу­ва­ють де­ся­те­ро при­кор­дон­ни­ків, які по­стра­жда­ли під час про­ри­ву За­хі­дно­го кор­до­ну, че­тве­ро з них — уча­сни­ки АТО. На­ро­дний де­пу­тат при­їхав під­три­ма­ти бій­ців та вру­чив їм імен­ні го­дин­ни­ки.

«Ви попла­ти­ли­ся за те, що ви­ко­ну­ва­ли при­ся­гу та ді­я­ли згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни. Зро­блю все від ме­не за­ле­жне, щоб ті, хто вчи­нив на­ру­гу над укра­їн­ським кор­до­ном і по­бив вас, бу­ли по­ка­ра­ні. Не­хай ці го­дин­ни­ки на­сту­ка­ють вам 100 ро­ків. Якнай­швид­ше оду­жуй­те і зна­йте, що вся Укра­ї­на з ва­ми!» — по­дя­ку­вав Ля­шко при­кор­дон­ни­кам.

По­лі­тик по­обі­цяв, що не дасть спу­сти­ти на галь­мах зло­чин, який став­ся на За­хі­дно­му кор­до­ні. «Ці аван­тю­ри­сти та по­лі­ти­ка­ни прор­ва­лись че­рез кор­дон, як ко­лись Гі­тлер вторг­ся в на­шу дер­жа­ву. Во­ни по­ру­ши­ли укра­їн­ські за­ко­ни та укра­їн­ську Кон­сти­ту­цію, зро­бив­ши за­ру­чни­ка­ми при­кор­дон­ни­ків у сво­їй по­лі­ти­чній бо­роть­бі. Що во­ни мо­жуть зро­би­ти укра­їн­цям хо­ро­шо­го, якщо не по­ва­жа­ють укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство? Во­ни по­вин­ні від­по­від­а­ти за зло­чин, який вчи­ни­ли. Всіх тре­ба по­са­ди­ти!» — на­го­ло­сив лі­дер РПЛ.

Олег Ля­шко по­дя­ку­вав ге­не­рал-ма­йо­ру Во­ло­ди­ми­ру Єго­ро­ву, який ке­ру­вав при­кор­дон­ни­ка­ми у Ше­ги­нях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.