НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Політика -

Єгор Бож­ко очо­лив Слу­жбу зов­ні­шньої роз­від­ки

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко при­зна­чив Єго­ра Бож­ка го­ло­вою Слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки Укра­ї­ни і пред­ста­вив йо­го осо­би­сто ко­ле­кти­ву роз­ві­дни­ків на ба­зі СЗР у Бі­ло­го­род­ці у се­ре­ду.

Аме­ри­ка стур­бо­ва­на за­су­дже­н­ням Чий­го­за

Дер­жде­пар­та­мент гли­бо­ко стур­бо­ва­ний за­су­дже­н­ням до 8 ро­ків ув’язне­н­ня за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ахте­ма Чий­го­за. Про це йде­ться в за­яві Дер­жде­пар­та­мен­ту США. «Ми гли­бо­ко стур­бо­ва­ні зви­ну­ва­че­н­ня­ми і за­су­дже­н­ням до во­сьми ро­ків ув’язне­н­ня, ви­не­се­ни­ми 10 ве­ре­сня в Кри­му за­сту­пни­ку го­ло­ви Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ахте­му Чий­го­зу у зв’яз­ку з без­під­став­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми в при­че­тно­сті до де­мон­стра­цій, які від­бу­ли­ся на­віть ще до то­го, як по­ча­ла­ся ро­сій­ська оку­па­ція», — ска­за­но в за­яві.

Це всьо­го ли­ше оста­н­ня з дов­го­го спи­ску по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­них юри­ди­чних дій про­ти Ме­джлі­су і йо­го ке­рів­ни­цтва, які ста­ли об’єктом пе­ре­слі­ду­вань за не­зго­ду зі спро­бою Ро­сії за­хо­пи­ти Крим, під­кре­сли­ли в Дер­жде­пі. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, 11 ве­ре­сня Ро­сій­ський суд у Кри­му за­су­див Ахте­ма Чий­го­за до 8 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. Єв­ро­со­юз і між­на­ро­дна пра­во­за­хи­сна ор­га­ні­за­ція Amnesty International ви­ма­га­ють звіль­ни­ти не­за­кон­но за­су­дже­но­го за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су.

Лу­цен­ка по­ка­ра­ють за пост у «Фейс­бу­ці?»

Ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія про­ку­ро­рів роз­по­ча­ла про­ти Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня. Про це свід­чить рі­ше­н­ня чле­на Ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії про­ку­ро­рів Ана­то­лія Ко­ва­лен­ка, яке ви­дан­ню «Укра­їн­ська прав­да» пе­ре­да­ли іні­ці­а­то­ри ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня Во­ло­ди­мир Пе­тра­ков­ський та Зла­та Си­мо­нен­ко.

Та­кож за ана­ло­гі­чним фа­ктом КДКП ве­де про­ва­дже­н­ня й про­ти Го­лов­но­го вій­сько­во­го про­ку­ро­ра Ана­то­лія Ма­ті­о­са. Згі­дно з са­мою ди­сци­плі­нар­ною скар­гою, Лу­цен­ку та Ма­ті­о­су ста­ви­ться в про­ви­ну пу­блі­ка­ція у со­ці­аль­них ме­ре­жах по­ві­дом­лень, які по­ру­шу­ють пре­зум­пцію не­ви­ну­ва­то­сті. Від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про про­ку­ра­ту­ру» пу­блі­чне ви­слов­лю­ва­н­ня, яке є по­ру­ше­н­ням пре­зум­пції не­ви­ну­ва­то­сті, є під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня про­ку­ро­ра до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті.

НАБУ за­три­ма­ла де­пу­та­та Ки­їв­ра­ди Крим­ча­ка

Де­те­кти­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро за­три­ма­ли де­пу­та­та Ки­їв­ра­ди Сер­гія Крим­ча­ка. Про це по­ві­до­мив жур­на­ліст та во­лон­тер На­зар При­ходь­ко. «НАБУ за­три­ма­ло де­пу­та­та Ки­їв­ра­ди від фра­кції «Єдність» (Омель­чен­ко) — Сер­гія Крим­ча­ка. Оскіль­ки Крим­чак вхо­дить до по­стій­ної ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, ар­хі­те­кту­ри та зем­ле­ві­две­де­н­ня — не важ­ко здо­га­да­тись, за що», — на­пи­сав жур­на­ліст.

Факт за­три­ма­н­ня під­твер­ди­ли і в ото­чен­ні Крим­ча­ка, і в са­мо­му НАБУ. Де­пу­та­та пі­до­зрю­ють у зе­мель­них ма­хі­на­ці­ях. У квар­ти­рі де­пу­та­та про­ве­ли об­шу­ки у спра­ві «по­да­тко­вих май­дан­чи­ків».

29 жов­тня від­бу­ду­ться ви­бо­ри в ОТГ

У су­бо­ту, 9 ве­ре­сня, в 201-й об’єд­на­ній те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді (ОТГ) роз­по­чав­ся ви­бор­чий про­цес з обра­н­ня де­пу­та­тів сіль­ських, се­ли­щних, мі­ських рад і від­по­від­них сіль­ських, се­ли­щних, мі­ських го­лів. Та­ким чи­ном від­бу­ва­є­ться під­го­тов­ка до ви­бо­рів, що впер­ше при­зна­че­ні у цих ОТГ на 29 жов­тня. Про це по­ві­до­ми­ли у прес-слу­жбі ЦВК.

Від­по­від­но до ка­лен­дар­но­го пла­ну, до 16 ве­ре­сня вклю­чно ра­йон­ні ви­бор­чі ко­мі­сії по­вин­ні утво­ри­ти сіль­ські, се­ли­щні, мі­ські ви­бор­чі ко­мі­сії (ТВК) та сфор­му­ва­ти їхній склад. До 20 ве­ре­сня ма­ють бу­ти утво­ре­ні одно­ман­да­тні, те­ри­то­рі­аль­ні ви­бор­чі окру­ги, всьо­го — по­над 4,5 ти­ся­чі. До 25 ве­ре­сня роз­по­чи­на­є­ться про­цес ви­су­ва­н­ня кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти. Ра­зом, за да­ни­ми ЦВК, до скла­ду 201-ї ОТГ уві­йшли 933 мі­сце­ві ра­ди (мі­ських — 25, се­ли­щних — 67, сіль­ських — 841).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.